Úvod

Vážení přátelé,

seznamujete se s léčebnými obrazy, které vám mohou pomoci s některými zdravotními problémy. Mnozí z vás trpí únavou, která vyplývá z nedostatku oživující energie, kterou čerpáme z vesmíru a Duchovního Slunce. Je to proto, že blokujete její přísun nevhodnou životosprávou a negativním myšlením.

Vaše tělo je uspořádáno tak, že pokud mu to dovolíte, je schopno perfektní regenerace. Představte si, že je jako dokonalý počítač, který plní přesně vaše příkazy.

Vaše tělo vyzařuje určitý energetický potenciál a totéž se dá říci o jeho jednotlivých orgánech. Když je tato rovnováha narušena, dostaví se nemoc. To je stav, kdy vaše biopole v okolí některých orgánů vykazuje přebytek nebo naopak nedostatek této energie.

   Obrazy na vás mohou působit léčebně, pokud se otevřete pozitivnímu, láskyplnému myšlení. Na negativní přístup nereagují.

Vztáhněte ruku nad některý z těchto obrazů a veďte prosbu o uzdravení. Ucítíte teplo, mravenčení, foukání či píchání. Záleží na druhu postižení a hloubce působnosti. Váš organizmus bude vyladěn tak, aby se váš zdravotní stav upravil. Jakmile jste bez pocitů, je léčba u konce. Potom stačí obraz odložit s prosbou o jeho očistu a po určité době je opět připraven k použití.

Přistupuje-li k nim někdo s hněvem a nenávistí v srdci, pak nemůže očekávat žádné výsledky, protože obrazy zahlcuje svou vlastní negativitou.

Nejlepších výsledků dosahují ti, kteří jsou plni lásky a ochotni odpouštět. Neboť jen tomu, kdo to umí, může být odpuštěno. K tomu vám přeji mnoho úspěchů.

Málokdo z nás si v běžném denním kolotoči uvědomuje, že vše, co nás obklopuje, je energie či energetické pole, které vysílá různou kvalitu a sílu svého vyzařování do okolí.

Energie jako taková je z hlediska dobra či zla neutrální. To znamená, že ji nemůžeme dělit na „dobrou a zlou“. Avšak kvalitu těchto energetických polí můžeme ovlivnit na základě svého cítění otisky svých myšlenek. Záleží tedy na tom, jaký myšlenkový náboj do energetického pole vložíme. Potom na základě rovnosti přijímáme za své to, co je nám blízké, co nás nějakým způsobem oslovuje, a zavrhujeme to, co s námi nerezonuje a čemu nerozumíme.

Otisk těchto pocitů a myšlenek dává do svého díla každý, kdo něco vytváří, ať je to dělník či umělec. Nejvýraznějším dokladem tohoto vyzařování jsou obrazy. Každý obraz je ve své podstatě zářič. Jsou obrazy, které nás uklidňují, jiné nás vzrušují a provokují, ale jsou i takové, které nás mohou léčit.

Předkládám vám obrazy, které vznikly na základě telepatického snímání jako dar ze světlých sfér, aby mi pomáhaly při léčení pacientů. Jsou dvojího druhu, černobílé a barevné.

Černobílé obrazy jsou buď povšechně léčebné nebo znázorňují jednotlivé orgány, případně průřezy těchto orgánů. V některých případech jde o symbol choroby. Mají duhové vyzařování, které dodává energii tam, kde chybí a odebírá ji tam, kde přebývá. Mimo to stahují opotřebovanou energii z nemocného a spalují ji ve svém centru.

Barevné obrazy mají původ ve Světle. Jsou tvořeny energiemi různé intenzity a barev. Můžeme je vnímat jako krystaly, kterými tato energie protéká nebo jako dílo vyzařování, jehož paprsky se různým způsobem proplétají a odvíjejí.

Léčebná intenzita obou typů obrazů je při správném postupu velice silná. Záleží však na tom, kdo k těmto obrazům přistupuje a jaké má úmysly. Jestliže si někdo vytvoří předsudek, že léčení nemůže fungovat, nebude asi schopen přijmout jejich léčivou energii.

Existuje určité procento lidí, kteří nejsou citliví na tok energie. To však neznamená, že nejsou léčeni. Mám zkušenosti, že nejúčinnější jsou obrazy tehdy, přistupujeme-li k nim s pokorou a láskou. Tehdy se jejich prostřednictvím napojujeme na Nejvyšší princip lásky a budíme svým cítěním a myšlením tu nejjemnější energii, která pak působí jako hojivý balzám. Toto vyzařování v nás probouzí schopnost regenerace, a my se dostáváme do situace, kdy sami můžeme napravit to, co jsme svou lehkomyslností či nevědomostí zavinili. Protože asi všichni víme, že svým negativním myšlením poškozujeme nejprve tělo duchovní, energetické cesty a teprve potom tělo hmotné, je třeba, aby obrazy působily ve všech těchto úrovních. Při větším poškození pociťujeme mravenčení až brnění. Při velmi závažném onemocnění můžeme cítit pal, ale i chlad, foukání a bolest.

Těchto pocitů se nesmíme zaleknout. Když vydržíme, zjistíme po chvíli, že chlad přechází v příjemné teplo a výrazné pocity postupně slábnou, až jsou nakonec úplně neutrální. Někdy pacientovu ruku přitahuje určité místo obrazu. Je dobré se tomuto impulzu podvolit. Celý proces trvá obyčejně patnáct až dvacet minut, někdy i déle. Vše je individuální. Nejpozději za týden je nutné léčbu nad léčebným obrazem zopakovat.

Vztáhneme-li ruku nad obraz a pocity jsou i po chvíli neutrální, znamená to obyčejně, že léčba je u konce nebo touto chorobou netrpíme. Někdy se však stane, že obraz nemůžeme zaktivovat proto, že jsme vázáni těžkou vinou. Uvědomíme-li si své chyby a omyly z tohoto, či z některých minulých životů, můžeme je zaktivovat prosbou. Nejprve je třeba umět odpustit těm, kteří nám kdysi ublížili a odprosit ty, kterým jsme ubližovali my.

Život nás sám upozorňuje na šance k vyrovnání dluhů. Například různými, často nepodloženými pocity sympatie či antipatie k lidem v našem okolí.

Mějte se na pozoru! Ti, kteří vás nejvíce dráždí svými vlastnostmi a chováním, mohou být zrovna vaši věřitelé z minulých životů, kterým jste podobným způsobem ublížili. Nyní vám nastavují zrcadlo a upozorňují na nebezpečí vašich skrytých povahových rysů, jichž se potřebujete zbavit.

Jiným signálem mohou být takzvané „živé“ sny. To, co se v nich odehrává, je někdy vyjádřeno v symbolech. Pokud se budete těmito sny zabývat a nezavrhnete je jako nesmysl, jistě časem pochopíte, na co vás vlastně upozorňovaly.

Existují také choroby, které jsme si vzali do svého karmického plánu, abychom cosi prožili a pochopili. V tomto případě nelze léčit a obraz zůstane neutrální. Citlivec může ucítit prudké bodnutí jako varovný signál. Je to ochrana před tím, abychom nenarušili svůj životní plán a neošidili se o cenné zkušenosti, které jsme chtěli v tomto životě získat.

Pokud pracujete na sobě samých a snažíte se pochopit příčinu svých omylů a chyb, dopracujete se postupně k tomu, že přijmete zodpovědnost za svůj život. Protože máte svobodnou vůli, nebudete klást vinu za své skutky a následné utrpení nikomu jinému než sobě. Budete brát život na této planetě jako jedinečnou zkušenost, jako školu, kde za cenu utrpení získáte poklady poznání ze studnice moudrosti a učíte se soucitu a lásce k bližnímu. Jakmile pochopíte tyto zákonitosti, karmy jako následky vašich omylů a chyb se rozpouštějí. Stávají se zbytečnými a vy už znovu tyto zkušenosti nepotřebujete prožít.

Vám všem, kteří usilujete o pochopení vesmírných zákonů, zušlechtění a zdokonalení sebe samých, je určena tato kniha včetně léčebných obrazů. Vy všichni, kteří pochopíte, budete lépe chápat nejen sebe, ale i své bližní. Budete láskyplnější, vaše vibrace budou stále jemnější, až se napojíte na Vesmírnou jednotu lásky a pravdy.

Na této cestě za Světlem vám přeji, aby Jiskra Boží ve vás hořela jasným plamenem a vedla vás bezpečně k Nejvyššímu principu lásky a Stvoření.

Helena Šeblová

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace