Modlitby – nové informace

V proudění energií u modliteb Ježíše Krista „Otče náš“ a Marie Magdaleny „Světlo“ je velký rozdíl. Modlitba „Otče náš“ je vedena vzhledem ke stromu života Adama Kadmona a jeho sefirotám po Velké Oktávě směrem vzhůru a modlitba „Světlo“ směrem dolů.

Modlitba „Otče náš“ je směřována ze světa Asija skrze všechny světy vzhůru až do Koruny Keter v Acilutu, a až za ni k Otci na nebesích. Ne každá modlitba však dojde až do těchto míst, záleží na duchovní čistotě modlící se bytosti. 

Modlitba „Světlo“ je směrována shora dolů. Bytost, která se modlí upřímně, souzní s energií, prosbou a tím i modlitbou Dcery Boží. Modlící se bytost na jakékoliv úrovni může vnímat sestupující energii a lásku Dcery Boží.

V případě modlitby „Otče náš“ je to energie Otce a Syna Božího. V tomto případě je Syn Boží v Malchutu světa Asija a směřuje prosby vzhůru k Otci na nebesích. Dcera Boží je v Koruně Keter světa Acilut a směřuje prosby dolů k člověku v Malchutu Asije. Obě modlitby jsou proudící energie v podobě Mostu lásky.

 

Modlitba „Světlo“ vedená Dcerou Boží:

„Na počátku bylo Světlo…“ Dcera Boží (Stvořitel) stojí v Acilutu, je natočená tváří ke Světlu, které je nad ní za Korunou Keter Acilutu.

„…a to Světlo bylo u Boha…“ Dcera Boží definuje, kde je Světlo, je nad Acilutem, nad ní.

„…a to Světlo bylo Bůh…“ Otec je Vším a vše je Jedno. Teď sklonila obličej směrem dolů a vyslovila:

„…a to Světlo vstoupilo v příbytky lidí…“ Světlo prostoupilo Korunou Keter Acilutu a naplňuje svět Acilut a dále všechny světy pod ním. Proudí dolů po středovém pilíři až do Malchutu Asije. Příbytek, do kterého vstoupilo Světlo z Acilutu, je nitro člověka, nikoli hmotný dům.

„…a tma Ho nepohltila, neudusila, neuhasila.“

„Nepohltila“ – Dcera Boží stále v Acilutu prosí, aby tma nepohltila svět Berija. Někteří Archandělé odpadli a stali se z nich arcidémoni sloužící Jahwemu v Gehenně. 

„Neudusila“ – svět Jecira, kde slovo je vyslovená myšlenka. Dcera Boží prosí, aby pravda byla vyslovena, aby nebyla udušena a nevyslovena.

„Neuhasila“ – svět Asija. Dcera Boží prosí, aby nebyla uhašena Boží Jiskra v člověku a zároveň Boží Světlo, které sestupuje Velkou Oktávou z Keter Acilutu až do Malchutu Asije (pozn.: Světlo není totožné s Boží Jiskrou).

Modlitba Syna Božího vzhledem ke stromu života a jeho dynamice je Velkou Oktávou směřující vzhůru a modlitba Dcery Boží je Velkou Oktávou směřující dolů.

Světlo vyslané Dcerou Boží z Acilutu je Milost Boží pro bytosti na planetě. Modlitba je posiluje. „Do“ nahoře v Posvátné Oktávě je makrokosmos a „Do“ v Posvátné Oktávě dole je mikrokosmos, jsou Jedno.

Prvotně byla vyslovena modlitba Dcery Boží jako vklad Stvoření. Dcera Boží má a vždy měla na starosti Světlo.

Děkujeme Milosti Boží, že nám byl vysvětlen význam modliteb Dcery Boží a Syna Božího, Stvořitelů bydlících v jednom příbytku, příbytku lásky. Jejich láskyplná energie prostupuje a posiluje veškerý život na planetě.

S láskou David Kudělka

Datum 11. 9. 2022

 

 

Zákony Univerza a čtyři Stvořitelé Světla u vzniku našeho vesmíru

Shimon Halevi: Čtyři zákony Univerza

Adam Kadmon je stvořen k obrazu Božímu a vyjadřuje deset prvotních přívlastků Božství (deset sefirot) a čtyři hlavní zákony, které vládnou Univerzu.

Prvním z těchto zákonů je, že Vše je Jedno.

Druhým zákonem je činnost Božské Trojice.

Třetím zákonem je posloupnost určena Velkou Oktávou sahající od hlavy až k prstům u nohou univerzálního člověka.

Čtvrtým zákonem je, že v Posvátné Oktávě mezi vrchním „Do“ Koruny a spodním „Do“ Království jsou čtyři světy, z nichž každý je oblastí, která sama obsahuje vlastní sekundární strom života.

 

Tolkienova kniha „Silmarillion“ je plná symbolů skrývající informace, které nám pomohou pochopit společně s naším Učením ze Světla a kabalou vznik a vývoj našeho vesmíru.

V době, kdy ještě nebylo Stvoření, Otec Stvořitelům vyjevil mocné téma a oni měli v souzvuku hrát Velkou Hudbu. Místem, kde se tento úvodní děj odehrává, je svět Acilut. Stvořitele v Acilutu známe čtyři: Syn Boží, Dcera Boží, Jitřní Anděl a Jahwe.

Jahwe (Melkor) začal vplétat do Hudby své vlastní myšlenky, změnil Hudbu navzdory Otci. Po skončení Hudby jim Otec ukázal, co hráli, dal jim zrak tam, kde byl jen zvuk. V obraze, který Stvořitelé viděli, byly zjeveny i vlastní myšlenky Jahweho.

Z knihy se dovídáme, že Jahwe byl sourozenec Syna Božího. Dostal od Otce velkou moc a podíl na darech a poznání všech ostatních Stvořitelů, ale používal je ke zlým záměrům a vyplýtval svou sílu v násilí a tyranii a povstal ve své moci. Prahl totiž po Stvoření a po všem, co je v něm, toužil po kralování Syna Božího a po nadvládě nad říšemi sobě rovných. Chtěl vládnout nejen celému Stvoření, ale také Acilutu, kde by zaujal místo Syna Božího. Začal touhou po Světle, ale když jej nemohl vlastnit on sám, sestoupil ohněm a zlobou do velikého požáru dolů do Tmy (Tma = Gehenna).

Jeho největším služebníkem byl černý syn, černý jezdec Apokalypsy (Sauron). Ve všech činech, velkých dílech a klamech Jahweho měl černý syn svůj díl. Byl jen o to méně zlý než jeho pán, že dlouho sloužil jinému a ne sobě. Později povstal černý syn jako stín a přízrak Jahweho a ubíral se za ním touž zhoubnou stezkou do Prázdna.

 

"Se Synem Božím (Manwem) bydlí Dcera Boží (Varda), Paní hvězd, jenž zná všechny kouty Stvoření. Její krása je příliš velká na to, aby byla sdělena slovy lidí, v její tváři totiž stále žije Stvořitelovo Světlo. Světlo je její moc i její radost. Přišla z hlubin Univerza (z Koruny Keter Acilutu) na pomoc Synu Božímu. Znala Jahweho ještě před provozováním Hudby, odmítla ho, a on ji nenáviděl a bál se jí víc než všech ostatních, které stvořil Otec.

Když má Syn Boží po boku Dceru Boží a rozhlédne se, vidí dál než všechny jiné oči, mlhou a tmou a přes nekonečné míle moří. A když je Dcera Boží se Synem Božím, slyší jasněji než všechny jiné uši zvuk hlasů, jež volají od západu na východ (Most lásky), ale též z kopců a z údolí a z temných míst, která Jahwe vytvořil ve Stvoření."

 

V Acilutu sídlí Stvořitelé, kteří prostupují do světa Berija a spolupracují s Archanděly na přípravě Stvoření.

Odpadlý Syn Boží nebyl svržen Otcem z Acilutu, že by ho Otec sám vyhnal, avšak síla Božího vyzařování, kterým Otec naplnil Acilut byla tak velká, že energie Jahweho, kterou pošpinil už svými negativními myšlenkami a falešnou hudbou, protože chtěl mít své vlastní Světlo a ovládnout s ním celý Acilut, se neslučovala s energií Boží a Světlem. Vznikla disharmonie a Jahweho energie odpadla do nižších sfér, hluboko až do Gehenny. Gehenna je dílo Jahweho a v těchto místech si začal tvořit svůj magický svět s myšlenkou „Co je nahoře, je i dole“.

V Acilutu Jahwe viděl, že jeho bratr Ježíš jako Stvořitel pracuje v Acilutu v páru se svým ženským principem. Jitřní Anděl a Jahwe v Acilutu neměli své ženské principy. A tak Jahwe, když odpadl do Gehenny, si vytvořil svůj ženský princip. A tuto ženu v dalším vývoji dosadil na planetu Černý Kužel jako vládkyni, která mu porodila černého syna, černého jezdce Apokalypsy.

Jitřní Anděl pracuje ve Stvoření celistvý, nerozdělen na mužský a ženský princip.

Od počátku věků byla většina bytostí ve svých minulých životech pod vlivem Jahweho a později černého syna, černého jezdce Apokalypsy, a dalších stoupenců Jahweho.

Svět Acilut je nyní absolutně čistý, svět Berija je také čistý.

Stvořitelé Dcera Boží a Syn Boží se sami rozhodli sestoupit do nižších světů na pomoc dětem Otce, aby viděly, jak vypadá harmonický mužský a ženský princip, a ukázat jim Cestu zpět k Otci do Království nebeského. Sestoupili skrze všechny světy až do světa Asija. Jitřní Anděl je ve všech světech ochraňuje.

Mnoho černých bytostí stojí v kruhu, jsou spojeny černým lanem, které vede do temnot. Jsou to věrní služebníci černého jezdce Apokalypsy na vrcholových mocenských postech vždy nějakého územního celku.

Tři propojené ocelové černé koule a spojené s černou tyčí symbolizují černého jezdce Apokalypsy s jeho egoistickou myšlenou, že on je Trojjedinost Boží, a černá tyč vede k němu samotnému jako „stvořiteli“. To on naplnil svými magickými myšlenkami celý svět Jecira, svět myšlenek.

Z pohledu Universa Dcera Boží ví, co dělá i v případě, když někdy bydlí s černým jezdcem. Pro černého jezdce to byla vždy Milost Boží, aby pochopil a viděl své činy ve Světle Dcery Boží. I v tomto životě přichází Syn Boží na pomoc, aby společně s Dcerou Boží viděli a slyšeli víc než ostatní oči a uši, aby viděli přes mlhu a tmu a slyšeli zvuky ze západu z kopců a údolí, z míst, která vytvořil Jahwe a jeho služebník černý jezdec.

Ve světech Asija a Jecira vidíme velké útoky na Dceru Boží. Útoky vysvětlují sílu nenávisti Jahweho a černého jezdce vůči Dceři Boží od prvopočátku až do současnosti.

Hieros Gamos je Posvátná Komora, ve které bydlí spolu Dcera Boží a Syn Boží.

Dcera Boží vedla prosby a eliminovala nenávist s černým stromem života a semeny nenávisti vyvržené agresory na bytosti ze Světla od minulosti až do současnosti.

 

Ohnivá cesta, cesta zmaru, vytvořená nenávistí a vztekem po pádu Jahweho do Gehenny, zůstala ve Stvoření a černý jezdec po ní mohl vystupovat vzhůru až do míst spodní tváře světa Berija skrze horní tvář světa Jecira. Ohnivá cesta vedla vedle aktivního pilíře stromu života Adama Kadmona přes všechny světy, živly, říše a přes celou planetu. Byla vyškrtnuta z ákášických záznamů celého Stvoření. Dcera Boží eliminovala celou ohnivou (pekelnou) cestu zmaru i s Gehennou Plamenem Ducha Svatého z Acilutu skrze celé Stvoření. Všechny světy byly zbaveny magického vlivu ohnivé cesty a pročištěny i s bytostmi na planetě. Všechna místa po eliminaci cesty zmaru byla pročištěna a naplněna láskou a Světlem.

Vládkyně Černého Kuželu, jen její jedna část, ve které zůstala Boží Jiskra, pracuje na eliminaci své magické tvorby.

Demiurg pocházel z Gehenny a byl původně stvořen stejně jako černá vládkyně. Měli od Otce Milost Boží, dostali Boží Jiskru, aby žili v asijatickém světě a měli možnost napravit své chyby a omyly.

Černý jezdec Apokalypsy, černý syn jako přízrak a stín Jahweho, byl eliminován s peklem, Gehennou a jeho zlem. Vše bylo vyškrtnuto z ákášických záznamů planety v minulosti i současnosti. Stín byl stažen z celé planety, ze všech vývojových řad s jeho dechem smrti, zvuky i pohledy smrti, s kostlivcem i hromadou černoty, která z něho zbyla. Dcera Boží vše eliminovala Plamenem Ducha Svatého.

 

Bůh přírody Mithra a Syn Boží jsou Stvořitelé, také Dcera Boží a ochránkyně přírody Demétér jsou Stvořitelé. Vidíme je jako proud Světla proudící z Acilutu přes Beriji, Jeciru až do Asije, do sídla přírody.

Pravé původní Učení kabaly i Talmudu a pravé Učení lásky ze Světla v každé historické době bylo zbaveno magického vlivu černého jezdce a jeho zneužití.

 

Byla nám ukázána černá kniha s barevnými obrázky se dvěma černými pruhy uprostřed. Je to magické učení Jahweho, tajemství, na které černý jezdec lákal bytosti na cestu zmaru, sám po ní jde. Černé pruhy lemují tuto cestu, cestu ohnivou, cestu zmaru Jahweho. Magická kniha byla vyškrtnuta z ákášických záznamů planety s obsahem i s lemy ohnivé cesty a eliminována Ohněm života i s otisky. Všechna místa na planetě byla pročištěná Ohněm života a Sluncem Spravedlnosti ve všech světech, sférách i živlech.

Černé pruhy byly omotány jako magické spirály kolem stromu Adama Kadmona  a Matky planety a byly zakotveny v kořenech jejich stromů. Pruhy a magické spirály se zakotvením v kořenech stromu byly vyoperovány, staženy a eliminovány i s otisky. Stromy Adama Kadmona i Matky planety byly pročištěny a léčeny.

 

Dcera Boží a Syn Boží budou opět bydlet v  „Hieros Gamos“, v Posvátné Komoře a dohromady budou ještě lépe vidět a ještě lépe slyšet.

Ve zjeveném obraze tančí Dcera Boží a Syn Božího tanec lásky s radostí nad naším pochopením a vedenými prosbami. Hudba je sladěná, tanec je v souladu s Hudbou. Dcera Boží a Syn Boží jsou Boží Oktávou v Acilutu, která z něho sestupuje až do Asije Malchutu.

Poděkovali jsme Otci za vhledy do daleké minulosti a do světa Božství.

S láskou Hana Dušková

Datum 11. 9. 2022

 

 

Právoplatní dědici planety – Boží Duál a Most lásky mezi nimi

Duchovní obraz nám ukázal muže se sekerou v ruce. Sekera je oboustranná, používali ji mágové, převážně marťané, když jako agresoři dobývali zlato z naší planety. Vidíme, jak se po záseku sekery do planety vyřinulo zlato. Planeta byla bohatá duchovně i hmotně. Mág se sekerou v ruce je symbol veškerého drancování a násilí páchaného na planetě. Všichni agresoři, kteří se podíleli a podílí na drancování planety, ponesou plnou odpovědnost za své skutky a činy proti vesmírným duchovním zákonům ze Světla. Mnoho jich je předváděno před Boží soud.

Jedním z největších agresorů na planetě je černý jezdec Apokalypsy, černý syn Jahweho a vládkyně Černého Kuželu.

Viděla jsem čtyři stejné desky nad sebou, na každé byl nápis velkými zelenými písmeny. Nápisy byly stejné. Je to komoda, která má 4 šuplíky, je v nitru černého jezdce Apokalypsy. Šuplíky nemají úchyty, otevírají se dotykem prstenu, který má agresor na ukazováčku. Když přiloží prsten kamenem na určité místo, šuplík se otevře.

V prvním horním šuplíku je růženec, modlitební knížka, kříž a bílé rukavičky.

V druhém šuplíku shora jsou různé svitky, sešity, dokumenty, … a násada psacího pera s rudou špičkou na psaní. Vedle je kalamář s rudou krví jeho obětí. V dokumentech jsou zaznamenány závažné věci týkající se církve, jejích majetkových podvodů a krádeží… Jako klerik se agresor obohacoval jako mnoho dalších členů církve, on je i v tomto počínání „mistr“.

V třetím šuplíku jsou různé záznamy týkající se podvodů při uzavírání sňatků, kdy „uklízel“ prohřešky kleriků a homosexuálů… Při zjeveném velkém podvodu nebo prohřešku třeba „dohodil“ sňatek, aby veřejnost byla uklidněna…, a nikdy neopomněl na tom vydělat. V šuplíku jsou uloženy tajné záznamy, úpisy podepisované krví, listiny o zastavení nebo propadnutí majetku, … Jsou zde pánské prsteny s vyrytými letopočty a daty uzavíraných sňatků. U některých prstenů sám kamufluje, že nemají kameny, protože prsteny otáčí, kameny schovává do dlaně a na prstu je vidět jen kroužek. V kamenech mohly být monogramy důležitých a významných bytostí, které by jeho krádeže a podvody prozradily. V jednom prstenu je černý krystal jako vyleštěný kámen, v druhém je rudý krystal, třetí je celý zlatý, v dalším je bílý kámen jako křemen…

V posledním čtvrtém šuplíku jsou církevní atributy, mnoho prstenů moci kardinálů a papežů. On jako významný klerik k různým akcím používal různé druhy prstenů, podle významu události, které se účastnil. A vždy v bílých rukavičkách, prsteny navlečené na nich.

Každý šuplík znázorňuje jeden jeho magický svět. A je naplněn tím, co v tomto světě potřeboval, s čím pracoval a s čím ovlivňoval na té které úrovni bytosti, aby mu sloužily.

V prvním šuplíku jsou církevní symboly, ke kterým se bytosti mají modlit. Z jeho pohledu je to božský svět. Ve druhém šuplíku je jeho tajemství a bohatství. Ve třetím šuplíku jsou předměty, kterými drží bytosti „v šachu“. Čtvrtý obsahuje hmotné důkazy jeho moci a tento šuplík je v Malchutu hmotného světa Asija.

Černý jezdec byl zajištěn i s magickým prstenem na bílé rukavici, kterým otevíral šuplíky. Podvodem se zjevil po mé pravé straně jako projekce, že je on Syn Boží.

Komoda se šuplíky i s obsahy byla vyškrtnuta z ákášických záznamů planety s černým jezdcem Apokalypsy a eliminována ve všech vývojových etapách planety za mužský a ženský princip i s prsteny moci.

Zelené nápisy na všech čtyřech šuplících jsou stejné. Jsou psané latinsky, mají dvě slova a dva římské znaky. Slova jsou jeho dvě jména J. a K. z církevního křtu, zde jsou napsána latinsky. Dva znaky jsou dvě magická „X“ a „X“, pro každé jméno jeden magický znak. V šuplících je jeho historie klerika až do současnosti.

V myšlenkách se stále zaobírá svým bohatství a majetkem, který mu patří a na který má doklady – smlouvy, úpisy…, ať majetek získal jakýmkoliv podlým způsobem. Když zjistil, že jsme odhalili jeho tajemství ukryté v černém nitru, obrátil komodu tak, že zepředu je vidět její zadní část a šuplíky směřují ještě hlouběji do jeho černého nitra.

Místo tří pilířů stromu života má černý jezdec Apokalypsy tři ocelové vysoké sloupy, které se z jeho pohledu tyčí jako bůh vysoko. Dole v úpatí sloupů teče dravá bahnitá řeka, bažina. Ocelové sloupy jsou zakotveny ve dně 4. sféry ve čtvercových betonových podstavách, na vrcholech sloupů jsou ozdobná zakončení. Pod sloupy je na prostředním sloupu z černé vazby přidělaný uzlík.

Byla nám ukázána černá triáda nebezpečných mágů, tří částí černého syna. Jejich pozice jsou ve třech černých sefirotách na ocelových sloupech černého stromu života agresora. Jsou to černý král, černá dcera krále a černý syn krále, všichni jsou agresoři. Na vrcholu středního ocelového sloupu je černý král (černý syn) v černé Koruně Keter, na levém sloupu v černé sefiře Bině je smrtka (černý jezdec Apokalypsy), na pravém sloupu v černé sefiře Chochmě je smrťák (černý jezdec Apokalypsy). Je to vrcholová černá triáda mágů, jejichž pozice v trojúhelníku vytváří černý tunel z kleteb zaměřený a namířený proti Dceři Boží. V tunelu agresoři útočili svými zbraněmi, které byly zesilovány jednotlivými kletbami vrstvenými na sobě. Černý král s černým synem a černou dcerou vytvářeli magickou černou rodinu. Ta byla s jednotlivými agresory třikrát vyškrtnuta z ákášických záznamů planety v minulosti, současnosti i do budoucnosti a s černým tunelem, jednotlivými kletbami a negativními programy eliminována Plamenem Ducha Svatého na celé planetě za mužský a ženský princip. Slunce Spravedlnosti pomohlo s eliminací, pak i s očistou planety.

Do paty Adama Kadmona (symbolicky do paty lidstva) se zakousl jedovatý had, jedovatá hadí síla černého jezdce Apokalypsy. Svým jedem had infikoval strom života Adama Kadmona a jed působil v každé vývojové etapě planety. Lidstvo na celé planetě bylo infikováno jedem agresora a pod jeho magickým vlivem a jeho manipulacemi a násilím mělo být nasměrováno ve vývoji k černému králi (k černému synovi Jahweho a vládkyně Černého Kuželu), aby ho lidstvo vzývalo jako krále, aby se udržel ve své magické moci. Vše magické a zlé bylo zrušeno, vyškrtnuto z ákášických záznamů planety s časovou osou, okruhy magické moci a vlivu krále, a za mužský a ženský princip Dcera Boží magickou tvorbu eliminovala Plamenem Ducha Svatého v minulosti, současnosti i do budoucnosti. Jed z Adama Kadmona a z lidstva byl neutralizován, odsát a eliminován rovněž Plamenem Ducha Svatého. Rána způsobená lidstvu, Adamu Kadmonovi, byla u každé bytosti vyčištěna a pročištěna láskou. Našimi prosbami byly pročištěny všechny stromy života na planetě i stromy živlů a bytostí ve vývojových řadách. Bylo pročištěno vše, co bylo agresorem infikováno.

Za útoky a zlobou magické rodiny proti Dceři Boží byl a je odpovědný černý jezdec Apokalypsy a černý syn jako jedna a tatáž bytost.

Z jeho církevního pohledu biblická Eva ochutnala v ráji z magického stromu černého syna, z magického stromu poznání dobra a zla jablko, zakázané ovoce, a tím padla do jeho magického světa a karmicky (viz uzlík pod třemi ocelovými sloupy) se s ním svázala.

Z našeho pohledu to byl on, kdo od počátku věků pronásledoval bytosti ze Světla a vytvářel magické vazby, kterými se chtěl neustále připoutávat k Dceři Boží a jejímu stromu života. Ubezpečuje sám sebe, že tím ovládl Adamovu Evu. Tato církevní lež je neustále aktivní. Církevní magické lži i se stromem těchto lží a semeny zla byly vyškrtnuty z ákášických záznamů planety v minulosti i současnosti a eliminovány Plamenem Ducha Svatého s autorem této lživé myšlenky a jeho magických praktik.

Černému jezdci se navinul na ruku jeho vlastní černý had, jeho zlo, který ho uštknul. Zlo se zničí samo. Eliminován byl se semeny zla, kterými infikoval lidstvo. Poškozené bytosti byly očištěny a léčeny na všech duchovních úrovních, ve všech vývojových etapách planety. Posilovali jsme je čistou láskou.

Útoky proti bytostem ze Světla však stále pokračují. Slyšela jsem výkřiky, abych už přestala být. Některý z útočníků vyslovil, že musíme zlikvidovat „kožich“.

Autorka sedmi dílů Poselství v minulosti vnímala, že vyjde Slunce na západě. Co to znamená v duchovnu? Pohyb magnetického pole? Přepólování planety? Jak s tím souvisí obraz německého malíře Albrechta Dürera?

„Právoplatný dědic,“ bylo vysloveno bytostí ze Světla.

Wikipedie: „Mezi klenoty Dürerova vrcholného díla patří jeho nejznámější autoportrét (známý také pod názvem Autoportrét v kožichu) z roku 1500. Na tomto obrazu vystupuje autorův obličej z tmavého beztvarého pozadí se záhadnou naléhavostí, která upomíná na Leonardovu Monu Lisu.“

Zlikvidovat „kožich“ je zlikvidovat Dürera a tím i mne za to, že jsme rozluštili Apokalypsu. Německý malíř Albrecht Dürer je má inkarnace, mágové nás na něho sami upozornili a my jsme správně pochopili význam jeho autoportrétu.

Německý malíř Albrecht Dürer – právoplatný dědic. Albrecht Dürer byla inkarnovaná Dcera Boží. Ve hmotném světě musí vždy být inkarnovaná bytost, která má propojení s Otcem na nebesích skrze všechny čtyři světy, Asija, Jecira, Berija a Acilut.

Vidíme stát vedle sebe dva muže. Je to Salvator Mundi a Albrecht Dürer.

Právoplatným dědicem naší planety je Syn Boží a Dcera Boží jako čistý Duál ze Světla.

Odpadlý Syn Boží Jahwe předal v minulosti planetu svému černému synu jako „právoplatnému“ dědici, protože Jahwe se postavil jako agresor z Marsu do role prvního vládce naší planety.

Právoplatný dědic planety je i Dcera Boží, má kompetence jí udělené Otcem na nebesích.

Jsou dvě pozice „dědictví“. Prvotní je od Otce na nebesích pro čistý Duál a je právoplatná a druhá pozice je od Jahweho pro černého syna a je neplatná. Proto ty neustálé útoky černého jezdce na Dceru Boží, aby už nebyla, aby nepřekážela, aby byl zlikvidován „kožich“.

Akt Jahweho, když předal planetu černému jezdci Apokalypsy jako „zákonodárnému“ dědici, je neplatný a nikdy platný nebyl. Ale Jahwe, černý syn, černí jezdci Apokalypsy a ostatní mágové se vždy chovali, jako by jim planeta patřila. Překroutili pravdu, nahradili ji lží a zmanipulovali mnoho bytostí, které jim uvěřily.

Pravda ze Světla o právoplatném dědici planety je dnes, 26. 5. 2022, poprvé vyslovena v Malchutu hmotného světa Asija přesně v 15:35 hodin a je slyšet v celém Stvoření.

Dcera Boží se inkarnovala do hmotného těla Albrechta Dürera, což bylo potřebné, aby ženský princip plnil úkol v mužském těle. Takže zde byly dvě inkarnované bytosti ze Světla. Salvator Mundi – Syn Boží – a Albrecht Dürer – Dcera Boží (i jako Mona Lisa) –, oba jsou čistý Duál ze Světla.

Světlo duchovní je na východě planety, na západě planety je černota, bažina, močál (tunel, spirály, zbraně, tyče, pavučiny, …), kde také vidíme dva ocelové sloupy, satana a satanu, smrťáka a smrtku (viz výše).

Ježíš Kristus splnil svůj úkol ve hmotném světě ještě za života autorky Poselství a Dcera Boží je ta, která jako Marie Magdalena pro očistu života na planetě procházela peklem, to je nebezpečnými situacemi, které se mnohdy daly přirovnat k peklu, když ji pronásledovali mágové, černý syn, černí jezdci Apokalypsy, klerici, … a neustále usilovali o její život hmotný i duchovní.

V obraze Salvator Mundi Leonardo da Vinci zobrazil Syna Božího, který vyslovil slib, že bude ochraňovat planetu a život na ní. A Dcera Boží v obraze Albrechta Dürera, v jeho autoportrétu, kdy má pravici položenou na srdci, vyslovila směrem k Ježíši: „Já ti s tím pomůžu.“

Dcera Boží a Syn Boží jsou právoplatní dědici planety, kterou jim svěřil Otec na nebesích.

 

Na západě planety, od prvopočátku vývoje planety, kdy agresoři uplatňovali svou moc, zlo, je tratoliště špíny, zla i zjevený prvotní uzlík připoutanosti. Že ho vytvořila Dcera Boží, je lež. Bylo potřeba tuto negativitu jednou provždy z planety odstranit. Stalo se.

Východ na planetě má velký význam. Vychází zde hmotné Slunce jako naše Hvězda ovlivňující veškerý hmotný život. Svůj pohled na východ směřoval faraon Achnaton, když vzýval boha Atona. Na východě má pozici jako ochránce vzdušného živlu bůh Zeus, z východu vychází Slunce Spravedlnosti, když pracuje na planetě. A na východě jako Světlo stojí Syn Boží a Dcera Boží jako Boží Duál, jako právoplatní dědicové naší planety.

A z tohoto Světla vystoupila Dcera Boží a vydala se na cestu směrem na západ podporovaná láskou Syna Božího. Před ní se zvedal Most lásky, po kterém kráčela hrdá a vzpřímená a neustále pracující na eliminaci magické tvorby, kterou zde zanechali agresoři, mágové a v současnosti nejvíce černý syn, černý jezdec Apokalypsy.

Jak Dcera Boží vede prosby k Otci na nebesích a Plamenem Ducha Svatého eliminuje magickou tvorbu, pomalu se přibližuje ke středové části Mostu lásky. V tomto místě prosí o posílení z Duchovního Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření, o ochranu Jitřním Andělem a Strážcem vesmíru, aby zvládla nejtěžší úsek a dostala se k místu husté bažiny, k nebezpečnému místu na západě. Nad Dcerou Boží se rozzářilo Duchovní Slunce, které ji svojí září a Světlem celou prostoupilo. Posílena láskou vykročila s odhodláním dokončit svůj úkol a pomalu postupovala na západ, pomalu scházela z nejvyššího místa Mostu lásky dál, aby eliminovala vše, co bylo potřeba na planetě eliminovat, co nám bylo zjevováno po dlouhý čas. Přibližně ve třech čtvrtinách Mostu bylo vidět na Dceři Boží velkou únavu, statečně však postupovala stále dál. Pracovala s Mečem Spravedlnosti a vše magické eliminovala Plamenem Ducha Svatého. V těchto místech obdržela od Otce pastýřskou hůl. Stejnou pastýřskou hůl držel v rukou na východě Syn Boží.

Když se přiblížila k bažině, požádala o pomoc Slunce Spravedlnosti, aby společně s ní a s Plamenem Ducha Svatého tuto hustou černotu s černým synem, s černým jezdcem Apokalypsy, a jeho magickou tvorbou, falešným dědictvím, se smrťákem a smrtkou, satanem i satanou společně eliminovali. Než se tak stalo, ukázal se obraz černého jezdce Apokalypsy, jak se zkříženýma rukama na hrudi sjel se středovým ocelovým sloupem dolů do bažiny, jako by se do ní propadnul, aby se v ní schoval. Černý jezdec se v danou chvíli snažil Dceru Boží vtáhnout do své bažiny, do svého zla. Nebylo mu to nic platné, bažina byla eliminována i s ním ve všech jeho podobách a inkarnacích. Dcera Boží prosila svého Otce o pomoc, aby bylo eliminováno všechno zlo černého syna, černého jezdce Apokalypsy, magické světy, ocelové sloupy, … do takové hloubky planety, jak je potřeba.

Velká eliminace černoty probíhala, když Dcera Boží stále stála na Mostě lásky těsně u bažiny. Jak došlo k eliminaci bažiny a černého jezdce, pravou nohou vstoupila na planetu na západě. Když došlápla, kolem ní se rozlilo Světlo a šířilo se po celém prostoru, kde se dříve roztahovalo zlo. Proces probíhal pomalu, jak bylo třeba. Místa po zlu pak byla pročištěna Ohněm života, Sluncem Spravedlnosti a naplněna láskou a Světlem Božím.

Dcera Boží zůstala stát na západě a svým tělem se ve směru hodinových ručiček natočila k východu, kde stál Syn Boží. Pastýřskou holí udeřila do planety.

Jenom čistou láskou Dcery Boží a Syna Božího mohl být vytvořen Most lásky mezi nimi, mezi východem a západem, a to je pravý význam snímání pravdy autorky Poselství, když viděla vycházet Slunce na západě. Obě tato Světla, na východě i západě, propojila láskou celou planetu. Po chvíli se Most lásky proměnil v nádhernou duhu, která se rozšířila na obě strany a jako polokoule obalila horní část planety. Totéž proběhlo na spodní polokouli, protože Most lásky byl vytvořen mezi východem a západem i na této straně planety. A opět se duha rozprostřela jako polokoule po spodní části planety.

Milost Boží prostoupila celou planetou a stala se částí aury planety. Na východě je Slunce Syn Boží, na západě je Slunce Dcera Boží. Most lásky vede z východu na západ a ze západu na východ z každého místa na naší planetě.

Abychom pochopili význam zjevené pravdy, muselo uběhnout více než 30 let náročné očisty planety.

Slova Syna Božího „Na západě vyšlo Slunce.“ se naplnila.

 

Obě bytosti ze Světla, Albrecht Dürer a Salvatore Mundi, naším dnešním pochopením mohly být pozdviženy ke Světlu, k Otci na nebesích jako čistý Duál. Splnily svůj úkol, očistily planetu a pomohly nám s pochopením událostí minulých i přítomných. Děkujeme.

Dcera Boží poděkovala malíři Albrechtu Dürerovi, že snímal v minulosti informace ze Světla, které zachytil a přenesl do svých obrazů. Svým autoportrétem nám pomohl s duchovním poznáním. Jeho částečka byla předána Otci. Jako první ve hmotném světě namaloval ženský akt. Nahota je čistá a krásná.

Jsme svědky vrcholné očisty, která probíhala před našimi zraky. Vidíme na východě zářivé Světlo Syna Božího jako zářivou sefiru Chochmu na pravém pilíři sefirotickém stromu života. Na západě je Světlo Dcery Boží jako zářivá sefira Bina na levém pilíři sefirotického stromu života. Nad nimi na nejvyšším bodě Mostu lásky je v Koruně Keter středového pilíře sefirotického stromu života Duchovní Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

Dcera Boží postupovala po planetě z východu na západ, směrem do budoucnosti, směrem ze sefiry Chochmy pod ochranou sefiry Keter do sefiry Biny.

Světlo je vším a všude. Most lásky je duhová energie, my jsme toto pochopili přesně v 18:00 hodin dne 26. 5. 2022. Vidíme přítomnost zářivé Trojjedinosti Boží na planetě. Pochopili jsme, co znamená, že Slunce vychází na západě. Prosba, aby tímto Světlem byly prostoupeny všechny živly, říše a veškerý život. Prosba, nechť je požehnáno veškerému životu na planetě.

 

Naší prací na očistě planety uvádíme historii planety do správného světla a pravdy. Kolem Mostu lásky vidíme kolotat život a přítomnost veškeré přírody se živly a obyvateli různých říší a dimenzí.

V duchovním obraze, kdy stojí Adam Kadmon na planetě, vnímáme, že on je tou planetou. Z pravé ruky, která se dotýká východu, vede Most lásky přes jeho Korunu Keter na západ, k jeho levé ruce, která se dotýká západu. Totéž se týká lidstva. Prosba k Otci o požehnání lidstvu, aby obyvatelé planety vnímali pravdu, o které přinášíme svědectví. Nechť je vše podle původního plánu Božího, aby bytosti mohly, až se očistí, navrátit se a vstoupit do náruče Boží.

Poděkovali jsme všem přítomným bytostem ze Světla, které nám dnes pomáhaly zvládnout náročnou očistu planety, což se dá přirovnat k tomu, že čistou pravdu zbavujeme lží, jako se zrno obilí očišťuje od plev. Děkujeme za osvícení.

Vysíláme lásku Matce planety. Aktem propojení východu se západem kabalisticky očištěná minulost oplodnila budoucnost. Vidíme po tomto aktu Matku planety těhotnou láskou. My jako lidstvo jsme její děti. Lidstvo by se mělo napravit, očistit a získávat více potřebných zkušeností pro svůj duchovní vývoj.

Veškeré události dnešního dne mají velký význam pro budoucí vývoj lidstva.

Při našem dalším setkání Mise Světla dne 2. 6. 2022 jsem vnímala při příjezdu členů skupiny, že se nejprve máme všichni projít v rajské zahradě. Při hovoru jsem vyslovila, že mám pocit, že všechno správně funguje. Nejdříve jsem myslela na hmotný svět, později jsme pochopili, že se jedná o vyšší světy. Členové skupiny vnímali, že jsem promluvila jiným tónem hlasu. To byl impulz, aby náš kabalista zkoumal, proč tomu tak je. Po chvíli začal cítit velký vděk a pokoru. Intuitivně poklekl v rajské zahradě do trávy, sepnul ruce a sklonil hlavu až k zemi s pocitem, že někdo někomu děkuje a je vděčný, že už není peklo ani cesta k němu. Člen Mise ve hmotě zastupoval čin toho, kdo vděk projevil v duchovních světech. Jím snímaná energie byla tak silná, že ve hmotném světě poklekl na planetě do trávy.

Společně jsme vnímali energie bytostí z rajské zahrady. Kabalista doplnil svůj pocit něčího hlubokého vděku a vnímal trojí poděkování. Rajská zahrada byla prozářena Světlem, vnímali jsme přítomnost Otce na nebesích i naše propojení s Ním.

Boží Duál děkoval Otci na nebesích. Takto až k zemi (symbolicky k Malchutu) se poklonil s poděkováním Boží Duál před Otcem na nebesích. Bylo to hluboké vyjádření pokory a poděkování Otci na nebesích, že není peklo, že není cesta k peklu.

Trojí poděkování bylo za Syna Božího vpravo na pilíři stromu života, za Dceru Boží vlevo na pilíři stromu života a uprostřed za Matku planety na středovém pilíři stromu života. I Matka planety poděkovala Otci na nebesích za pomoc.

Boží Duál dostal planetu jako dědictví od Otce na nebesích. Kosmickým údělem Duálu, právoplatného dědice, bylo očistit planetu od pekla a od cesty k němu.

K otěhotnění Matky planety láskou dopomohlo spojení Syna Božího na východě a Dcery Boží na západě, a vytvoření Mostu lásky mezi nimi. Matka planety je na místě uprostřed Mostu lásky, kde jsme viděli Duchovní Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

Mír a láska se všemi!

S láskou Hana Dušková

Datum 13. 6. 2022

 

 

Most lásky

 

 

 

Poslední trumf černého jezdce Apokalypsy – jeho duše

   Viděla jsem černou knihu a na ní uprostřed malý rudý perforovaný míček. Černá kniha obsahuje překroucené a zneužité učení čínského filozofa Konfucia, a rudý míček je symbol vzteku černého jezdce Apokalypsy jako varování, aby nikdo nepřišel na jeho podvod. Kniha je jeho dílo. Rudý vztek je v jeho černé sefiře Daat na prostředním ocelovém sloupu jeho magického stromu života. On všem předkládá, že sám vytvořil toto učení, má v sobě opojnou myšlenku, že je to jeho dílo.

   V černé Daat, sefiře naplněné magickým poznáním, vytvořil tři listiny, které pak vsunul do svých tří vrcholových černých sefirot Bina, Koruna Keter a Chochma na utvrzení, že on je tím mudrcem, který přináší důležité učení. Kdo by zpochybnil pravost jeho tvorby, se zlou by se potázal, protože jeho vztek by ho zničil.

   Příklady překrouceného učení Konfucia, informace z Wikipedie: „Konfucius snad nejvíce zdůrazňoval oddanost syna vůči otci, která zakládá oddanost poddaného vůči panovníkovi. Konfucius rovněž výslovně uvedl, že se žena má podřídit svému muži.“

   Viděla jsem černou obdélníkovou destičku s bílými malými tečkami. Destička je tvrdá jako z černé žuly, je to matrice s negativními programy. Bílé tečky jsou podvod, kamufláž čistoty. Matrice překrývá jako magická ochrana černou Daat, aby nebyla vidět černá kniha a listiny. Všechny lži, které vydává černý jezdec Apokalypsy jako pravdu, a své „učení“ má ukryty v této sefiře na středovém sloupu svého ocelového stromu života.

  Do černé sefiry Daat si černý jezdec Apokalypsy uschoval díla velkých učenců ze Světla. Tvorbu pak zneužil a přepsal k obrazu svému, aby s ní mohl bytosti na planetě oslňovat a ovlivňovat. Veškerá jeho magická tvorba byla stažena i s ním, s jeho černou Daat (peklem) a eliminována.

   Dcera Boží eliminovala Plamenem Ducha Svatého černého jezdce Apokalypsy v každé sefiře, ve všech jeho podobách i s černými magickými stromy a sefirotami včetně magického poznání v Daat.

   Konfucius zastával rovnost mužského a ženského principu. Lži, které byly vydávány za Konfuciovo učení, že žena je podřízena muži, byly vyškrtnuty z knih ákášických záznamů a eliminovány Plamenem Ducha Svatého.

  Viděli jsme 32 černých karet. Jsou symbolem 22 černých cest mezi sefirotami na magickém stromě života a 10 černých sefirot. Karty s magickými znaky používal černý jezdec ke kombinaci své magické tvorby. Jsou to ďáblovy obrázky, jejichž pomocí vykládal osudy lidí.

   Černého jezdce Apokalypsy vidíme jako hráče, ze svého pohledu je výš než bytosti ze Světla. Hráč hraje o všechno, je to „buď a nebo“. V ruce drží silný trumf. Na trumfové kartě vidíme znak připomínající černou kouli s bodci. Koule je magická ochrana jeho duše. Hraje o svou duši. K černému jezdci se přibližují dvě zářící bytosti, blíží se k němu Světlo, jsou to Dcera Boží a Syn Boží. Světlo vyzařující z těchto dvou bytostí je mu dobře známo, jsou to dvě bytosti ze Světla, proti kterým vždy útočil, a on je v tomto Světle vidí. Vidí všechny podoby a inkarnace Syna Božího a Dcery Boží včetně jelena a laně, které mnohokráte skolil.

   Černý jezdec váhá, jestli má vyložit na stůl svůj poslední trumf – svou duši. Má zachovanou svobodnou vůli. S trumfem se cítí silný a neporazitelný.

   V tuto chvíli je jeho duch mimo hmotné tělo, proto vidíme tento obraz, je to obraz v čase před hmotnou smrtí. Duch černého jezdce je spojen tenkou šňůrkou s jeho hmotným tělem. Vidíme další vazby. Ty vedou k jeho démonům na dně čtvrté sféry, kteří začínají být aktivní a útočí do kořenů stromu života Adama Kadmona a Matky planety.

   V dalším obraze vidíme, že černý jezdec dal všanc sám sebe, vyložil svůj nejvyšší trumf (svou duši) na stůl a vzdal se tak života, který dostal od Otce na nebesích, a propadl zlu. Ve stejnou chvíli praskla jeho černá Daat a stala se z ní „měchuřina“.

   Černé nitro i s černou duší bylo zajištěno, aby nikoho obsah nepoškodil. Černý jezdec i s černou Daat, se svým posledním trumfem i s démony, byl zajištěn, vyškrtnut z ákášických záznamů planety a Dcera Boží jej i s démony a s černotou eliminovala Plamenem Ducha Svatého ve všech sférách, světech a všude, kde to bylo potřeba.

   Vidíme nafukovací balonek, to je jeho představa o jeho čisté duši. Balonek je nafouknut jeho dechem smrti.

   Viděli jsme velký zvon bez srdce, který si nechal černý jezdec vykout v pekle. Zvon byl eliminován Plamenem Ducha Svatého.

  Vidíme kostlivce stát na Golgotě, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Kostlivec má v ruce kosu a zvoní na umíráček. Kostlivec sám sobě zvoní hranu. Černý jezdec Apokalypsy jako kostlivec i jeho smrtka byli vyškrtnuti z ákášických záznamů celé planety i s Golgotou, která jako Lebka symbolizuje jeho nafouknuté ego a nadřazenost. Dcera Boží ho jako arcidémona zrození a smrti, i jako smrt a smrtku, eliminovala Plamenem Ducha Svatého.

   Akt vyhození trumfu na stůl byl projev jeho poslední svobodné vůle. Kdy bude hmotnému tělu přerušena niť života, o tom rozhodne vůle Boží.

   Pro černého jezdce Apokalypsy to byla v tuto chvíli Milost Boží a vhled od Otce na nebesích, kdy viděl zářivé Světlo, ve kterém viděl inkarnace Syna Božího i Dcery Boží.

   Vidíme, že se vědomě přikoval řetězy ke skále, aby nikdy ke Světlu nešel. Skála za ním je vrcholem jeho cesty zmaru a on je na vrcholu magie. Toto je jeho Golgota, místo pro jeho povýšené ego. Z jeho pohledu je on výš než Světlo Dcery Boží a Syna Božího.

   Černá vysoká skála, kterou vytvořilo černé ego černého jezdce Apokalypsy, byla s řetězy, piedestalem, s ním i s jeho povýšeným pohledem eliminována Sluncem Spravedlnosti a Bleskem Božím. Eliminován byl také jeho pohled, kdy se dívá na Syna Božího a Dceru Boží spatra. Černý jezdec tak dal jasně najevo, že Světlem pohrdá. Vidíme tři Světla, je to Trojjedinost Boží, i tou on pohrdá. Dcera Boží slyšela, že tím je jeho osud zpečetěn, a co bylo dovoleno, eliminovala Plamenem Ducha Svatého. Děj se vůle Boží!

   Děkujeme za toto poznání, že každá bytost má do poslední chvíle možnost se rozhodnout, jestli se obrátí ke Světlu, nebo bude pokračovat po cestě zmaru až do svého úplného konce.

   Když bytosti odcházejí z hmotných těl, vidí Světlo Otce na nebesích. Černému jezdci se jako Světlo zjevili Syn Boží a Dcera Boží, protože se s ním jako pomoc jemu inkarnovali v mnoha životech. Jako vždy, i v tomto životě dal černý jezdec Apokalypsy přednost zlu a Světlo odmítnul, a tak to dělal v každém svém životě. Nikdy po své hmotné smrti nevstoupil do Světla Otce na nebesích, aby mu odolal, připoutal se řetězi k černé skále.

    Viděli jsme černého červa, červa pochybnosti. Magický červ pochybnosti se měl zavrtat do stromů bytostí, aby pochybovaly o pravdě ze Světla, aby uvěřily jemu, černému jezdci, aby je mohl svést na svou cestu magie. Prvotní červ pochybnosti s magickým stromem byl vyškrtnut z příslušných ákášických záznamů planety, vyoperován a vyjmut ze všech bytostí, za které jsme směli vést prosby, a s negativními programy byl eliminován Svatým Ohněm lásky. Místa po červech byla pročištěna, bytostem bylo pročištěno myšlení a cítění a byly naplněny Světlem a láskou. Prosíme za všechny i za sebe, pokud jsme někdy v minulosti pochybovali. Prosba k Otci o očištění od všech pochybností nám vnucených.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 31. 5. 2022

 

 

Na počátku bylo „Světlo“.

   Byly nám ukázány tři velké magické knihy, zelená, hnědá a fialovorudá.

   Zelená kniha byla zavřená. Přední deska byla lemovaná zlatým proužkem a uprostřed byly na ní tři velké zlaté znaky v sobě prolnuté jako ozdobný monogram. Jsou to tři propojené kruhy v postavení kletby. Jsou to okruhy moci černé magické triády, černého učedníka Pavla, černého syna Jahweho a vládkyně Černého Kužele a černého učedníka Petra.

   Kniha je výtvor černého syna, černého jezdce Apokalypsy, který na základě poznatků z pravé Kabaly přetvořil její obsah a poznatky tak, aby je mohl používat v magii a ve svůj vlastní prospěch.  A tuto zelenou knihu vydává za pravou Kabalu. Proto znak tří kruhů, tří jeho magických částí, tří jeho horních černých sefirot na magickém stromu života.

   Zelená i hnědá magická kniha je tvorba černého jezdce Apokalypsy a obsahem dvou magických knih je prastaré duchovní učení lživě jím překroucené, které vydával za své dílo, za své učení. Jeho knihy se lživými obsahy, jejich magická působnost a účinnost byly staženy z bytostí, které černý jezdec Apokalypsy ovlivnil a svedl na scestí. Prosili jsme, nechť je bytostem pročištěno myšlení a vnímání.

   Na magickém stromě černého jezdce Apokalypsy je v černé sefiře, a tím v Koruně Keter, zelená kniha s temnou energií černých náčrtů, čar, kouzel a kreseb. Na pravém ocelovém sloupu magického stromu je v černé sefiře Chochmě hnědá kniha, jeho kniha Tajemství. On své magické poznatky a lži vydává za tajemství, aby ho bytosti toužily poznat. Na levém ocelovém sloupu magického stromu je v černé sefiře Bině fialovorudá kniha, starodávná Bible včetně Genesis.

   Informace z knihy Archanděla Raciela si černý jezdec chtěl také přivlastnit a přetvořit jako svoji tvorbu.

   Tři magické knihy byly zajištěny, třikrát vyškrtnuty z ákášických záznamů planety v minulosti, současnosti i do budoucnosti s černou kletbou a triádou mágů. Třikrát byla eliminována Plamenem Ducha Svatého zelená kniha i s obsahem, třikrát byla eliminována hnědá kniha i s obsahem a třikrát byla eliminována fialovorudá kniha církevní i s obsahem. Jedovatá slova z knih, nákresy i ozvěny z vyslovených textů byly staženy z celé planety a eliminovány Plamenem Ducha Svatého. Lži byly vyškrtnuty z ákášických záznamů a eliminovány s magickými kruhy, znaky a okruhy moci černého jezdce Apokalypsy ve všech vývojových etapách planety.

   Vidíme kruh a v něm mnoho mrtvých hlav démonů a arcidémonů s otevřenými bezhlasnými chřtány plné zubů dravosti. Byly zajištěny a se vším, co ze chřtánů kdy zlého vychrlily, byly eliminovány Plamenem Ducha Svatého. Eliminaci prováděla Dcera Boží.

   Viděli jsme velký kotouč matné žlučovité energie, který vyzařoval zlo. Je to černá Koruna Keter v černém světě Jecira se spodním prozařováním ze sefiry Tiferet černého světa Berija. To všechno na magickém stromě, na středovém ocelovém sloupu, a zde se staví černý jezdec do role Archanděla, my víme, že zde je on jako arcidémon.

   Ve Světle je v Koruně Keter světa Jeciry místo, kde jsou propojeny tři světy – svět Jecira, Berija a Acilut. A je to místo Mesiáše ve Světle. 

   Černý jezdec na černém stromu vstupuje z černého světa Berija do černého světa Jecira (jsou to jím vytvořené černé světy, „Co je nahoře, je i dole.“), kde využil svůj magický vliv a působil na obyvatele planety z nejvyššího místa černého světa Jecira z Koruny Keter jako falešný mesiáš. Chtěl rovněž napodobit boha Slunce Atona tak, jako se mnohokráte ve svých inkarnacích sám stavěl do postů různých bohů. Už nikdy se nepostaví do žádného postu boha, nedopíše další stránku. Kniha je zavřená, on ji otevírá na konci a listuje v ní pozpátku do minulosti. Tituly moci v minulosti dal sám sobě. Knihy s obsahem i s magickými stromy a egem černého jezdce Apokalypsy byly eliminovány i s ním Plamenem Ducha Svatého včetně symbolů jeho dravosti, tří zlatých kruhů na titulní straně knihy magické kabaly. Zlo již nepatří na tuto planetu.

   Viděli jsme kovový regál, na něm bylo mnoho plochých předmětů jako ploché černé podušky nebo obaly na listiny. Některé předměty byly vyšší jako mísy či sklenice. Někdo rukou šmátral pod černými poduškami a něco hledal. Je to černý jezdec, který ve svém nitru něco hledá pod nánosem pavučin.

   Vytáhl něco, co září. Je to listina stočená do svitku, který ukradl bytosti ze Světla. Zcizil ji přímo Otci na nebesích, když v prostorách pod Vatikánem Otec ve své hmotné inkarnaci jako Nebeský písař sepisoval pravdu o dění ve Vatikánu. Jeden svitek se černému jezdci podařilo ukrást v období své vlády, když byl papežem.

   Už v té době svitek zářil Světlem tak velkým, že se jako proud Světla „natáhl“ až do nebes.

   Černý jezdec už cítí účinnost Božích mlýnů, začíná pociťovat strach, tak teď svitek vytáhl ze svého nitra.

   Ve svitku je uvedena prvotní pravda, že na Počátku Stvoření bylo Světlo, a mágové v čele s černým jezdcem Apokalypsy zanesli do knihy Genesis, že na Počátku bylo Slovo. A tím zmátli veškeré lidstvo, které této velké lži uvěřilo a stále věří. Za překroucení historie a manipulace s prvotní informací o Světle ponese podvodník velkou odpovědnost s příslušnými následky.

   Jako podvodník svírá svitek v ruce, drží ho jako žezlo a ukazuje, že je to on, kdo vládne a řídí dějiny této planety, a že je to on, kdo drží v ruce pravdu. To je, že s ní mohl vždy manipulovat, a taky tak konal a činil.

   Černý jezdec drží v rukou pravdu – svitek ze Světla, který v minulosti ukradl. Magickým strojem času, soukolím z ozubených kol (již rezavým), jehož zvuk stále slyšíme a které funguje jako perpetuum mobile, ovládal chod celé planety. Domnívá se, že když drží v rukou pravdu, kterou ukryl, že je sám alfou a omegou, začátkem i koncem všeho dění na planetě. A když dal impulz k chodu stroji času, jedině on ho může zastavit. Tak, jako ovládal planetu, myslí si, že může na ní také ukončit život jejich obyvatel.

   Jeho závist, že Kronos mohl ovládat čas, ho vedla k tomu, aby si od velkého mága nechal zhotovit stroj času. A myšlenkou, že ovládá chod planety, že si s ní a na ní může dělat, co chce, se velmi opájel a jeho ego rostlo až do „nebe“. Myslí si, že má více, než měl Kronos – Jahwe. Ten měl „jenom“ hodinky, on má celý stroj času.

   Perpetuum mobile, magický stroj času, se nachází mimo čas a prostor ve vesmíru, v magickém prostoru. Prosili jsme Strážce vesmíru o pomoc, aby bylo zajištěno magické místo, kde se stroj času nachází, aby byl stroj zajištěn Specialisty ze Světla, vypnut, zastaven, zlikvidován a eliminován tak, jak je potřeba i s černým jezdcem Apokalypsy i s mágem, který stroj času sestrojil. Magický zvuk, který stroj času vydával, byl stažen ze vzdušeného živlu i z prostoru, kde se stroj nacházel, a byl eliminován i s ozvěnou. Bytosti, které byly zvukem dlouhodobě ovlivňovány, byly pročištěny ve všech vývojových etapách planety.

   Je vidět černý kruh, ze kterého proniká magický blesk směrem dolů k muži, který sedí v pozici jogína. To všechno je černý jezdec, on sám, falešný mesiáš i jogín. Sám snímá informace jako falešný mesiáš v černé Koruně Keter z černé Luny, se kterou je magickým bleskem propojen jako jogín.

Na počátku všeho bylo Světlo, Otec. A Otec vyslal paprsek Světla do přesně stanoveného bodu v prostoru, který byl prázdný, a bod se rozšířil a vzniklá dutina se nazývá Prvotní Korunou Keter. Tato Koruna je otvor, jehož středem prochází všechno, co má vzniknout. Všechno, co bylo, je a bude, prochází kruhovitou prázdnotou Prvotní Koruny. A skrze Korunu začal Otec tvořit světy Acilut, Beriji, Jeciru a Asiji.

   Černý jezdec Apokalypsy tuto informaci o Světle překroutil a do knihy Genesis uvedl, že na počátku bylo Slovo.

   Svatý Jan, hmotná inkarnace Syna Božího, měl otevřené vědomí, snímal informace a pravdu ze Světla, vše zapisoval do posvátných knih. Byl uvězněn na řeckém ostrově Patmos nazývaném též Řecký Jeruzalém.

   Dílo svatého Jana, dílo ze Světla, bylo černým jezdcem, klerikem v minulosti překrouceno. Vydával ho za své dílo. Světlo se nedá překroutit, je Jedno Jediné. Představa černého jezdce, že on tvoří základní sloupy církve, protože on je svatý Jan a svatý Pavel i Petr, byla i s černým jezdcem vyškrtnuta a eliminována za mužský a ženský princip Sluncem Spravedlnosti v minulosti, v současnosti až do budoucnosti ve všech vývojových etapách planety.

   Ve 4. magickém nebi, to je ve sklepeních Vatikánu, byl v minulosti ukraden svitek ze Světla, kde bylo napsáno, že na počátku bylo Světlo. Dcera Boží vyslovila prosbu k Otci, aby svitek ze Světla byl rozevřen a nechť je Pravda v něm sdělena do celého Stvoření.

   Magická věta „Na počátku bylo Slovo.“ je překroucená pravda. Tato jedovatá věta i s magickým stromem lži byla vyškrtnuta a eliminována Sluncem Spravedlnosti i Bleskem Božím s mágem, který pravdu překroutil a tím ovlivnil životy bytostí na planetě, jejich duchovní vývoj a zbrzdil vývoj celé planety ke Světlu. V knize Genesis je uvedena lež, kterou církev předkládala a stále předkládá bytostem jako pravdu.

   Apoštol Jan v době Ježíše Krista byla inkarnace Dcery Boží, byla to Marie Magdalena, čili ženský princip. Ježíš Kristus byl mužský princip. Oba principy a jejich inkarnace byly nařčeny mágy a kleriky, že ony vyslovily magickou větu, že na počátku bylo Slovo. Toto magické nařčení mužského a ženského principu, Ježíše Krista a Marie Magdaleny, bylo zrušeno, staženo z celé planety a eliminováno. Později totéž bylo podsunuto o proroku Janu z Patmosu, že tuto větu vyslovil. I tuto lež jsme eliminovali.

   Dcera Boží vyslovila do celého Stvoření pravdu ze Světla a modlitbu Marie Magdaleny a Matky planety.

   „Na počátku bylo Světlo, a to Světlo bylo u Boha, a to Světlo bylo Bůh, a to Světlo vstoupilo v příbytky lidí a tma Ho nepohltila, neudusila, neuhasila.“

   „Na počátku bylo Světlo, a to Světlo bylo u Boha, a to Světlo je vším.

   Ámen.“

   S láskou Hana Dušková

   Datum 30. 5. 2022

 

 

Velikonoční svátky roku 2022 – První Večeře lásky

   Dlouholetým úkolem vedoucí Mise Světla bylo očistit Adama Kadmona ve hmotném asijatickém světě. Úkol je splněn dne 7. 4. 2022, numerologické číslo 8 symbolicky ukazuje na pokračující vývoj planety směrem ke Světlu za střídající se vedoucí role mužského a ženského principu, Ježíše Krista a Marie Magdaleny.

   Vedoucí Mise poděkovala za pomoc bytostem ze Světla a všem členům Mise za podporu a duchovní práci v Misi Bílý Kužel, v Misi lásky a v Misi Světla. A všem těm obyvatelům planety, kteří ji podporovali a posilovali láskou.

   Mnohé bytosti nejsou schopny přijmout ještě pod doznívajícím vlivem Železného věku a nadvlády mužského principu pravdu, že vedoucí Mise se jako Adam Kadmon a Dcera Boží dokázala postavit i peklu, to je postavit se před nejvyšší a nejtěžší kalibry mágů pro záchranu lidstva a pravdy, a eliminovat jejich magickou tvorbu a jimi vyprodukované zlo. Mágové nechtějí slyšet o sobě pravdu a hlavně ne od ženy, a proto stále útočí a snaží se zvrátit směr vývoje planety ke Světlu do starých kolejí magie a nadvlády mužů nad ženami.

   Lidé vytěsnili ze svého vědomí duchovní zákony ze Světla. Kdyby se rozpomněli, že musí všichni zaplatit do posledního haléře za své chybné činy a skutky, snad by přestali páchat zlo a snažili se napravit své chyby a omyly, a tím by naplnili smysl svého života na planetě.

   V současnosti je stále pro mnohé bytosti přijatelnější uznávat vedoucí postavení muže, byť mága, v roli falešného léčitele, magického učitele či falešného spasitele (a těch je na planetě ještě mnoho) než ženu Marii Magdalenu (Světlo) z důvodu, že nemají v sobě vyrovnaný mužský a ženský princip. Nepochopily rovnost mezi mužem a ženou, nevypořádaly se samy s ukončením Železného věku a nadvlády mužů nad ženami.

   Energii Marie Magdaleny dnes 14. 4. 2022 vnímáme jasněji a přesněji. Poprvé jsme podobnou energii vnímali v prosinci minulého roku u dítěte ze Světla, které se mělo narodit do hmotného světa. Minulý týden jsme stejnou energii viděli u očištěného Adama Kadmona v asijatickém světě. V obou případech je energie těžko vyjádřitelná slovy. Energii jsme vnímali jako dokonalou, nezaměnitelnou, zářivě zlatavou strukturu v cestách mezi sefirotami na stromě života Adama Kadmona. Energie prozářila celý jeho strom, jako by byla ona celým tímto stromem. Energii vnímáme ve více rozměrném obraze tak, že pro lidský (hmotný) trojrozměrný svět je neuchopitelná a nelze ji předat písemnou formou. Bude na samotném čtenáři, aby tuto očištěnou energii Adama Kadmona dokázal vnímat a prožít.

   Dnes tento zářivý obraz nezaměnitelné struktury a energie vidíme potřetí, tentokrát u Marie Magdaleny. Vidíme čiré energie vyzařování Marie Magdaleny, které mají jasně modrou barvu navíc prozářenou onou zářivou vícerozměrnou energií Otce na nebesích a Adama Kadmona.

   Toto je pravá energie Marie Magdaleny, kterou mají bytosti vidět a cítit.

Ona je ta Cesta, pravda i život. Není pokračovatelkou Cesty Ježíše Krista, vždy byla, je a bude tou Cestou, pravdou i životem. Ona je Alfou i Omegou veškerého života tak, jak Alfou a Omegou byl v období Christellia Ježíš Kristus. Oba jedno jsou.

   V dalším obraze vidíme Ježíše Krista a Marii Magdalenu jako ženicha a nevěstu.

   Marie Magdalena postupně z Malchutu asijatického světa vystoupala po středovém pilíři stromu Adama Kadmona do Koruny Keter v Asiji, kde na ni čekal Ježíš Kristus. Stejný proces probíhal ve světě Jecira, kdy z Malchutu v Jeciře vystoupala až do Koruny Keter Jeciry, kde i zde na ni čekal Ježíš Kristus. Potřetí, což je v současnosti dnes 14. 4. 2022 v 17:17 hodin vystoupala Marie Magdalena z Malchutu světa Berija do Koruny Keter Beriji, kde na ni opět čekal Ježíš Kristus. Ve všech těchto třech světech obraz ukázal nevěstu, která následovala ženicha. Kabalistický význam týkající se symbolu ženicha v Keter a nevěsty v Malchutu.

   Může se v tomto případě říci, že Koruna Keter pro ně vždy znamenala Hieros Gamos, posvátnou komoru, posvátnou místnost, Chrám lásky pro jejich splynutí.

   V Koruně Keter Beriji se Marie Magdalena projevila jako Metatron (Enoch – zasvěcený, oddaný, ohnivá bytost v hlavě Stvoření). Jde o nejvyšší možnou dosaženou duchovní úroveň bytosti, která je v tomtéž životě inkarnovaná ve hmotném světě. Z kabalistického pohledu vedoucí Mise Světla dosáhla sedmého nebe.

   Měli jsme potvrzeno, že se budou na planetu inkarnovat bytosti z berijatického světa, které se ve hmotném světě Asija budou podílet na budoucnosti planety. Tyto bytosti prošly mnoha inkarnacemi a svým čistým duchovním vývojem se navrátily zpět do Duchovního Slunce, odkud se budou inkarnovat do hmotného světa a plnit úkoly v souladu s Boží vůlí.

   Marie Magdalena povstala, její energie vyplnila celou planetu.

  Dnešním dnem, velikonoční Zelený čtvrtek, si v Misi Světla připomínáme události v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety. Naplánovaná večeře Ježíše Krista s jeho učedníky vešla ve známost jako Večeře Páně. Většina učedníků tenkrát Ježíše Krista a jeho Učení zradila. Věrná Ježíši i jeho Učení zůstala pouze Marie Magdalena.

   V současnosti skončila éra Železného věku, nadvlády mužského principu nad ženským principem. V průběhu uplynulých dvou tisíce let byl v popředí dění Ježíš Kristus v období Christellia, který ukazoval bytostem Cestu do Království nebeského. Teď probíhá období Sofillia, období Dcery Boží, Marie Magdaleny, Sofie. Někteří lidé jdou po Cestě Ježíše Krista a Marie Magdaleny a někteří naopak jdou svou vlastní magickou cestou. Svobodná vůle je vždy respektována.

   Jsme součástí historických událostí, snažíme se přinášet o nich pravdivá svědectví. Jednou nastane čas a naše činnost z duchovních světů, kde pracujeme, se přenese do hmotného světa. Naše Píseň lásky se projeví ve hmotném světě, až nastane čas.

   Marie Magdalena z Malchutu světa Asija vystoupala symbolicky po Jákobově žebříku do Koruny Keter světa Berija, odkud působí a pomáhá lidem na planetě jako Archanděl Metatron.

   Všichni členové Mise Světla sdruženi kolem Marie Magdaleny jsou nyní těmi pravými Apoštoly lásky.

   Dnes, poprvé v historii lidstva, žena uskutečnila První Večeři lásky. Muselo uběhnout více jak 2000 let, aby bytosti dospěly k této duchovní události.

   Marie Magdalena i jako Demétér nabídla všem členům Mise Světla, každému Apoštolovi, posvátný chléb. Podělili jsme se s tímto posvátným pokrmem s bytostmi na celé planetě. Současně každé bytosti nabídla Živou vodu. Prosila, aby tuto vodu a chléb přijali všichni obyvatelé planety. Živá voda a požehnaný chléb je hlavní duchovní i hmotnou stravou pro všechny bytosti.

   V průběhu našich závěrečných modliteb byl do ákášických záznamů planety zapsán a zanesen energetický obraz průběhu První Večeře lásky.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 20. 4. 2022

 

 

Konec „Věku černých netopýrů“ na naší planetě

   Při naší duchovní práci jsme uviděli velké hnědé srdce. Je to magické srdce společné všem 21 mágům (marťanům) včetně Jahweho, odpadlého syna Božího. „Bijte jako jedno srdce,“ řekl Jahwe a v minulosti v podobě černého draka vylétl z hory Olympus Mons na Marsu. Umělé magické srdce jako symbol spojení mágů bylo vyškrtnuto z knih ákášických záznamů planety Marsu i naší planety, staženo a eliminováno Plamenem Ducha Svatého Dcerou Boží s pomocí Jitřního Anděla a Strážce vesmíru, a to jednadvacetkrát. Srdce měnilo podobu, viděli jsme ho i jako magický strom s plody magického poznání.

   Viděli jsme jednadvacet mágů vyletět z chřtánu sopky na Marsu, což je, že odletěli z Marsu směrem na naši planetu, kde se inkarnovali do lidských těl. První vyletěl Jahwe jako zlatý netopýr, ve kterého se proměnil černý drak a 20 mágů ho následovalo jako 20 černých netopýrů. Viděli jsme, jak se všech 20 mágů na Marsu proměnilo v černé netopýry. Jahwe na naši planetu přiletěl jako dobyvatel a agresor, a silní a vlivní mágové s ním. Kdo zná historii zániku planety Marsu a osídlení naší planety marťany ví, o čem je řeč (7. dílů Poselství od Heleny Šeblové).

   Z černých netopýrů z Marsu se na naší planetě staly bytosti v lidské podobě. Prosili jsme, aby černí netopýři byli vyškrtnuti z knih ákášických záznamů planety ve všech jejích vývojových etapách, i jako agresoři v lidských podobách a s podobami v následujících inkarnacích. Netopýři se přisáli ke kořenům stromu života Adama Kadmona v místech, kde kmen přechází v kořeny. Od stromu Adama Kadmona byli netopýři odseknuti Mečem Spravedlnosti a byli eliminováni Plamenem Ducha Svatého se vším, co je vytvářelo (těla, křídla, kusadla, sliny, výkaly, otisky, …). Prosili jsme, aby se všemi mágy bylo naloženo podle Božího rozhodnutí a aby všech 20 mágů bylo předvedeno před Boží soud. Jahwe byl z planety odstraněn již dříve. Rány na stromu života Adama Kadmona byly zbaveny jedu, byly čištěny a léčeny Světlem. Do ran a celého stromu Adama Kadmona bylo doplněno Světlo, a také do všech míst, kde se rozprostírá Adam Kadmon od Malchutu světa Asija do Acilutu, protože Adam Kadmon představuje lidstvo a veškerý život na planetě.

   Bytost stromu Poznání ze Světla vyslovila, že strom Adama Kadmona je Svatým Grálem. Poděkovali jsme jí, že nám sdělila toto důležité poznání a že jsme mu porozuměli. Nechť je Svatý Grál, strom života Adama Kadmona, chráněn láskou, aby ho bytosti na planetě uviděly a s láskou se mohly vydat po Cestě k Otci na nebesích.

   Strom života Adama Kadmona byl prozářen Boží láskou z Acilutu až po Malchut v Asiji. Tím se Svatý Grál rozprostřel z Acilutu (z Božství) až do Malchutu hmotného světa Asija. Každá bytost by již měla být schopna vidět Cestu Svatého Grálu k Otci na nebesích.

   Vidíme události z dávné minulosti od příletu černých netopýrů na planetu až po současnost, když jeden černý netopýr zkameněl. Zlatý netopýr Jahwe byl odveden z planety již dříve. Snímáme o něm jen potřebné informace na dokreslení zjevovaných událostí.

   Celá časová délka událostí, které se udály od příletu černých netopýrů (marťanů) na planetu až po okamžik, který dnes nastal, když jeden netopýr zkameněl, jsme správně pochopili i pojmenovali. Tato doba jejich magického působení na naší planetě se nazývá „Věk černých netopýrů“. Slyšeli jsme šustění křídel. Šustění vytvářela křídla zbývajících 19 netopýrů. Jeden zkameněl a Jahwe už není. Zbývající cítí silný neklid. Tímto nepříjemným až strašidelných šustotem zastrašovali bytosti na planetě. Aby bytosti dostaly strach ze všeho, v současnosti z covidové pandemie, z války, z nejistoty, … a dalo se s nimi snáze manipulovat v minulosti i současnosti.

   Čtyři černí jezdci Apokalypsy byli vždy vybuzeni k útočné akci na základě šustění křídel netopýrů. Na každé straně černého kříže, který leží přes celou planetu (planeta Země se nazývá planetou Kříže), vidíme jednoho černého jezdce. Viděli jsme, jak všichni čtyři černí jezdci došli do středu černého kříže, slyšeli jsme povel „Vystředit!“ a černí jezdci se rozjeli tentokrát na černých ořích zpět na svá místa do čtyř světových stran. Rozsévali zlo na planetě.

   Všichni čtyři černí jezdci Apokalypsy, čtyři části černého syna Jahweho a vládkyně planety Černý Kužel, byli i s křížem vyškrtnuti z knih ákášických záznamů planety čtyřikrát a čtyřikrát se vším magickým a zlým eliminováni Dcerou Boží Plamenem Ducha Svatého.

   Poděkovali jsme Otci na nebesích, že naše dlouhou dobu sužovaná planeta stále žije, že vždy na ní převládalo dobro nad zlem.

   „Věk černých netopýrů“ skončil dnes, dne 31. 3. 2022 v čase 17:33 hodin. Numericky čas 8 + 6 = 14 a 1 + 4 = 5, černý pentagram. Numerický součet datumu a času je 9, což je převrácená černá šestka, číslo magie.

   Nepříjemný zvuk, který neustále slyšíme, je zvuk z magického stroje času i zvuk z křídel netopýrů. Vidíme hodinky, je na nich stálý čas 12 hodin, malá i velká ručička jsou v zákrytu v horní poloze. To dává mágům pocit, že jsou nesmrtelní, že jim neběží pozemský čas. Cítí se nesmrtelní jako bohové. Prostor pod ručičkami hodinek má černou vesmírnou barvu, pásek kolem zápěstí je zelený jako vklad od Jahweho, pána času Kronose, v minulosti s absolutní magickou mocí na naší planetě. Hodinky Jahweho jsou svojí velikostí přes celou planetu.

   Hodinky neustále tikaly s ručičkami na stejném místě, na 12. pozici nahoře. Bytosti z Marsu, 20 netopýrů, 20 kosmonautů (jednoduché kresby bytostí ve skafandrech se nacházejí v jeskynních malbách v hodně vzdálené historii lidstva), dostaly hodinky jako dárek od Jahweho. Do originálu hodinek Jahweho bylo staženo 20 hodinek od ostatních mágů s tikotem i ozvěnou a magickým vlivem, pak byly staženy z celé planety a eliminovány Plamenem Ducha Svatého.

   Černý jezdec, jedna část černého syna, leží na kavalci a nad ním se ve vzduchu vznáší kosa. „S čím kdo zachází, tím také schází,“ praví jedno přísloví. Je mu navráceno to, co vyslal, je slyšet svist kosy a on i na smrtelné posteli si přeje svou zbraní přetnout nitě života Marii Magdaleně. Bude to však svist kosy, která jako poslední její akce přetne jeho nitě života. A její svist on uslyší jako poslední zvuk ve svém životě.

   Všechny kosy, gilotiny, řezací desky, magické zbraně, … které černí jezdci a další mágové používali k mučení bytostí, byly staženy a eliminovány. Útočníci a ti, kteří zbraně vytvářeli, byli zajištěni, vyškrtnuti z ákášických záznamů planety, a co Otec rozhodne, jim bude navráceno podle vesmírných duchovních zákonů. Někteří budou předvedeni před Boží soud, někteří eliminováni se zbraněmi, kosou, gilotinami, řeznými nástroji a dalšími zbraněmi, kterými ubližovali bytostem. Svisty zbraní, strašidelné zvuky a ozvěny byly staženy ze všech živlů, především vzdušného, ve kterém se rozléhaly i s ozvěnou. Ze všech bytostí, které byly mučeny a zabity, bylo staženo prožité utrpení, bylo staženo z planety i Adama Kadmona a my jsme pomáhali utrpení rozpustit ve své lásce, kterou jsme vysílali postiženým bytostem. Černé kříže byly neutralizovány, místa utrpení byla pročištěna láskou Boží i naší a naplněna Světlem. Bytosti byly osvobozeny, léčeny a odvedeny tam, kam patří a náleží podle svého duchovního vývoje. Prosíme i za bytosti z vývojových řad a živlů, aby byly léčeny Světlem Boží lásky.

   Děkujeme.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 24 4. 2022

 

 

Ukončení a uzavření éry Železného věku ve hmotném světě Asija v sefiře Malchut

   Bytostmi ze Světla nám bylo sděleno, že Železný věk má být ukončen i ve hmotném světě Asija (podle Kabaly a sefirotického stromu Adama Kadmona svět činění). Ve světě Berija (svět stvoření) byla éra ukončena na pokyn Otce na nebesích ze světa Acilutu (svět emanace). Vedoucí skupiny Bílý Kužel Helena Šeblová (Syn Boží) vše snímala ve světě Jecira (svět utváření) a za jejího působení ve skupině byla ukončena éra Železného věku v tomto světě dne 21. 3. 2000 v 9.55 hodin. A úkolem naší Mise Světla v současnosti je ukončit éru Železného věku ve světě hmotném, ve světě Asija v sefiře Malchut.

   Dne 13. 1. 2022 v 16:48 hodin, byla ukončena a uzavřena éra Železného věku ve hmotném světě Asija v sefiře Malchut.

   Tuto událost vyslovila Dcera Boží do celého Stvoření. Děkujeme za Milost Boží.

   Karmické vybití z dob Železného věku a ukončení Železného věku ve hmotném Malchutu v Asiji uspíšila pandemie coronaviru po celém světě. I když jsme pandemii zpočátku brali jako velké zlo, Otec na nebesích použil tuto situaci vytvořenou mágy k tomu, aby se karmické vybití a ukončení éry Železného věku uskutečnilo v tak velkém rozsahu po celé planetě najednou.

   Na základě svobodné vůle se každý v období pandemie projevil, ať mág, nebo bytost, která přijala vakcíny. I u postižených bytostí onemocněním covidem, očkovaných i neočkovaných, se vybíjely a vybíjejí karmy.

   Děkujeme Otci na nebesích, Archandělovi Gabrielovi a Gabrieli Synu Božímu, našemu duchovnímu ochránci a učiteli za pomoc, že jsme pochopili a správně vyprosili a eliminovali zjevené a na nás namířené útoky. K pochopení přispěl zachycený obraz muže s ocelovou palicí. Oba symboly jsou symboly Železného věku. Železná palice je černého syna, „nejsilnějšího“, který touto palicí (symbol útoků, tvrdosti a násilí) útočil vždy a všude, chtěl zlikvidovat Pravdu a lásku na planetě, Dceru Boží i Syna Božího, kteří vždy Pravdu ze Světla přinášeli a šířili. Účinnost Božích mlýnů je aktivována v souladu s duchovními zákony ze Světla.

   Železný věk byl vyškrtnut z ákášických záznamů planety i s jejich představiteli (Jahwem – odpadlým Synem Božím, vládkyní planety Černý Kužel a jejich černým synem), se vším, co magického vytvořili a s nimi souvisí, s černými jezdci Apokalypsy, jejich paralelními bytostmi, mágy, černými duchy i dušemi, s jejich vyprodukovaným zlem a magickou tvorbou. Eliminováno bylo vše Sluncem Spravedlnosti za mužský a ženský princip. Dcera Boží vše i s ideou Železného věku a magickým stromem eliminovala Plamenem Ducha Svatého za pomoci Jitřního Anděla a Strážce vesmíru.

   Symbol tvrdosti železná palice (pažní kost Černého Krista) a černý syn byli vyškrtnuti z ákášických záznamů planety v minulosti, současnosti i do budoucnosti. Dcera Boží je opakovaně eliminovala Plamenem Ducha Svatého s vyvráceným magickým stromem černého syna. Chaos na planetě v poslední době byl proto, aby nebyla vidět pravda. Chaos byl zrušen, stažen z planety i bytostí, a rovněž eliminován Plamenem Ducha Svatého. Prosili jsme za planetu i bytosti, aby byly pročištěny Milosti Boží a láskou, osvíceny Duchem Svatým, zharmonizovány v mužském a ženském principu, aby na planetě zavládla harmonie a Boží řád. Děkujeme Otci za důležité informace a pomoc ze Světla na ukončení éry Železného věku v celém rozsahu.

   V hmotném světě Asija byl zasažen násilím veškerý život. Co bylo dovoleno, bylo staženo a eliminováno. Celá planeta byla pročištěna, prozářena a vyplněna Světlem Boží lásky i naší. Zároveň byly pročištěny a zharmonizovány živly a vývojové řady.

    Prosili jsme, aby očištěný Nový věk ve světě Asija a ve světě Jecira pomohl bytostem v jejich duchovní obrodě.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 18. 1. 2022

 

    

 

Pandemie covidu, očkování

   Mise Světla, vedená Otcem na nebesích, již více než rok pracuje společně se specialisty ze Světla na eliminaci magicky vytvořeného viru covid-19. Pravda ze Světla je jen jedna a zjevuje se nám ve Světle Božího Duálu, ve Světle Syna Božího a Dcery Boží.

   Jahwe, odpadlý Syn Boží, v dávné minulosti vystřelil šíp zla do stromu života naší planety, přímo do jejího srdce. K jeho magické tvorbě se přidali mágové, kteří s ním v minulosti magicky spolupracovali na jiných planetách jako agresoři, a postavili se společně proti Světlu, proti Synu Božímu a proti Dceři Boží. Na Dceru Boží (na celý ženský princip) byly jejich útoky zaměřeny nejvíce. Chtěli oslabit Boží Duál a narušit tím rovnováhu v celém vesmíru.

   Viděli jsme, že na všechny planety, do jejichž stromů života Jahwe vystřelil svůj otrávený šíp zla a násilí, a které byly postupně zničeny pro přebujelé ego agresorů a jimi vyprodukovaného zla, že na nich vymřel veškerý život, se pro pomoc obyvatelům vždy inkarnovala Trojjedinost Boží, Otec na nebesích, Syn Boží a Dcera Boží, aby ukázali ostatním bytostem Cestu pravdy a lásky vedoucí k Otci na nebesích, Cestu do Království nebeského. Jahwe, odpadlý Syn Boží, chtěl dokázat svému Otci, že je v celém Stvoření více než On, a neustále tyto inkarnované bytosti ze Světla pronásledoval a zabíjel. Na okupovaných planetách po sobě zanechával jen spoušť a zánik života. A na šesti planetách stále opakoval stejný vzorec násilí a zla.

   Magické zkušenosti, které mágové získali, opět uplatňují na naší planetě. Jejich cílem je zotročit si obyvatele naší planety a planetu vydrancovat. Naše planeta byla poslední Milost Boží pro Jahweho, aby se vzpamatoval a nastoupil Cestu pravdy a lásky. Protože tak neučinil, byl v roce 2015 Jahwe, odpadlý Syn Boží, stažen do jádra planety. Ze stromu života planety byly staženy jeho okruhy magického vlivu, síly a moci, které mu pomáhali zesilovat a šířit čtyři černí jezdci Apokalypsy, demiurg se svými archonty a jemu oddaní mágové, mafiáni a klerici. Postupně byly zrušeny a eliminovány všechny Jahwem vytvořené negativní programy na ovládání bytostí, jejich myšlení a cítění.

   Magicky vytvořený vir, který dnes jako pandemie sužuje obyvatele planety, je jedním z negativních programů, který měl být aktivován v případě, že by se mágům nepodařilo planetu zcela ovládnout. Negativními programy jsou zasaženy i vakcíny, celá pandemie je velmi nebezpečná.

   Bytostem je vnucována lež o nutnosti očkování. Z jedovatého stromu lži, který mágové vytvořili neustálým překrucováním pravdy, šířenými nepravdami a lží, vypadávala jedovatá semena se zárodky strachu, zloby, nenávisti a násilí, která mágové zasévali do myšlení a cítění bytostí.

   Na naší planetě si postupně vytvořili mágové tři magické sloupy, na kterých byly postaveny základy magie, pirátství (dnešní mafie) a církve. Tyto tři magické principy s magickými stromy včetně všech magických archetypů a artefaktů společně s negativními programy byly eliminovány.

   Bylo eliminováno církevní zastrašování peklem společně s magickým stromem pekla a s kletbou tvořenou chaosem pekla, magickou strukturou Satany a magickou dynamikou ďábla.

   Mnoho mágů bylo již zajištěno a odvedeno před Boží soud. A mnoho jich je předvedeno a musí čekat před Božím soudem, až budou povoláni k zodpovědnosti.

   Na planetě je mnoho bytostí, které vnímají pravdu od Otce na nebesích, ale také mnoho těch, které pravdu slyšet nechtějí.

   Všechny bytosti mají svobodnou vůli rozhodování, zda se nechají naočkovat či ne. Bytost, která pracuje na své každodenní duchovní i hmotné očistě, má dostatečně silný imunitní systém k tomu, aby si s virem covidu poradil tak, jako s jakýmkoliv jiným virem. Zastrašování je jen magická manipulace. Ku pomoci nám jsou také léčebné a duchovní obrazy zveřejněné v Knize léčebných obrazů a v Knize duchovních obrazů.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 11. 4. 2021

 

 

Obraz na léčení virových onemocnění a chřipky

 

 

Milénium lásky

   Dne 21. 1. 2021 skončilo na planetě období Sofillia. Ve světě Acilut, ve kterém sídlí Božství Nejvyššího principu lásky a Stvoření, Otec a Matka vyslovili, že Marie Magdalena, Sofie, splnila svůj úkol, kterým byla pověřena na naší planetě.

   Téhož dne, 21. 1. 2021, započalo nové období „Milénium lásky“. Je to období před dosažením „Zlatého věku“ lidstva. Tímto obdobím nás budou a již provádějí Syn Boží a Dcera Boží jako čistý Duál láskyplných bytostí ze Světla.

   Ježíš Kristus je představitelem mužského principu a období Christellia a Marie Magdalena je představitelkou ženského principu a období Sofillia. Čistá energie a duchovní vyzařování Duálu má jemně fialkové zbarvení, které již prostoupilo celou planetou.

   Ve Světle Božího Duálu bude všude a o všech zjevena pravda.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 7. 2. 2021

 

 

Hvězda Bohemia

     V noci během zimního slunovratu 21. prosince 2020 nastala konjunkce planet Jupiteru a Saturnu v naší Sluneční soustavě.

     Na nebi zazářila výjimečná vesmírná konstelace, která byla pravděpodobně astronomickým „průvodcem“ Ježíšova narození. Saturn a Jupiter se k sobě z pohledu pozorovatele přiblížily tak těsně, jako tomu bylo naposledy v roce 1623.

     Konjunkce nastává podle tiskového tajemníka Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavla Suchana zhruba jednou za 20 let, obvykle jsou však obě planety od sebe na nebi mnohem dál. Letos se ale v maximu přiblížily na pouhých šest úhlových minut.

     Podle astronomů se jedná o úkaz staletí, naposledy bylo něco takového možné pozorovat v roce 1623. Tedy 14 let poté, co se na nebe začal dalekohledem dívat Galileo Galilei.

     „Podobná konjunkce je rovněž astronomy považována za nejpravděpodobnější původ betlémské hvězdy v roce sedm před naším letopočtem,“ uvedl k úkazu astronom a fotograf Petr Horálek.

     „Saturn je považován za ‚hvězdu Židů‘, Jupiter za tu královskou, obě planety se tehdy nacházely blízko sebe v židovském souhvězdí Ryb a nabídly hned tři konjunkce za sebou.“

     „Astronomové se tak domnívají, že právě symbolika a také jasnost obou planet by mohly být tím astronomickým ‚průvodcem‘ Ježíšova narození. Podobně těsná konjunkce znovu nastane až 15. března 2080.“

     Je třeba zapsat do historie, že „hvězda“ (konjukce planet Saturnu a Jupitera pohledově v jedné ‚hvězdě‘) vyšla v roce 2020 a to je v roce narození Gabriela, bytosti z Nejvyššího principu lásky a Stvoření.  V současnosti to není Betlémská hvězda, je to Hvězda Bohemia.

     S láskou Hana Dušková

     Datum 24. 12. 2020

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace