Velikonoční svátky roku 2022 – První Večeře lásky

   Dlouholetým úkolem vedoucí Mise Světla bylo očistit Adama Kadmona ve hmotném asijatickém světě. Úkol je splněn dne 7. 4. 2022, numerologické číslo 8 symbolicky ukazuje na pokračující vývoj planety směrem ke Světlu za střídající se vedoucí role mužského a ženského principu, Ježíše Krista a Marie Magdaleny.

   Vedoucí Mise poděkovala za pomoc bytostem ze Světla a všem členům Mise za podporu a duchovní práci v Misi Bílý Kužel, v Misi lásky a v Misi Světla. A všem těm obyvatelům planety, kteří ji podporovali a posilovali láskou.

   Mnohé bytosti nejsou schopny přijmout ještě pod doznívajícím vlivem Železného věku a nadvlády mužského principu pravdu, že vedoucí Mise se jako Adam Kadmon a Dcera Boží dokázala postavit i peklu, to je postavit se před nejvyšší a nejtěžší kalibry mágů pro záchranu lidstva a pravdy, a eliminovat jejich magickou tvorbu a jimi vyprodukované zlo. Mágové nechtějí slyšet o sobě pravdu a hlavně ne od ženy, a proto stále útočí a snaží se zvrátit směr vývoje planety ke Světlu do starých kolejí magie a nadvlády mužů nad ženami.

   Lidé vytěsnili ze svého vědomí duchovní zákony ze Světla. Kdyby se rozpomněli, že musí všichni zaplatit do posledního haléře za své chybné činy a skutky, snad by přestali páchat zlo a snažili se napravit své chyby a omyly, a tím by naplnili smysl svého života na planetě.

   V současnosti je stále pro mnohé bytosti přijatelnější uznávat vedoucí postavení muže, byť mága, v roli falešného léčitele, magického učitele či falešného spasitele (a těch je na planetě ještě mnoho) než ženu Marii Magdalenu (Světlo) z důvodu, že nemají v sobě vyrovnaný mužský a ženský princip. Nepochopily rovnost mezi mužem a ženou, nevypořádaly se samy s ukončením Železného věku a nadvlády mužů nad ženami.

   Energii Marie Magdaleny dnes 14. 4. 2022 vnímáme jasněji a přesněji. Poprvé jsme podobnou energii vnímali v prosinci minulého roku u dítěte ze Světla, které se mělo narodit do hmotného světa. Minulý týden jsme stejnou energii viděli u očištěného Adama Kadmona v asijatickém světě. V obou případech je energie těžko vyjádřitelná slovy. Energii jsme vnímali jako dokonalou, nezaměnitelnou, zářivě zlatavou strukturu v cestách mezi sefirotami na stromě života Adama Kadmona. Energie prozářila celý jeho strom, jako by byla ona celým tímto stromem. Energii vnímáme ve více rozměrném obraze tak, že pro lidský (hmotný) trojrozměrný svět je neuchopitelná a nelze ji předat písemnou formou. Bude na samotném čtenáři, aby tuto očištěnou energii Adama Kadmona dokázal vnímat a prožít.

   Dnes tento zářivý obraz nezaměnitelné struktury a energie vidíme potřetí, tentokrát u Marie Magdaleny. Vidíme čiré energie vyzařování Marie Magdaleny, které mají jasně modrou barvu navíc prozářenou onou zářivou vícerozměrnou energií Otce na nebesích a Adama Kadmona.

   Toto je pravá energie Marie Magdaleny, kterou mají bytosti vidět a cítit.

Ona je ta Cesta, pravda i život. Není pokračovatelkou Cesty Ježíše Krista, vždy byla, je a bude tou Cestou, pravdou i životem. Ona je Alfou i Omegou veškerého života tak, jak Alfou a Omegou byl v období Christellia Ježíš Kristus. Oba jedno jsou.

   V dalším obraze vidíme Ježíše Krista a Marii Magdalenu jako ženicha a nevěstu.

   Marie Magdalena postupně z Malchutu asijatického světa vystoupala po středovém pilíři stromu Adama Kadmona do Koruny Keter v Asiji, kde na ni čekal Ježíš Kristus. Stejný proces probíhal ve světě Jecira, kdy z Malchutu v Jeciře vystoupala až do Koruny Keter Jeciry, kde i zde na ni čekal Ježíš Kristus. Potřetí, což je v současnosti dnes 14. 4. 2022 v 17:17 hodin vystoupala Marie Magdalena z Malchutu světa Berija do Koruny Keter Beriji, kde na ni opět čekal Ježíš Kristus. Ve všech těchto třech světech obraz ukázal nevěstu, která následovala ženicha. Kabalistický význam týkající se symbolu ženicha v Keter a nevěsty v Malchutu.

   Může se v tomto případě říci, že Koruna Keter pro ně vždy znamenala Hieros Gamos, posvátnou komoru, posvátnou místnost, Chrám lásky pro jejich splynutí.

   V Koruně Keter Beriji se Marie Magdalena projevila jako Metatron (Enoch – zasvěcený, oddaný, ohnivá bytost v hlavě Stvoření). Jde o nejvyšší možnou dosaženou duchovní úroveň bytosti, která je v tomtéž životě inkarnovaná ve hmotném světě. Z kabalistického pohledu vedoucí Mise Světla dosáhla sedmého nebe.

   Měli jsme potvrzeno, že se budou na planetu inkarnovat bytosti z berijatického světa, které se ve hmotném světě Asija budou podílet na budoucnosti planety. Tyto bytosti prošly mnoha inkarnacemi a svým čistým duchovním vývojem se navrátily zpět do Duchovního Slunce, odkud se budou inkarnovat do hmotného světa a plnit úkoly v souladu s Boží vůlí.

   Marie Magdalena povstala, její energie vyplnila celou planetu.

  Dnešním dnem, velikonoční Zelený čtvrtek, si v Misi Světla připomínáme události v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety. Naplánovaná večeře Ježíše Krista s jeho učedníky vešla ve známost jako Večeře Páně. Většina učedníků tenkrát Ježíše Krista a jeho Učení zradila. Věrná Ježíši i jeho Učení zůstala pouze Marie Magdalena.

   V současnosti skončila éra Železného věku, nadvlády mužského principu nad ženským principem. V průběhu uplynulých dvou tisíce let byl v popředí dění Ježíš Kristus v období Christellia, který ukazoval bytostem Cestu do Království nebeského. Teď probíhá období Sofillia, období Dcery Boží, Marie Magdaleny, Sofie. Někteří lidé jdou po Cestě Ježíše Krista a Marie Magdaleny a někteří naopak jdou svou vlastní magickou cestou. Svobodná vůle je vždy respektována.

   Jsme součástí historických událostí, snažíme se přinášet o nich pravdivá svědectví. Jednou nastane čas a naše činnost z duchovních světů, kde pracujeme, se přenese do hmotného světa. Naše Píseň lásky se projeví ve hmotném světě, až nastane čas.

   Marie Magdalena z Malchutu světa Asija vystoupala symbolicky po Jákobově žebříku do Koruny Keter světa Berija, odkud působí a pomáhá lidem na planetě jako Archanděl Metatron.

   Všichni členové Mise Světla sdruženi kolem Marie Magdaleny jsou nyní těmi pravými Apoštoly lásky.

   Dnes, poprvé v historii lidstva, žena uskutečnila První Večeři lásky. Muselo uběhnout více jak 2000 let, aby bytosti dospěly k této duchovní události.

   Marie Magdalena i jako Demétér nabídla všem členům Mise Světla, každému Apoštolovi, posvátný chléb. Podělili jsme se s tímto posvátným pokrmem s bytostmi na celé planetě. Současně každé bytosti nabídla Živou vodu. Prosila, aby tuto vodu a chléb přijali všichni obyvatelé planety. Živá voda a požehnaný chléb je hlavní duchovní i hmotnou stravou pro všechny bytosti.

   V průběhu našich závěrečných modliteb byl do ákášických záznamů planety zapsán a zanesen energetický obraz průběhu První Večeře lásky.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 20. 4. 2022

 

 

Konec „Věku černých netopýrů“ na naší planetě

   Při naší duchovní práci jsme uviděli velké hnědé srdce. Je to magické srdce společné všem 21 mágům (marťanům) včetně Jahweho, odpadlého syna Božího. „Bijte jako jedno srdce,“ řekl Jahwe a v minulosti v podobě černého draka vylétl z hory Olympus Mons na Marsu. Umělé magické srdce jako symbol spojení mágů bylo vyškrtnuto z knih ákášických záznamů planety Marsu i naší planety, staženo a eliminováno Plamenem Ducha Svatého Dcerou Boží s pomocí Jitřního Anděla a Strážce vesmíru, a to jednadvacetkrát. Srdce měnilo podobu, viděli jsme ho i jako magický strom s plody magického poznání.

   Viděli jsme jednadvacet mágů vyletět z chřtánu sopky na Marsu, což je, že odletěli z Marsu směrem na naši planetu, kde se inkarnovali do lidských těl. První vyletěl Jahwe jako zlatý netopýr, ve kterého se proměnil černý drak a 20 mágů ho následovalo jako 20 černých netopýrů. Viděli jsme, jak se všech 20 mágů na Marsu proměnilo v černé netopýry. Jahwe na naši planetu přiletěl jako dobyvatel a agresor, a silní a vlivní mágové s ním. Kdo zná historii zániku planety Marsu a osídlení naší planety marťany ví, o čem je řeč (7. dílů Poselství od Heleny Šeblové).

   Z černých netopýrů z Marsu se na naší planetě staly bytosti v lidské podobě. Prosili jsme, aby černí netopýři byli vyškrtnuti z knih ákášických záznamů planety ve všech jejích vývojových etapách, i jako agresoři v lidských podobách a s podobami v následujících inkarnacích. Netopýři se přisáli ke kořenům stromu života Adama Kadmona v místech, kde kmen přechází v kořeny. Od stromu Adama Kadmona byli netopýři odseknuti Mečem Spravedlnosti a byli eliminováni Plamenem Ducha Svatého se vším, co je vytvářelo (těla, křídla, kusadla, sliny, výkaly, otisky, …). Prosili jsme, aby se všemi mágy bylo naloženo podle Božího rozhodnutí a aby všech 20 mágů bylo předvedeno před Boží soud. Jahwe byl z planety odstraněn již dříve. Rány na stromu života Adama Kadmona byly zbaveny jedu, byly čištěny a léčeny Světlem. Do ran a celého stromu Adama Kadmona bylo doplněno Světlo, a také do všech míst, kde se rozprostírá Adam Kadmon od Malchutu světa Asija do Acilutu, protože Adam Kadmon představuje lidstvo a veškerý život na planetě.

   Bytost stromu Poznání ze Světla vyslovila, že strom Adama Kadmona je Svatým Grálem. Poděkovali jsme jí, že nám sdělila toto důležité poznání a že jsme mu porozuměli. Nechť je Svatý Grál, strom života Adama Kadmona, chráněn láskou, aby ho bytosti na planetě uviděly a s láskou se mohly vydat po Cestě k Otci na nebesích.

   Strom života Adama Kadmona byl prozářen Boží láskou z Acilutu až po Malchut v Asiji. Tím se Svatý Grál rozprostřel z Acilutu (z Božství) až do Malchutu hmotného světa Asija. Každá bytost by již měla být schopna vidět Cestu Svatého Grálu k Otci na nebesích.

   Vidíme události z dávné minulosti od příletu černých netopýrů na planetu až po současnost, když jeden černý netopýr zkameněl. Zlatý netopýr Jahwe byl odveden z planety již dříve. Snímáme o něm jen potřebné informace na dokreslení zjevovaných událostí.

   Celá časová délka událostí, které se udály od příletu černých netopýrů (marťanů) na planetu až po okamžik, který dnes nastal, když jeden netopýr zkameněl, jsme správně pochopili i pojmenovali. Tato doba jejich magického působení na naší planetě se nazývá „Věk černých netopýrů“. Slyšeli jsme šustění křídel. Šustění vytvářela křídla zbývajících 19 netopýrů. Jeden zkameněl a Jahwe už není. Zbývající cítí silný neklid. Tímto nepříjemným až strašidelných šustotem zastrašovali bytosti na planetě. Aby bytosti dostaly strach ze všeho, v současnosti z covidové pandemie, z války, z nejistoty, … a dalo se s nimi snáze manipulovat v minulosti i současnosti.

   Čtyři černí jezdci Apokalypsy byli vždy vybuzeni k útočné akci na základě šustění křídel netopýrů. Na každé straně černého kříže, který leží přes celou planetu (planeta Země se nazývá planetou Kříže), vidíme jednoho černého jezdce. Viděli jsme, jak všichni čtyři černí jezdci došli do středu černého kříže, slyšeli jsme povel „Vystředit!“ a černí jezdci se rozjeli tentokrát na černých ořích zpět na svá místa do čtyř světových stran. Rozsévali zlo na planetě.

   Všichni čtyři černí jezdci Apokalypsy, čtyři části černého syna Jahweho a vládkyně planety Černý Kužel, byli i s křížem vyškrtnuti z knih ákášických záznamů planety čtyřikrát a čtyřikrát se vším magickým a zlým eliminováni Dcerou Boží Plamenem Ducha Svatého.

   Poděkovali jsme Otci na nebesích, že naše dlouhou dobu sužovaná planeta stále žije, že vždy na ní převládalo dobro nad zlem.

   „Věk černých netopýrů“ skončil dnes, dne 31. 3. 2022 v čase 17:33 hodin. Numericky čas 8 + 6 = 14 a 1 + 4 = 5, černý pentagram. Numerický součet datumu a času je 9, což je převrácená černá šestka, číslo magie.

   Nepříjemný zvuk, který neustále slyšíme, je zvuk z magického stroje času i zvuk z křídel netopýrů. Vidíme hodinky, je na nich stálý čas 12 hodin, malá i velká ručička jsou v zákrytu v horní poloze. To dává mágům pocit, že jsou nesmrtelní, že jim neběží pozemský čas. Cítí se nesmrtelní jako bohové. Prostor pod ručičkami hodinek má černou vesmírnou barvu, pásek kolem zápěstí je zelený jako vklad od Jahweho, pána času Kronose, v minulosti s absolutní magickou mocí na naší planetě. Hodinky Jahweho jsou svojí velikostí přes celou planetu.

   Hodinky neustále tikaly s ručičkami na stejném místě, na 12. pozici nahoře. Bytosti z Marsu, 20 netopýrů, 20 kosmonautů (jednoduché kresby bytostí ve skafandrech se nacházejí v jeskynních malbách v hodně vzdálené historii lidstva), dostaly hodinky jako dárek od Jahweho. Do originálu hodinek Jahweho bylo staženo 20 hodinek od ostatních mágů s tikotem i ozvěnou a magickým vlivem, pak byly staženy z celé planety a eliminovány Plamenem Ducha Svatého.

   Černý jezdec, jedna část černého syna, leží na kavalci a nad ním se ve vzduchu vznáší kosa. „S čím kdo zachází, tím také schází,“ praví jedno přísloví. Je mu navráceno to, co vyslal, je slyšet svist kosy a on i na smrtelné posteli si přeje svou zbraní přetnout nitě života Marii Magdaleně. Bude to však svist kosy, která jako poslední její akce přetne jeho nitě života. A její svist on uslyší jako poslední zvuk ve svém životě.

   Všechny kosy, gilotiny, řezací desky, magické zbraně, … které černí jezdci a další mágové používali k mučení bytostí, byly staženy a eliminovány. Útočníci a ti, kteří zbraně vytvářeli, byli zajištěni, vyškrtnuti z ákášických záznamů planety, a co Otec rozhodne, jim bude navráceno podle vesmírných duchovních zákonů. Někteří budou předvedeni před Boží soud, někteří eliminováni se zbraněmi, kosou, gilotinami, řeznými nástroji a dalšími zbraněmi, kterými ubližovali bytostem. Svisty zbraní, strašidelné zvuky a ozvěny byly staženy ze všech živlů, především vzdušného, ve kterém se rozléhaly i s ozvěnou. Ze všech bytostí, které byly mučeny a zabity, bylo staženo prožité utrpení, bylo staženo z planety i Adama Kadmona a my jsme pomáhali utrpení rozpustit ve své lásce, kterou jsme vysílali postiženým bytostem. Černé kříže byly neutralizovány, místa utrpení byla pročištěna láskou Boží i naší a naplněna Světlem. Bytosti byly osvobozeny, léčeny a odvedeny tam, kam patří a náleží podle svého duchovního vývoje. Prosíme i za bytosti z vývojových řad a živlů, aby byly léčeny Světlem Boží lásky.

   Děkujeme.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 24 4. 2022

 

 

Ukončení a uzavření éry Železného věku ve hmotném světě Asija v sefiře Malchut

   Bytostmi ze Světla nám bylo sděleno, že Železný věk má být ukončen i ve hmotném světě Asija (podle Kabaly a sefirotického stromu Adama Kadmona svět činění). Ve světě Berija (svět stvoření) byla éra ukončena na pokyn Otce na nebesích ze světa Acilutu (svět emanace). Vedoucí skupiny Bílý Kužel Helena Šeblová (Syn Boží) vše snímala ve světě Jecira (svět utváření) a za jejího působení ve skupině byla ukončena éra Železného věku v tomto světě dne 21. 3. 2000 v 9.55 hodin. A úkolem naší Mise Světla v současnosti je ukončit éru Železného věku ve světě hmotném, ve světě Asija v sefiře Malchut.

   Dne 13. 1. 2022 v 16:48 hodin, byla ukončena a uzavřena éra Železného věku ve hmotném světě Asija v sefiře Malchut.

   Tuto událost vyslovila Dcera Boží do celého Stvoření. Děkujeme za Milost Boží.

   Karmické vybití z dob Železného věku a ukončení Železného věku ve hmotném Malchutu v Asiji uspíšila pandemie coronaviru po celém světě. I když jsme pandemii zpočátku brali jako velké zlo, Otec na nebesích použil tuto situaci vytvořenou mágy k tomu, aby se karmické vybití a ukončení éry Železného věku uskutečnilo v tak velkém rozsahu po celé planetě najednou.

   Na základě svobodné vůle se každý v období pandemie projevil, ať mág, nebo bytost, která přijala vakcíny. I u postižených bytostí onemocněním covidem, očkovaných i neočkovaných, se vybíjely a vybíjejí karmy.

   Děkujeme Otci na nebesích, Archandělovi Gabrielovi a Gabrieli Synu Božímu, našemu duchovnímu ochránci a učiteli za pomoc, že jsme pochopili a správně vyprosili a eliminovali zjevené a na nás namířené útoky. K pochopení přispěl zachycený obraz muže s ocelovou palicí. Oba symboly jsou symboly Železného věku. Železná palice je černého syna, „nejsilnějšího“, který touto palicí (symbol útoků, tvrdosti a násilí) útočil vždy a všude, chtěl zlikvidovat Pravdu a lásku na planetě, Dceru Boží i Syna Božího, kteří vždy Pravdu ze Světla přinášeli a šířili. Účinnost Božích mlýnů je aktivována v souladu s duchovními zákony ze Světla.

   Železný věk byl vyškrtnut z ákášických záznamů planety i s jejich představiteli (Jahwem – odpadlým Synem Božím, vládkyní planety Černý Kužel a jejich černým synem), se vším, co magického vytvořili a s nimi souvisí, s černými jezdci Apokalypsy, jejich paralelními bytostmi, mágy, černými duchy i dušemi, s jejich vyprodukovaným zlem a magickou tvorbou. Eliminováno bylo vše Sluncem Spravedlnosti za mužský a ženský princip. Dcera Boží vše i s ideou Železného věku a magickým stromem eliminovala Plamenem Ducha Svatého za pomoci Jitřního Anděla a Strážce vesmíru.

   Symbol tvrdosti železná palice (pažní kost Černého Krista) a černý syn byli vyškrtnuti z ákášických záznamů planety v minulosti, současnosti i do budoucnosti. Dcera Boží je opakovaně eliminovala Plamenem Ducha Svatého s vyvráceným magickým stromem černého syna. Chaos na planetě v poslední době byl proto, aby nebyla vidět pravda. Chaos byl zrušen, stažen z planety i bytostí, a rovněž eliminován Plamenem Ducha Svatého. Prosili jsme za planetu i bytosti, aby byly pročištěny Milosti Boží a láskou, osvíceny Duchem Svatým, zharmonizovány v mužském a ženském principu, aby na planetě zavládla harmonie a Boží řád. Děkujeme Otci za důležité informace a pomoc ze Světla na ukončení éry Železného věku v celém rozsahu.

   V hmotném světě Asija byl zasažen násilím veškerý život. Co bylo dovoleno, bylo staženo a eliminováno. Celá planeta byla pročištěna, prozářena a vyplněna Světlem Boží lásky i naší. Zároveň byly pročištěny a zharmonizovány živly a vývojové řady.

    Prosili jsme, aby očištěný Nový věk ve světě Asija a ve světě Jecira pomohl bytostem v jejich duchovní obrodě.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 18. 1. 2022

 

    

 

Pandemie covidu, očkování

   Mise Světla, vedená Otcem na nebesích, již více než rok pracuje společně se specialisty ze Světla na eliminaci magicky vytvořeného viru covid-19. Pravda ze Světla je jen jedna a zjevuje se nám ve Světle Božího Duálu, ve Světle Syna Božího a Dcery Boží.

   Jahwe, odpadlý Syn Boží, v dávné minulosti vystřelil šíp zla do stromu života naší planety, přímo do jejího srdce. K jeho magické tvorbě se přidali mágové, kteří s ním v minulosti magicky spolupracovali na jiných planetách jako agresoři, a postavili se společně proti Světlu, proti Synu Božímu a proti Dceři Boží. Na Dceru Boží (na celý ženský princip) byly jejich útoky zaměřeny nejvíce. Chtěli oslabit Boží Duál a narušit tím rovnováhu v celém vesmíru.

   Viděli jsme, že na všechny planety, do jejichž stromů života Jahwe vystřelil svůj otrávený šíp zla a násilí, a které byly postupně zničeny pro přebujelé ego agresorů a jimi vyprodukovaného zla, že na nich vymřel veškerý život, se pro pomoc obyvatelům vždy inkarnovala Trojjedinost Boží, Otec na nebesích, Syn Boží a Dcera Boží, aby ukázali ostatním bytostem Cestu pravdy a lásky vedoucí k Otci na nebesích, Cestu do Království nebeského. Jahwe, odpadlý Syn Boží, chtěl dokázat svému Otci, že je v celém Stvoření více než On, a neustále tyto inkarnované bytosti ze Světla pronásledoval a zabíjel. Na okupovaných planetách po sobě zanechával jen spoušť a zánik života. A na šesti planetách stále opakoval stejný vzorec násilí a zla.

   Magické zkušenosti, které mágové získali, opět uplatňují na naší planetě. Jejich cílem je zotročit si obyvatele naší planety a planetu vydrancovat. Naše planeta byla poslední Milost Boží pro Jahweho, aby se vzpamatoval a nastoupil Cestu pravdy a lásky. Protože tak neučinil, byl v roce 2015 Jahwe, odpadlý Syn Boží, stažen do jádra planety. Ze stromu života planety byly staženy jeho okruhy magického vlivu, síly a moci, které mu pomáhali zesilovat a šířit čtyři černí jezdci Apokalypsy, demiurg se svými archonty a jemu oddaní mágové, mafiáni a klerici. Postupně byly zrušeny a eliminovány všechny Jahwem vytvořené negativní programy na ovládání bytostí, jejich myšlení a cítění.

   Magicky vytvořený vir, který dnes jako pandemie sužuje obyvatele planety, je jedním z negativních programů, který měl být aktivován v případě, že by se mágům nepodařilo planetu zcela ovládnout. Negativními programy jsou zasaženy i vakcíny, celá pandemie je velmi nebezpečná.

   Bytostem je vnucována lež o nutnosti očkování. Z jedovatého stromu lži, který mágové vytvořili neustálým překrucováním pravdy, šířenými nepravdami a lží, vypadávala jedovatá semena se zárodky strachu, zloby, nenávisti a násilí, která mágové zasévali do myšlení a cítění bytostí.

   Na naší planetě si postupně vytvořili mágové tři magické sloupy, na kterých byly postaveny základy magie, pirátství (dnešní mafie) a církve. Tyto tři magické principy s magickými stromy včetně všech magických archetypů a artefaktů společně s negativními programy byly eliminovány.

   Bylo eliminováno církevní zastrašování peklem společně s magickým stromem pekla a s kletbou tvořenou chaosem pekla, magickou strukturou Satany a magickou dynamikou ďábla.

   Mnoho mágů bylo již zajištěno a odvedeno před Boží soud. A mnoho jich je předvedeno a musí čekat před Božím soudem, až budou povoláni k zodpovědnosti.

   Na planetě je mnoho bytostí, které vnímají pravdu od Otce na nebesích, ale také mnoho těch, které pravdu slyšet nechtějí.

   Všechny bytosti mají svobodnou vůli rozhodování, zda se nechají naočkovat či ne. Bytost, která pracuje na své každodenní duchovní i hmotné očistě, má dostatečně silný imunitní systém k tomu, aby si s virem covidu poradil tak, jako s jakýmkoliv jiným virem. Zastrašování je jen magická manipulace. Ku pomoci nám jsou také léčebné a duchovní obrazy zveřejněné v Knize léčebných obrazů a v Knize duchovních obrazů.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 11. 4. 2021

 

 

Obraz na léčení virových onemocnění a chřipky

 

 

Milénium lásky

   Dne 21. 1. 2021 skončilo na planetě období Sofillia. Ve světě Acilut, ve kterém sídlí Božství Nejvyššího principu lásky a Stvoření, Otec a Matka vyslovili, že Marie Magdalena, Sofie, splnila svůj úkol, kterým byla pověřena na naší planetě.

   Téhož dne, 21. 1. 2021, započalo nové období „Milénium lásky“. Je to období před dosažením „Zlatého věku“ lidstva. Tímto obdobím nás budou a již provádějí Syn Boží a Dcera Boží jako čistý Duál láskyplných bytostí ze Světla.

   Ježíš Kristus je představitelem mužského principu a období Christellia a Marie Magdalena je představitelkou ženského principu a období Sofillia. Čistá energie a duchovní vyzařování Duálu má jemně fialkové zbarvení, které již prostoupilo celou planetou.

   Ve Světle Božího Duálu bude všude a o všech zjevena pravda.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 7. 2. 2021

 

 

Hvězda Bohemia

     V noci během zimního slunovratu 21. prosince 2020 nastala konjunkce planet Jupiteru a Saturnu v naší Sluneční soustavě.

     Na nebi zazářila výjimečná vesmírná konstelace, která byla pravděpodobně astronomickým „průvodcem“ Ježíšova narození. Saturn a Jupiter se k sobě z pohledu pozorovatele přiblížily tak těsně, jako tomu bylo naposledy v roce 1623.

     Konjunkce nastává podle tiskového tajemníka Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavla Suchana zhruba jednou za 20 let, obvykle jsou však obě planety od sebe na nebi mnohem dál. Letos se ale v maximu přiblížily na pouhých šest úhlových minut.

     Podle astronomů se jedná o úkaz staletí, naposledy bylo něco takového možné pozorovat v roce 1623. Tedy 14 let poté, co se na nebe začal dalekohledem dívat Galileo Galilei.

     „Podobná konjunkce je rovněž astronomy považována za nejpravděpodobnější původ betlémské hvězdy v roce sedm před naším letopočtem,“ uvedl k úkazu astronom a fotograf Petr Horálek.

     „Saturn je považován za ‚hvězdu Židů‘, Jupiter za tu královskou, obě planety se tehdy nacházely blízko sebe v židovském souhvězdí Ryb a nabídly hned tři konjunkce za sebou.“

     „Astronomové se tak domnívají, že právě symbolika a také jasnost obou planet by mohly být tím astronomickým ‚průvodcem‘ Ježíšova narození. Podobně těsná konjunkce znovu nastane až 15. března 2080.“

     Je třeba zapsat do historie, že „hvězda“ (konjukce planet Saturnu a Jupitera pohledově v jedné ‚hvězdě‘) vyšla v roce 2020 a to je v roce narození Gabriela, bytosti z Nejvyššího principu lásky a Stvoření.  V současnosti to není Betlémská hvězda, je to Hvězda Bohemia.

     S láskou Hana Dušková

     Datum 24. 12. 2020

 

 

Poznání ze současného života

     Potvrdila se nám odvěká pravda, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Záleží na čistotě energií, či zde naopak špinavosti energií bytostí, o kterých se nám zjevila pravda.

     Dvě ženy, které o sobě prohlašují, že jsou „léčitelkami“, nemají svolení Boží k této činnosti. Jejich magické praktiky a stavění se do role „léčitelek“ nám ukázaly, kam až můžou dojít, a to porušováním vesmírných zákonů a předkládáním pacientům jimi pošpiněného Učení pravdy a lásky ze Světla.

     Jedna z „léčitelek“ má na rtech výraznou rudou rtěnku a kolem úst vrstvu medu. „Maže svým pacientům med kolem úst.“

     Obě sice používají při vedení proseb s pacienty slova a slovní obraty z knih léčitelky ze Světla, autorky knih „Poselství“, a z toho, co se před mnoha lety u autorky naučily, ale přímo však neuvádějí zdroj informací, ze kterého čerpají, a které šíří. Jestli používají k „léčení“ i duchovní a léčebné obrazy od Heleny Šeblové, pošpinily je svými nečistými energiemi.

     Bytosti se k nim přitahují buď karmicky, a u nich se budou karmy vybíjet podle vesmírných zákonů ze Světla, nebo je některé bytosti vyhledávají ze zvědavosti spolu s těmi, kteří hledají pomoc se svými problémy. Tito budou chráněni Otcem na nebesích.

     Slova, která „léčitelky“ používají, byť jsou převzata od léčitelky ze Světla, jsou však planá, bez léčivé energie a energie Světla.

     Jedna z žen drží pod paží svou knihu a křičí: „Tu knihu nedám, to jsou informace od Heleny!“ Autorka knih „Poselství“ odpovídá z duchovních světů: „Tak to ne, ….!“

     Obraz nám ukázal oplocený prodejní stánek s jejich knihami. Za plotem je jedna žena, před plotem druhá, a ta osloví každého, kdo jde kolem stánku a nabízí knihy. Když knihy dojdou, přijíždí manžel jedné z žen a přiváží další. Knihy jsou na pultě naskládané do tvaru magické pyramidy.

     Knihu, kterou vydaly, nám podstrkují, abychom věděli, že také něco dělají. Nepřijímáme ji. Viděli jsme jednotlivé listy knihy, které se rozlétly do všech stran. Je v nich chaos. I když slova a návody k vedení proseb a k „léčení“ jsou skoro shodné se slovy z knih „Poselství“, jejich energie není ze Světla, jsou to jen prázdná slova vyslovená a sepsána mágy. Desky knihy jsou spojené zámečkem, mají oklamat pacienty, že jsou to „vzácné“ tajné knihy.

     Byla nám ukázána část společné cesty „léčitelek“ s cestou autorky „Poselství“. Po chvíli je vidět odklon obou žen doprava s pokračujícím sklonem směrem dolů, až na okraj propasti.

     Ani jedna z žen nemá svolení Boží k léčení. Ověřeno v současnosti. Při vedení proseb s pacienty jim odebírají energii, a někdy se snaží na ně přehodit své karmy. Kdo jim uvěří, je ve velkém nebezpečí, protože pacienti nemají kontrolu a nedovedou rozpoznat Světlo od tmy a pravdu od lži.

     Obě „léčitelky“ vyzařují kalnou marťanskou energii. Na stole před nimi jsou položené velké černé staré nůžky. Je to na zastrašení pacientů, že jim za jejich neposlušnost mohou přestřihnout nitě života, jak to dělaly za éry, když byly sudičkami. Používají sítě, do kterých lapají své oběti k léčení.

     Mezi oběma „léčitelkami“ je blok v podobě bílé matrice, kterou si zakrývají svůj páteřní kanálek, ve kterém proudí černá hadí síla. Vždy „léčí“ spolu. Vedle nich se pohybuje muž s temným vyzařováním. I on odebírá pacientům energii, se kterou se pak dělí s oběma „léčitelkami“.

     Na hrudi mají všichni znak pavouka, znak magie.

     Jedna žena stojí na okraji propasti, až tam došla na své cestě mága. Dál může už jen do propasti spadnout. Druhá žena stojí kousek od ní, stejná cesta. Později jsme viděli pád jedné, která druhou strhla sebou, to je do propasti.

     V současnosti je mnoho mágů předváděno před Boží soud.

     S láskou Hana Dušková

     Datum 3. 3. 2020

 

 

Chrám lásky

    Pařížská katedrála Notre-Dame se v pondělí 15. 4. 2019 v 18:50 hodin ocitla v plamenech. Dřevěná střecha a věž 850 let staré katedrály se v pondělí zřítila. Hlavní část katedrály se hasičům podařilo v noci zachránit.

    Vedli jsme okamžitě prosby k Otci na nebesích, aby byl oheň uhašen Ohněm života a Živou vodou, aby živly byly pročištěny a prozářeny Milostí Boží a láskou, a viník požáru, aby byl veden k odpovědnosti.

    V duchovních světech víme, že katedrála Notre-Dame v Paříži je jedním z Chrámů lásky na naší planetě. To, co se děje v našem hmotném světě, má své prvotní příčiny v duchovních světech.

    Ve skupině dne 25. 4. 2019 jsme viděli ohnivého jezdce na ohnivém oři, což je jedna z podob Jahweho, odpadlého Syna Božího. V rukou držel ohnivý luk a ohnivý šíp, který vystřelil a zapálil dřevěnou část Chrámu lásky. Byl nachystaný koňskými kopyty svého ohnivého oře rozdupat Chrám lásky. Oř měl dokončit jím započaté dílo zkázy.

    Notre-Dame je základní prvotní Chrám lásky, proti kterému Jahwe už v minulosti, od třetí sféry vývojového stupně naší planety, útočil. Pokaždé v této podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři s ohnivým lukem a šípy, a Chrámy lásky vypaloval.

    Jahwe v minulosti naprogramoval smrtelné útoky na zkázu Chrámů lásky, především na tento základní. A zničující negativní program by způsobil likvidaci i nově opraveného Chrámu lásky. Působnost a účinnost negativního programu byla naprogramována stále do budoucnosti - „Na věky věků“.

    V minulosti ve 3. sféře byl celý Chrám lásky rozdupán a zadupán do planety i s bytostmi, které ho bránily svými těly a při požáru hořely jako živé pochodně. Chrám byl srovnán se zemí. Totéž se dělo i s Chrámy lásky v následujících vývojových etapách planety.

    Magický negativní program Jahweho byl eliminován v minulosti, v současnosti i do budoucnosti. Nenávistné myšlenky útočníka i s magickými stromy života byly staženy a eliminovány. Útočník ve všech svých podobách, i v podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři, s lukem a šípy, byl vyškrtnut z ákášických záznamů celé planety, stažen a eliminován Bleskem Božím.

    Bytosti ze všech sfér a dimenzí, které v průběhu věků zahynuly při požárech Chrámů lásky po celé naší planetě a pod kopyty ohnivého oře, byly osvobozeny, osvíceny, pozdviženy ke Světlu a předány Otci na nebesích. A ony po prosbách, jako čistá světýlka, vytvořily seskupení v podobě hroznu vína, symbolu plodnosti Ježíše Krista.

    Děkujeme bytostem, které se účastnily hašení požáru v katedrále Notre-Dame. Ve hmotném světě to byli hasiči, v duchovních světech to byly bytosti, které se po celé planetě modlily za uhašení požáru. S nasazením vlastního života pomáhala také dívenka s bílým šátkem na hlavě, byla to Esmeralda z románu Victora Huga „Chrám Matky Boží v Paříži“.

    V Chrámu lásky Notre-Dame v Paříži, na místě prvotního Chrámu lásky, se konala první mystická svatba Ježíše Krista a Marie Magdaleny na naší planetě. Spojením mužského a ženského principu ze Světla přicházely na svět děti Světla jako pokračovatelé a šiřitelé Světla, pravdy a lásky.

    Květ lásky na duchovním obrazu Chrámu lásky se rozevírá a zvětšuje každým novým poznáním, které pochopíme, a kterému porozumíme.

    Děkujeme.

    Datum 27. 5. 2019

 

Chrám lásky

 

 

 

Dotaz čtenáře - plazmové generátory

    „Prosím o vysvětlení. Z knih „Poselství“ Heleny Šeblové a Hany Duškové je patrné, že karmická zatížení si každý člověk zapříčinil sám, a měl by je pochopit a sám napravit.

    V jiných webových stránkách (zavádějící stránky zde neuvádíme) jsem se dočetl, že je možné s pomocí bio rezonance přístrojem F–SCAN - Zapper změnit karmu a zbavit lidi těžkých nemocí jako je rakovina, roztroušená skleróza…  Údajně léčení probíhá na dálku podle léčivých programů vysílaných z plazma generátoru RPZ14.

    Žádám vás o vysvětlení a váš názor.“

    Metody léčení, na které upozorňujete, jsou velmi nebezpečné pro bytosti, které se nechají nalákat na rychlé zbavení se svých karmických prohřešků a tím i zátěží v důsledku porušování duchovních zákonů v minulosti i v současnosti, kdy náročné nemoci jsou již závažným upozorněním právě na porušování těchto zákonů. Používané metody léčení jsou nebezpečné především pro ty „léčitele“, kteří nemají k léčení svolení Boží, a právě podle duchovních zákonů ze Světla se jim vše, čím vědomě narušili tyto zákony, navrátí v tomto životě, případně v životech příštích. Jakýkoliv magický způsob léčení na naší planetě je nepřípustný.

    Paměť magických kódů „xx“ používaných „léčitelem“ k magickému léčení byla uložena v antisvětě. Mág svou magickou tvorbou a svými znaky „xx“ narušuje chromozómy v DNA bytostí. Podle něho u všech léčených bytostí dochází k velké změně energetické rovnováhy v těle. Jsou to velké manipulace a zasahování do duchovního vývoje bytostí. Když bytosti nepochopí příčinu svých nemocí, nemohou být nikým „vyléčeny“, protože když bytost něco sama pokazila, sama musí pochopit a napravit. Mág narušil energetickou rovnováhu nejen u svých „pacientů“, ale i celé planety včetně živlů, a zasahuje do karmických záznamů planety. Jde o závažné porušení vůle Boží, neboť provádět záznamy smí jen Pán karmy, a to je Otec na nebesích.

    Podle tvrzení „léčitele“ je univerzální kalibrační mřížka totožná s kvantovou energií a kosmická mřížka je vědomí boha a láska.

    Toto je snad největší nehoráznost namířená proti Světlu, proti Bohu, když jsou nejvyšší cit a nejčistší energie lásky a Otce na nebesích, Stvořitele všeho živého, označeny jako „mřížka“. Mřížky, se kterými pracuje „léčitel“, jsou mříže černého grálu, nejvyšší magické tvorby, kterou na planetu zavlekl odpadlý Syn Boží Jahwe. V současnosti antisvět vytvořený mágy je eliminován dle Božího rozhodnutí, a s ním všichni, kteří v něm měli „domovy“.

    Albert Einstein, zakladatel kvantové fyziky a inkarnace autorky Heleny Šeblové, nám svou rovnicí relativity vysvětlil duchovní zákony. Mágové chtěli ovlivnit kvantovou energii a přetvořit ji k obrazu svému a k manipulacím.

    Autor magického způsobu léčení zmanipuloval myšlenky ze Světla, aby se projevilo jeho ego a jeho důležitost, že pochází ze stejné planety jako Ježíš Kristus, Syn Boží, Jahve. Název planety Empharis Elohima přinesla autorka knih „Poselství“ a je uveden v prvním dílu.

    V kapitole „Kdo jsou Elohimové?“ autorka popisuje příchod Spasitele: „Nyní opět nastal čas, kdy je Ježíš mezi námi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se reinkarnoval Jan, miláček Páně. Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké, a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena, a bude poznán teprve až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je podle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšších sfér. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.“

    V době Ježíše Krista neměly ženy rovnoprávné postavení. Žena by apoštoly nebyla přizvána, proto se Marie Magdalena po určitou dobu vydávala za apoštola Jana, takto to bylo s Ježíšem Kristem domluveno. Po určitou dobu tedy byla mužem a ji líbal Ježíš Kristus na ústa.  

    Spasitel Jan, který přišel šířit lásku na naši planetu a jehož totožnost měla být do poslední chvíle utajena, je Marie Magdalena. Její totožnost byla odhalena i při Večeři páně, jak ve svém obraze znázornil Leonardo da Vinci. 

    „Léčitel“ a autor zavádějících stránek zneužil informace z prvního dílu „Poselství“ a postavil se do role Spasitele Jana.

    Vyslovili jsme prosby k Otci na nebesích, ke Strážci vesmíru a k Velkému léčiteli, aby bylo napraveno vše, co tento mág způsobil, a všude aby platily a naplnily se Boží zákony ze Světla. S manipulátory nechť je naloženo dle vůle Boží. Prosby byly vedeny za všechny planety, kde agresoři působili a kde přinášeli jen zmar, utrpení a bolest. Kdo od „léčitele“ přijal dobrovolně magické programy, byly mu pro poučení ponechány. Každá bytost má svobodnou vůli a volbu. Kdo byl „léčen“ a na koho bylo namířeno záření z magických přístrojů bez svolení a na dálku, byl očištěn, magická tvorba byla Milostí Boží zrušena, a proběhlo léčení Světlem z Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

    Tolik naše vysvětlení, které můžeme poskytnout.

    Datum 20.10.2018

    

 

Astrální svět, antisvět a dutá planeta

    Od doby, kdy agresoři vstoupili na naši planetu jako mágové, ovládli i energetický obal těsně kolem naší planety. Mohli tak snáze ovládat myšlení a cítění všech bytostí na planetě. Sami tento prostor nazvali antisvětem. V tomto pásmu s pomocí magnetické sítě kolem planety „operoval Kryon“. Černí jezdci Apokalypsy v čele s Jahwem na základě jejich megalomanického myšlení všude prohlašovali, že planeta je dutá a bytosti jsou v ní vězněny. Mágové je měli jako vězně, protože s nimi mohli manipulovat a zneužívat je ke svým účelům.

    Pásmo temných myšlenek, manipulací a jedovaté energie mágů bránilo prostupu Světla od Otce na nebesích na povrch planety, kde je život, aby nikdo nevnímal Otce a Jeho lásku.

    Autorka knih „Poselství“ pro pochopení čtenářů znázornila na svislé stupnici stupně vývoje naší planety, od planety Gonga přes Zemi, Gaiu…a výše (1. díl, strana 147). Pod planetou Gongo označila antisvět.

    Kde končí naše aura, tam začíná astrální svět. Totéž platí i o auře planety. Astrální svět není antisvět. Ten se roztahuje nad astrálním světem. Astrální svět a antisvět vytvářejí dva široké pásy nad planetou.

    Mágové ovládali astrální svět, aby jim byli ku „pomoci“ pro útoky a k magickým alotriím i duchové, kteří neodešli k Otci nebo tam, kam měli, a zůstali v tomto astrálním světě, v jeho pásmu. Zde je všeho chuť – myšlenky dobré i zlé, proudy různorodých energií, larvy duchů po opuštění hmotných těl, magická tvorba, spirituální média, i nepoučitelní a zbloudilí duchové…

    Mágové vytvořili antisvět, ten byl a je pro mnohé mágy „domovem“. Zde jsou běsi a démoni, a antisvět je místem s nejtěžší špínou a černými energiemi, zárodečnou masou s duchovními parazity…

Číst dál...

Příchod Buddhy

    Ze Světla nám byla zpřístupněna informace, že se do hmotného světa inkarnoval Buddha. Jeho posláním v tomto životě je sjednotit východní a západní náboženství do jednoho náboženství, a to je do „Náboženství lásky“.

    S láskou Hana Dušková

    Datum 26. 8. 2018

 

Buddha

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace