Dotaz čtenáře - plazmové generátory

    „Prosím o vysvětlení. Z knih „Poselství“ Heleny Šeblové a Hany Duškové je patrné, že karmická zatížení si každý člověk zapříčinil sám, a měl by je pochopit a sám napravit.

    V jiných webových stránkách (zavádějící stránky zde neuvádíme) jsem se dočetl, že je možné s pomocí bio rezonance přístrojem F–SCAN - Zapper změnit karmu a zbavit lidi těžkých nemocí jako je rakovina, roztroušená skleróza…  Údajně léčení probíhá na dálku podle léčivých programů vysílaných z plazma generátoru RPZ14.

    Žádám vás o vysvětlení a váš názor.“

    Metody léčení, na které upozorňujete, jsou velmi nebezpečné pro bytosti, které se nechají nalákat na rychlé zbavení se svých karmických prohřešků a tím i zátěží v důsledku porušování duchovních zákonů v minulosti i v současnosti, kdy náročné nemoci jsou již závažným upozorněním právě na porušování těchto zákonů. Používané metody léčení jsou nebezpečné především pro ty „léčitele“, kteří nemají k léčení svolení Boží, a právě podle duchovních zákonů ze Světla se jim vše, čím vědomě narušili tyto zákony, navrátí v tomto životě, případně v životech příštích. Jakýkoliv magický způsob léčení na naší planetě je nepřípustný.

    Paměť magických kódů „xx“ používaných „léčitelem“ k magickému léčení byla uložena v antisvětě. Mág svou magickou tvorbou a svými znaky „xx“ narušuje chromozómy v DNA bytostí. Podle něho u všech léčených bytostí dochází k velké změně energetické rovnováhy v těle. Jsou to velké manipulace a zasahování do duchovního vývoje bytostí. Když bytosti nepochopí příčinu svých nemocí, nemohou být nikým „vyléčeny“, protože když bytost něco sama pokazila, sama musí pochopit a napravit. Mág narušil energetickou rovnováhu nejen u svých „pacientů“, ale i celé planety včetně živlů, a zasahuje do karmických záznamů planety. Jde o závažné porušení vůle Boží, neboť provádět záznamy smí jen Pán karmy, a to je Otec na nebesích.

    Podle tvrzení „léčitele“ je univerzální kalibrační mřížka totožná s kvantovou energií a kosmická mřížka je vědomí boha a láska.

    Toto je snad největší nehoráznost namířená proti Světlu, proti Bohu, když jsou nejvyšší cit a nejčistší energie lásky a Otce na nebesích, Stvořitele všeho živého, označeny jako „mřížka“. Mřížky, se kterými pracuje „léčitel“, jsou mříže černého grálu, nejvyšší magické tvorby, kterou na planetu zavlekl odpadlý Syn Boží Jahwe. V současnosti antisvět vytvořený mágy je eliminován dle Božího rozhodnutí, a s ním všichni, kteří v něm měli „domovy“.

    Albert Einstein, zakladatel kvantové fyziky a inkarnace autorky Heleny Šeblové, nám svou rovnicí relativity vysvětlil duchovní zákony. Mágové chtěli ovlivnit kvantovou energii a přetvořit ji k obrazu svému a k manipulacím.

    Autor magického způsobu léčení zmanipuloval myšlenky ze Světla, aby se projevilo jeho ego a jeho důležitost, že pochází ze stejné planety jako Ježíš Kristus, Syn Boží, Jahve. Název planety Empharis Elohima přinesla autorka knih „Poselství“ a je uveden v prvním dílu.

    V kapitole „Kdo jsou Elohimové?“ autorka popisuje příchod Spasitele: „Nyní opět nastal čas, kdy je Ježíš mezi námi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se reinkarnoval Jan, miláček Páně. Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké, a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena, a bude poznán teprve až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je podle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšších sfér. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.“

    V době Ježíše Krista neměly ženy rovnoprávné postavení. Žena by apoštoly nebyla přizvána, proto se Marie Magdalena po určitou dobu vydávala za apoštola Jana, takto to bylo s Ježíšem Kristem domluveno. Po určitou dobu tedy byla mužem a ji líbal Ježíš Kristus na ústa.  

    Spasitel Jan, který přišel šířit lásku na naši planetu a jehož totožnost měla být do poslední chvíle utajena, je Marie Magdalena. Její totožnost byla odhalena i při Večeři páně, jak ve svém obraze znázornil Leonardo da Vinci. 

    „Léčitel“ a autor zavádějících stránek zneužil informace z prvního dílu „Poselství“ a postavil se do role Spasitele Jana.

    Vyslovili jsme prosby k Otci na nebesích, ke Strážci vesmíru a k Velkému léčiteli, aby bylo napraveno vše, co tento mág způsobil, a všude aby platily a naplnily se Boží zákony ze Světla. S manipulátory nechť je naloženo dle vůle Boží. Prosby byly vedeny za všechny planety, kde agresoři působili a kde přinášeli jen zmar, utrpení a bolest. Kdo od „léčitele“ přijal dobrovolně magické programy, byly mu pro poučení ponechány. Každá bytost má svobodnou vůli a volbu. Kdo byl „léčen“ a na koho bylo namířeno záření z magických přístrojů bez svolení a na dálku, byl očištěn, magická tvorba byla Milostí Boží zrušena, a proběhlo léčení Světlem z Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

    Tolik naše vysvětlení, které můžeme poskytnout.

    Datum 20.10.2018

    

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace