Duchovní Vánoce roku 2023 a Milost Boží pro rok 2024

Dne 14. 12. 2023 jsme viděli, jak ze stromu života Adama Kadmona, z jeho sefirot a cest mezi nimi, byla stažena špína, parazité, jedovatá slova, pohledy a laserové paprsky z magického oka velkého mága, magická tvorba neočištěných bytostí… Špína byla stažena do žhavé lávy na dně čtvrté sféry, která se nachází v sefiře Malchut asijatického světa, hmotného světa. Toto dno vnímáme jako zhutnělou černou energii vytvořenou mágy, kteří se na základě rovnosti sdružili v černé kouli po oddělení horní vývojové osmičky. A mnoho tvrdých mágů se propadá do žhavé lávy. Černé dno se nachází v černé kouli.

Adam Kadmon i Matka planety, jejich společný strom života a všechny sefiroty na něm, byly prozářeny Světlem. Varda, Dcera Boží, posílila láskou všechny pilíře, sefiroty a cesty mezi nimi na stromě života Adama Kadmona. Z duchovních světů, seshora dolů, se tři pilíře a sefiroty plní světle modrou zářivou energií.

Z duchovních světů vnímáme přicházet bytost. Vnímáme ji jako svědka událostí, který zde dlouho nebyl, a právě se vrátil. Vidíme asi pětiletého chlapce se světlými vlnitými vlasy. Před dvěma tisíci lety o Vánocích se tento chlapec narodil jako nemluvně, dnes jej vidíme, že přišel a „narodil se“ už jako pětiletý chlapec. Dobu od nemluvněte po pětiletého chlapce můžeme nazvat jako správný duchovní vývoj lidstva a celého bytí. Za dva tisíce let hmotného života lidstvo ve svém myšlení, konání a životě postoupilo symbolicky do věku pětiletého dítěte. Dnes je v duchovních světech nejdelší noc a nejkratší den, dnes se planeta přiklání ke Slunci, symbolicky jde o návrat ke Světlu. Chlapec je pevný, silný. Stojí čelem přede mnou. Narodil se v poledne, v čase oběda, do láskou prozářeného prostředí, do Chrámu lásky. Čas oběda je symbol přijímání duchovní stravy ze Světla.

Děkujeme za Milosti Boží a poznání. Adama Kadmona (lidstvo), dítě, které dozrálo a vyprodukovalo tolik lásky, že se narodilo jako pětiletý chlapec, jsem přijala, objala a vzala do své náruče. Otec na nebesích chlapci požehnal. Jestli lidstvo bude ve svém vývoji postupovat správným směrem ke Světlu, bude i chlapec dozrávat. Po vyslovení této myšlenky chlapec se mnou splynul.

Snímali jsme, že do Vánoc máme stihnout svou práci, nevěděli jsme, o co konkrétně jde a o jaká poselství se jedná. Termín Vánoc jsme brali podle vžité tradice v den hmotného narození Ježíše Krista 24. 12. Nyní jsme účastni Slavnosti na počest vzniku nových duchovních Vánoc, a ty jsou dnes 14. 12. 2023. Numerologicky je to v součtu šestka, což je číslo Marie Magdaleny. Zářívá šestka a Marie Magdalena jedno jsou a Marie Magdalena stojí na zářivém ciferníku na pozici číslice šest.

Ze studnice poznání vytryskl vysoký gejzír světle modré zářivé energie. Poznání je přístupno všem. V gejzíru poznání je vše: Živá voda, Otec, láska, poznání… Gejzírem jsou léčeny i rány na duši a také jizvy, které se začínají z našich stromů života po mnoho věků prožitého utrpení ztrácet.

Černá šestka i černá sedmička byly vyškrtnuty z ákášických záznamů celého Stvoření, byly již po několikáté eliminovány s černými stromy života a s černým synem Jahweho a vládkyně Černého Kuželu Plamenem Ducha Svatého v celém Toku času od minulosti až do současnosti.

Energie zářivé šestky a zářivé sedmičky jsou součástí gejzíru. Prosila jsem za své části ze Světla inkarnované na planetě, vstoupila jsem do gejzíru energie a poznání současně se svými částmi mužského i ženského principu. Prosila jsem, aby všechny jizvy, které byly na mém i stromech života mých částí vytvořeny útoky mágů, kteří nás a naše stromy životů zraňovali, byly pročištěny. Prosila jsem, aby již jizvy nebyly součástí našich stromů života a bytí. Nechť takto se také děje s celým lidstvem.

Všechny Děti ze Světla i části Dcery Boží a Syna Božího se drží za ruce a postupují ke gejzíru očistné energie. Děti budou očištěny, očišťuje se Adam Kadmon i Matka planety. Děj se odehrává v nové vývojové osmičce.

Jizvy z těl se ztrácejí, dochází ke konečnému léčení ran. Dříve přerušena energie způsobena ranami útočících mágů proudí nyní celým stromem života bytosti, která je léčena proudem energie v gejzíru.

Chlapec vyslovil: „Přináším vám dary.“ Vidíme na stromě života Adama Kadmona vyrůstat nové výhonky větviček, které se zvětšují, a u některých vidíme i bílé květy. Ve hmotě nám postupně bude zjevováno poznání, co která nová větvička a kvítek obsahuje. Děkujeme za dary, které nám od Otce přináší nově narozený pětiletý chlapec, pokračovatel Ježíše Krista.

Děkujeme Radě Nejvyšších a Vesmírné konfederaci, že nám připravují takovou krásnou novou budoucnost. Slyšíme nebeskou hudbu, nebeský chór andělů. Splnili jsme úkol, který jsme měli splnit do Vánoc.

Celou historií Toku času neustále proudilo Světlo, protože to však bylo pro bytosti málo, musel přijít den, kdy se narodil Syn Boží do hmotné podoby znám jako Ježíš Kristus se suitou bytostí a andělů ze Světla. A protože bytosti z minulých dob neustále očekávaly Mesiáše, že je zachrání, že vše změní a odpustí jim jejich hříchy, muselo být učiněno to, co lidstvo potřebovalo, aby se probudilo a uvěřilo v duchovní světy a v Království nebeské. Proto se narodil Syn Boží, aby lidem sdělil Boží zákony, aby jim přiblížil Království nebeské, aby lidé uvěřili, že existují světy a život mezi nebem a zemí, mezi zemí a nebem.

Události před dvěma tisíci lety připravované ze Světla proběhly tak, jak měly proběhnout. Když se Ježíš Kristus narodil, byly vidět hvězdné úkazy na obloze, věštci pochopili, že se narodila významná osoba. Totéž se v jiné podobě odehrávalo při jeho úmrtí, když byl Ježíš Kristus ukřižován, bylo Marií Magdalenou řečeno, že jeho Duch vystoupil na nebesa, a že to byl a je ten pravý Mesiáš, kterého lidstvo po dlouhou dobu očekávalo. Tím se událost narození a úmrtí Ježíše Krista uvedla do dějin lidstva jako velká událost, kterou zná celý svět. Protože všechny tyto události byly posilovány ze Světla, Ježíš Kristus neupadl v zapomnění tak, jako mnoho falešných mesiášů před ním či po něm. Proto Ježíš Kristus jako Syn Boží byl a je hybatelem dějin celého lidstva.

Marie Magdalena sehrála v příběhu Ježíše významnou roli, když vyřkla, že Ježíš vstal z mrtvých a byl pozdvižen k Otci na nebesa, a že jeho Učení je to pravé, správné a jediné a je třeba ho šířit po celém území.

Otec na nebesích vyslovil: „Vězte, děti moje, že jste vykonali mnohé.“

Členové Misí ze Světla, kteří byli vysíláni do hmotných životů, i členové naší současné Mise, splnili úkoly celého období dvou tisíc let.

Děkujeme.

Dne 1. 1. 2024 mi celou noc létaly kolem hlavy elektrické výboje vzteku útočníků, které působily na hruď a krk, abych nevedla prosby za očistu planety a života v nové vývojové osmičce s požehnáním do nového roku.  

K ránu jsem v duchovním obraze viděla mnoho bytostí pohromadě, všechny měly čistě bílé oděvy, seděly i stály ve velkém vnitřním prostoru. Nikde jsem neviděla WC a potřebovala jsem ho použít. Až na konci místnosti za bílou krátkou zástěnou jsem ho našla hodně zastrčené. Malá potřeba se dala vykonat bez problému, myšlenka však byla, jak by všude bylo cítit použití WC při velké potřebě. Několik bytostí se na mne dívalo, nebylo možné mít úplné soukromí, opravdu všude byla „hlava na hlavě“. Nikde však nebyl chaos, vše bylo beze slov a v klidu.

Po kontrole ze Světla, jak mám pochopit zjevený obraz, jsem snímala, že jsou to bytosti vyslané Otcem, aby byly ku pomoci v očistě bytostem v nové vývojové osmičce. Proto jen vykonaná malá potřeba na WC, protože bytosti v nové vývojové osmičce mají skoro tu velkou očistu za sebou, buď vědomou prací na sobě nebo prožitím karmických zádrhelů ve svém hmotném těle a jejich správným pochopením. Bílá zástěna je symbol jejich soukromé očisty. Soukromé, avšak pod dohledem jejich pomocníků, kteří budou přihlížet, nebudou však do očisty zasahovat.

Vedla jsem prosby k Otci, jestli nastal čas, aby bytosti ze Světla, pomocníci, začaly svoje poslání a pomoc uskutečňovat. Vedla jsem prosby za osvícení bytostí v nové vývojové osmičce, aby pochopily Milosti Boží a vědomě požádaly, poprosily, bytosti o pomoc, aby jim rozuměly a správně pracovaly na své očistě. Prosila jsem Otce, aby u těch bytostí, které ještě „spí“, potřebují pomoc a samy nedokáží o ni požádat, aby jim přesto bytosti ze Světla byly ku pomoci. Jak bude pomoc probíhat, je v rukou Božích.

Sama jsem o nabízenou a připravenou pomoc požádala jako Adam Kadmon pro veškeré lidstvo a život na planetě.

V dnešní den člen Mise Světla vnímal v krásných světle zelenomodrých energiích posvátné spojení v podobě trojúhelníku mezi sefirami Binou, Tiferet a Chochmou v jeciratickém světě. Podle kabaly zde můžeme společně s centrální sefirou Daat (poznání) vnímat vize do budoucnosti. Vnímal v sefiře Chochma (zde můžeme použít časový rozměr minulost) větu: „Vše vám již bylo ukázáno.“ A v sefiře Bina (budoucnost) větu: „Sledujte výzvy.“ Poselství přináší poznání, že lidstvu již bylo ukázáno vše, co je potřeba, aby se probudilo, viz v poslední době doba covidová a dvě aktuálně probíhající války. Výzvy v budoucnu mohou vypadat jakkoliv, mohou to být Milosti Boží, mohou to být přírodní katastrofy… Vše, co se bude na planetě odehrávat, může být bráno jako výzva pro lidstvo, které by mělo výzvy sledovat, správně pochopit a poučit se z nich pro svou Cestu správného vývoje směřující do budoucnosti k budování Zlatého věku lidstva, jak již bylo předpovězeno.

Děkujeme za dary Boží Milosti pro planetu a život na ní.

S láskou Hana Dušková

Datum 1. 1. 2024

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace