Právoplatní dědici planety – Boží Duál a Most lásky mezi nimi

Duchovní obraz nám ukázal muže se sekerou v ruce. Sekera je oboustranná, používali ji mágové, převážně marťané, když jako agresoři dobývali zlato z naší planety. Vidíme, jak se po záseku sekery do planety vyřinulo zlato. Planeta byla bohatá duchovně i hmotně. Mág se sekerou v ruce je symbol veškerého drancování a násilí páchaného na planetě. Všichni agresoři, kteří se podíleli a podílí na drancování planety, ponesou plnou odpovědnost za své skutky a činy proti vesmírným duchovním zákonům ze Světla. Mnoho jich je předváděno před Boží soud.

Jedním z největších agresorů na planetě je černý jezdec Apokalypsy, černý syn Jahweho a vládkyně Černého Kuželu.

Viděla jsem čtyři stejné desky nad sebou, na každé byl nápis velkými zelenými písmeny. Nápisy byly stejné. Je to komoda, která má 4 šuplíky, je v nitru černého jezdce Apokalypsy. Šuplíky nemají úchyty, otevírají se dotykem prstenu, který má agresor na ukazováčku. Když přiloží prsten kamenem na určité místo, šuplík se otevře.

V prvním horním šuplíku je růženec, modlitební knížka, kříž a bílé rukavičky.

V druhém šuplíku shora jsou různé svitky, sešity, dokumenty, … a násada psacího pera s rudou špičkou na psaní. Vedle je kalamář s rudou krví jeho obětí. V dokumentech jsou zaznamenány závažné věci týkající se církve, jejích majetkových podvodů a krádeží… Jako klerik se agresor obohacoval jako mnoho dalších členů církve, on je i v tomto počínání „mistr“.

V třetím šuplíku jsou různé záznamy týkající se podvodů při uzavírání sňatků, kdy „uklízel“ prohřešky kleriků a homosexuálů… Při zjeveném velkém podvodu nebo prohřešku třeba „dohodil“ sňatek, aby veřejnost byla uklidněna…, a nikdy neopomněl na tom vydělat. V šuplíku jsou uloženy tajné záznamy, úpisy podepisované krví, listiny o zastavení nebo propadnutí majetku, … Jsou zde pánské prsteny s vyrytými letopočty a daty uzavíraných sňatků. U některých prstenů sám kamufluje, že nemají kameny, protože prsteny otáčí, kameny schovává do dlaně a na prstu je vidět jen kroužek. V kamenech mohly být monogramy důležitých a významných bytostí, které by jeho krádeže a podvody prozradily. V jednom prstenu je černý krystal jako vyleštěný kámen, v druhém je rudý krystal, třetí je celý zlatý, v dalším je bílý kámen jako křemen…

V posledním čtvrtém šuplíku jsou církevní atributy, mnoho prstenů moci kardinálů a papežů. On jako významný klerik k různým akcím používal různé druhy prstenů, podle významu události, které se účastnil. A vždy v bílých rukavičkách, prsteny navlečené na nich.

Každý šuplík znázorňuje jeden jeho magický svět. A je naplněn tím, co v tomto světě potřeboval, s čím pracoval a s čím ovlivňoval na té které úrovni bytosti, aby mu sloužily.

V prvním šuplíku jsou církevní symboly, ke kterým se bytosti mají modlit. Z jeho pohledu je to božský svět. Ve druhém šuplíku je jeho tajemství a bohatství. Ve třetím šuplíku jsou předměty, kterými drží bytosti „v šachu“. Čtvrtý obsahuje hmotné důkazy jeho moci a tento šuplík je v Malchutu hmotného světa Asija.

Černý jezdec byl zajištěn i s magickým prstenem na bílé rukavici, kterým otevíral šuplíky. Podvodem se zjevil po mé pravé straně jako projekce, že je on Syn Boží.

Komoda se šuplíky i s obsahy byla vyškrtnuta z ákášických záznamů planety s černým jezdcem Apokalypsy a eliminována ve všech vývojových etapách planety za mužský a ženský princip i s prsteny moci.

Zelené nápisy na všech čtyřech šuplících jsou stejné. Jsou psané latinsky, mají dvě slova a dva římské znaky. Slova jsou jeho dvě jména J. a K. z církevního křtu, zde jsou napsána latinsky. Dva znaky jsou dvě magická „X“ a „X“, pro každé jméno jeden magický znak. V šuplících je jeho historie klerika až do současnosti.

V myšlenkách se stále zaobírá svým bohatství a majetkem, který mu patří a na který má doklady – smlouvy, úpisy…, ať majetek získal jakýmkoliv podlým způsobem. Když zjistil, že jsme odhalili jeho tajemství ukryté v černém nitru, obrátil komodu tak, že zepředu je vidět její zadní část a šuplíky směřují ještě hlouběji do jeho černého nitra.

Místo tří pilířů stromu života má černý jezdec Apokalypsy tři ocelové vysoké sloupy, které se z jeho pohledu tyčí jako bůh vysoko. Dole v úpatí sloupů teče dravá bahnitá řeka, bažina. Ocelové sloupy jsou zakotveny ve dně 4. sféry ve čtvercových betonových podstavách, na vrcholech sloupů jsou ozdobná zakončení. Pod sloupy je na prostředním sloupu z černé vazby přidělaný uzlík.

Byla nám ukázána černá triáda nebezpečných mágů, tří částí černého syna. Jejich pozice jsou ve třech černých sefirotách na ocelových sloupech černého stromu života agresora. Jsou to černý král, černá dcera krále a černý syn krále, všichni jsou agresoři. Na vrcholu středního ocelového sloupu je černý král (černý syn) v černé Koruně Keter, na levém sloupu v černé sefiře Bině je smrtka (černý jezdec Apokalypsy), na pravém sloupu v černé sefiře Chochmě je smrťák (černý jezdec Apokalypsy). Je to vrcholová černá triáda mágů, jejichž pozice v trojúhelníku vytváří černý tunel z kleteb zaměřený a namířený proti Dceři Boží. V tunelu agresoři útočili svými zbraněmi, které byly zesilovány jednotlivými kletbami vrstvenými na sobě. Černý král s černým synem a černou dcerou vytvářeli magickou černou rodinu. Ta byla s jednotlivými agresory třikrát vyškrtnuta z ákášických záznamů planety v minulosti, současnosti i do budoucnosti a s černým tunelem, jednotlivými kletbami a negativními programy eliminována Plamenem Ducha Svatého na celé planetě za mužský a ženský princip. Slunce Spravedlnosti pomohlo s eliminací, pak i s očistou planety.

Do paty Adama Kadmona (symbolicky do paty lidstva) se zakousl jedovatý had, jedovatá hadí síla černého jezdce Apokalypsy. Svým jedem had infikoval strom života Adama Kadmona a jed působil v každé vývojové etapě planety. Lidstvo na celé planetě bylo infikováno jedem agresora a pod jeho magickým vlivem a jeho manipulacemi a násilím mělo být nasměrováno ve vývoji k černému králi (k černému synovi Jahweho a vládkyně Černého Kuželu), aby ho lidstvo vzývalo jako krále, aby se udržel ve své magické moci. Vše magické a zlé bylo zrušeno, vyškrtnuto z ákášických záznamů planety s časovou osou, okruhy magické moci a vlivu krále, a za mužský a ženský princip Dcera Boží magickou tvorbu eliminovala Plamenem Ducha Svatého v minulosti, současnosti i do budoucnosti. Jed z Adama Kadmona a z lidstva byl neutralizován, odsát a eliminován rovněž Plamenem Ducha Svatého. Rána způsobená lidstvu, Adamu Kadmonovi, byla u každé bytosti vyčištěna a pročištěna láskou. Našimi prosbami byly pročištěny všechny stromy života na planetě i stromy živlů a bytostí ve vývojových řadách. Bylo pročištěno vše, co bylo agresorem infikováno.

Za útoky a zlobou magické rodiny proti Dceři Boží byl a je odpovědný černý jezdec Apokalypsy a černý syn jako jedna a tatáž bytost.

Z jeho církevního pohledu biblická Eva ochutnala v ráji z magického stromu černého syna, z magického stromu poznání dobra a zla jablko, zakázané ovoce, a tím padla do jeho magického světa a karmicky (viz uzlík pod třemi ocelovými sloupy) se s ním svázala.

Z našeho pohledu to byl on, kdo od počátku věků pronásledoval bytosti ze Světla a vytvářel magické vazby, kterými se chtěl neustále připoutávat k Dceři Boží a jejímu stromu života. Ubezpečuje sám sebe, že tím ovládl Adamovu Evu. Tato církevní lež je neustále aktivní. Církevní magické lži i se stromem těchto lží a semeny zla byly vyškrtnuty z ákášických záznamů planety v minulosti i současnosti a eliminovány Plamenem Ducha Svatého s autorem této lživé myšlenky a jeho magických praktik.

Černému jezdci se navinul na ruku jeho vlastní černý had, jeho zlo, který ho uštknul. Zlo se zničí samo. Eliminován byl se semeny zla, kterými infikoval lidstvo. Poškozené bytosti byly očištěny a léčeny na všech duchovních úrovních, ve všech vývojových etapách planety. Posilovali jsme je čistou láskou.

Útoky proti bytostem ze Světla však stále pokračují. Slyšela jsem výkřiky, abych už přestala být. Některý z útočníků vyslovil, že musíme zlikvidovat „kožich“.

Autorka sedmi dílů Poselství v minulosti vnímala, že vyjde Slunce na západě. Co to znamená v duchovnu? Pohyb magnetického pole? Přepólování planety? Jak s tím souvisí obraz německého malíře Albrechta Dürera?

„Právoplatný dědic,“ bylo vysloveno bytostí ze Světla.

Wikipedie: „Mezi klenoty Dürerova vrcholného díla patří jeho nejznámější autoportrét (známý také pod názvem Autoportrét v kožichu) z roku 1500. Na tomto obrazu vystupuje autorův obličej z tmavého beztvarého pozadí se záhadnou naléhavostí, která upomíná na Leonardovu Monu Lisu.“

Zlikvidovat „kožich“ je zlikvidovat Dürera a tím i mne za to, že jsme rozluštili Apokalypsu. Německý malíř Albrecht Dürer je má inkarnace, mágové nás na něho sami upozornili a my jsme správně pochopili význam jeho autoportrétu.

Německý malíř Albrecht Dürer – právoplatný dědic. Albrecht Dürer byla inkarnovaná Dcera Boží. Ve hmotném světě musí vždy být inkarnovaná bytost, která má propojení s Otcem na nebesích skrze všechny čtyři světy, Asija, Jecira, Berija a Acilut.

Vidíme stát vedle sebe dva muže. Je to Salvator Mundi a Albrecht Dürer.

Právoplatným dědicem naší planety je Syn Boží a Dcera Boží jako čistý Duál ze Světla.

Odpadlý Syn Boží Jahwe předal v minulosti planetu svému černému synu jako „právoplatnému“ dědici, protože Jahwe se postavil jako agresor z Marsu do role prvního vládce naší planety.

Právoplatný dědic planety je i Dcera Boží, má kompetence jí udělené Otcem na nebesích.

Jsou dvě pozice „dědictví“. Prvotní je od Otce na nebesích pro čistý Duál a je právoplatná a druhá pozice je od Jahweho pro černého syna a je neplatná. Proto ty neustálé útoky černého jezdce na Dceru Boží, aby už nebyla, aby nepřekážela, aby byl zlikvidován „kožich“.

Akt Jahweho, když předal planetu černému jezdci Apokalypsy jako „zákonodárnému“ dědici, je neplatný a nikdy platný nebyl. Ale Jahwe, černý syn, černí jezdci Apokalypsy a ostatní mágové se vždy chovali, jako by jim planeta patřila. Překroutili pravdu, nahradili ji lží a zmanipulovali mnoho bytostí, které jim uvěřily.

Pravda ze Světla o právoplatném dědici planety je dnes, 26. 5. 2022, poprvé vyslovena v Malchutu hmotného světa Asija přesně v 15:35 hodin a je slyšet v celém Stvoření.

Dcera Boží se inkarnovala do hmotného těla Albrechta Dürera, což bylo potřebné, aby ženský princip plnil úkol v mužském těle. Takže zde byly dvě inkarnované bytosti ze Světla. Salvator Mundi – Syn Boží – a Albrecht Dürer – Dcera Boží (i jako Mona Lisa) –, oba jsou čistý Duál ze Světla.

Světlo duchovní je na východě planety, na západě planety je černota, bažina, močál (tunel, spirály, zbraně, tyče, pavučiny, …), kde také vidíme dva ocelové sloupy, satana a satanu, smrťáka a smrtku (viz výše).

Ježíš Kristus splnil svůj úkol ve hmotném světě ještě za života autorky Poselství a Dcera Boží je ta, která jako Marie Magdalena pro očistu života na planetě procházela peklem, to je nebezpečnými situacemi, které se mnohdy daly přirovnat k peklu, když ji pronásledovali mágové, černý syn, černí jezdci Apokalypsy, klerici, … a neustále usilovali o její život hmotný i duchovní.

V obraze Salvator Mundi Leonardo da Vinci zobrazil Syna Božího, který vyslovil slib, že bude ochraňovat planetu a život na ní. A Dcera Boží v obraze Albrechta Dürera, v jeho autoportrétu, kdy má pravici položenou na srdci, vyslovila směrem k Ježíši: „Já ti s tím pomůžu.“

Dcera Boží a Syn Boží jsou právoplatní dědici planety, kterou jim svěřil Otec na nebesích.

 

Na západě planety, od prvopočátku vývoje planety, kdy agresoři uplatňovali svou moc, zlo, je tratoliště špíny, zla i zjevený prvotní uzlík připoutanosti. Že ho vytvořila Dcera Boží, je lež. Bylo potřeba tuto negativitu jednou provždy z planety odstranit. Stalo se.

Východ na planetě má velký význam. Vychází zde hmotné Slunce jako naše Hvězda ovlivňující veškerý hmotný život. Svůj pohled na východ směřoval faraon Achnaton, když vzýval boha Atona. Na východě má pozici jako ochránce vzdušného živlu bůh Zeus, z východu vychází Slunce Spravedlnosti, když pracuje na planetě. A na východě jako Světlo stojí Syn Boží a Dcera Boží jako Boží Duál, jako právoplatní dědicové naší planety.

A z tohoto Světla vystoupila Dcera Boží a vydala se na cestu směrem na západ podporovaná láskou Syna Božího. Před ní se zvedal Most lásky, po kterém kráčela hrdá a vzpřímená a neustále pracující na eliminaci magické tvorby, kterou zde zanechali agresoři, mágové a v současnosti nejvíce černý syn, černý jezdec Apokalypsy.

Jak Dcera Boží vede prosby k Otci na nebesích a Plamenem Ducha Svatého eliminuje magickou tvorbu, pomalu se přibližuje ke středové části Mostu lásky. V tomto místě prosí o posílení z Duchovního Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření, o ochranu Jitřním Andělem a Strážcem vesmíru, aby zvládla nejtěžší úsek a dostala se k místu husté bažiny, k nebezpečnému místu na západě. Nad Dcerou Boží se rozzářilo Duchovní Slunce, které ji svojí září a Světlem celou prostoupilo. Posílena láskou vykročila s odhodláním dokončit svůj úkol a pomalu postupovala na západ, pomalu scházela z nejvyššího místa Mostu lásky dál, aby eliminovala vše, co bylo potřeba na planetě eliminovat, co nám bylo zjevováno po dlouhý čas. Přibližně ve třech čtvrtinách Mostu bylo vidět na Dceři Boží velkou únavu, statečně však postupovala stále dál. Pracovala s Mečem Spravedlnosti a vše magické eliminovala Plamenem Ducha Svatého. V těchto místech obdržela od Otce pastýřskou hůl. Stejnou pastýřskou hůl držel v rukou na východě Syn Boží.

Když se přiblížila k bažině, požádala o pomoc Slunce Spravedlnosti, aby společně s ní a s Plamenem Ducha Svatého tuto hustou černotu s černým synem, s černým jezdcem Apokalypsy, a jeho magickou tvorbou, falešným dědictvím, se smrťákem a smrtkou, satanem i satanou společně eliminovali. Než se tak stalo, ukázal se obraz černého jezdce Apokalypsy, jak se zkříženýma rukama na hrudi sjel se středovým ocelovým sloupem dolů do bažiny, jako by se do ní propadnul, aby se v ní schoval. Černý jezdec se v danou chvíli snažil Dceru Boží vtáhnout do své bažiny, do svého zla. Nebylo mu to nic platné, bažina byla eliminována i s ním ve všech jeho podobách a inkarnacích. Dcera Boží prosila svého Otce o pomoc, aby bylo eliminováno všechno zlo černého syna, černého jezdce Apokalypsy, magické světy, ocelové sloupy, … do takové hloubky planety, jak je potřeba.

Velká eliminace černoty probíhala, když Dcera Boží stále stála na Mostě lásky těsně u bažiny. Jak došlo k eliminaci bažiny a černého jezdce, pravou nohou vstoupila na planetu na západě. Když došlápla, kolem ní se rozlilo Světlo a šířilo se po celém prostoru, kde se dříve roztahovalo zlo. Proces probíhal pomalu, jak bylo třeba. Místa po zlu pak byla pročištěna Ohněm života, Sluncem Spravedlnosti a naplněna láskou a Světlem Božím.

Dcera Boží zůstala stát na západě a svým tělem se ve směru hodinových ručiček natočila k východu, kde stál Syn Boží. Pastýřskou holí udeřila do planety.

Jenom čistou láskou Dcery Boží a Syna Božího mohl být vytvořen Most lásky mezi nimi, mezi východem a západem, a to je pravý význam snímání pravdy autorky Poselství, když viděla vycházet Slunce na západě. Obě tato Světla, na východě i západě, propojila láskou celou planetu. Po chvíli se Most lásky proměnil v nádhernou duhu, která se rozšířila na obě strany a jako polokoule obalila horní část planety. Totéž proběhlo na spodní polokouli, protože Most lásky byl vytvořen mezi východem a západem i na této straně planety. A opět se duha rozprostřela jako polokoule po spodní části planety.

Milost Boží prostoupila celou planetou a stala se částí aury planety. Na východě je Slunce Syn Boží, na západě je Slunce Dcera Boží. Most lásky vede z východu na západ a ze západu na východ z každého místa na naší planetě.

Abychom pochopili význam zjevené pravdy, muselo uběhnout více než 30 let náročné očisty planety.

Slova Syna Božího „Na západě vyšlo Slunce.“ se naplnila.

 

Obě bytosti ze Světla, Albrecht Dürer a Salvatore Mundi, naším dnešním pochopením mohly být pozdviženy ke Světlu, k Otci na nebesích jako čistý Duál. Splnily svůj úkol, očistily planetu a pomohly nám s pochopením událostí minulých i přítomných. Děkujeme.

Dcera Boží poděkovala malíři Albrechtu Dürerovi, že snímal v minulosti informace ze Světla, které zachytil a přenesl do svých obrazů. Svým autoportrétem nám pomohl s duchovním poznáním. Jeho částečka byla předána Otci. Jako první ve hmotném světě namaloval ženský akt. Nahota je čistá a krásná.

Jsme svědky vrcholné očisty, která probíhala před našimi zraky. Vidíme na východě zářivé Světlo Syna Božího jako zářivou sefiru Chochmu na pravém pilíři sefirotickém stromu života. Na západě je Světlo Dcery Boží jako zářivá sefira Bina na levém pilíři sefirotického stromu života. Nad nimi na nejvyšším bodě Mostu lásky je v Koruně Keter středového pilíře sefirotického stromu života Duchovní Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

Dcera Boží postupovala po planetě z východu na západ, směrem do budoucnosti, směrem ze sefiry Chochmy pod ochranou sefiry Keter do sefiry Biny.

Světlo je vším a všude. Most lásky je duhová energie, my jsme toto pochopili přesně v 18:00 hodin dne 26. 5. 2022. Vidíme přítomnost zářivé Trojjedinosti Boží na planetě. Pochopili jsme, co znamená, že Slunce vychází na západě. Prosba, aby tímto Světlem byly prostoupeny všechny živly, říše a veškerý život. Prosba, nechť je požehnáno veškerému životu na planetě.

 

Naší prací na očistě planety uvádíme historii planety do správného světla a pravdy. Kolem Mostu lásky vidíme kolotat život a přítomnost veškeré přírody se živly a obyvateli různých říší a dimenzí.

V duchovním obraze, kdy stojí Adam Kadmon na planetě, vnímáme, že on je tou planetou. Z pravé ruky, která se dotýká východu, vede Most lásky přes jeho Korunu Keter na západ, k jeho levé ruce, která se dotýká západu. Totéž se týká lidstva. Prosba k Otci o požehnání lidstvu, aby obyvatelé planety vnímali pravdu, o které přinášíme svědectví. Nechť je vše podle původního plánu Božího, aby bytosti mohly, až se očistí, navrátit se a vstoupit do náruče Boží.

Poděkovali jsme všem přítomným bytostem ze Světla, které nám dnes pomáhaly zvládnout náročnou očistu planety, což se dá přirovnat k tomu, že čistou pravdu zbavujeme lží, jako se zrno obilí očišťuje od plev. Děkujeme za osvícení.

Vysíláme lásku Matce planety. Aktem propojení východu se západem kabalisticky očištěná minulost oplodnila budoucnost. Vidíme po tomto aktu Matku planety těhotnou láskou. My jako lidstvo jsme její děti. Lidstvo by se mělo napravit, očistit a získávat více potřebných zkušeností pro svůj duchovní vývoj.

Veškeré události dnešního dne mají velký význam pro budoucí vývoj lidstva.

Při našem dalším setkání Mise Světla dne 2. 6. 2022 jsem vnímala při příjezdu členů skupiny, že se nejprve máme všichni projít v rajské zahradě. Při hovoru jsem vyslovila, že mám pocit, že všechno správně funguje. Nejdříve jsem myslela na hmotný svět, později jsme pochopili, že se jedná o vyšší světy. Členové skupiny vnímali, že jsem promluvila jiným tónem hlasu. To byl impulz, aby náš kabalista zkoumal, proč tomu tak je. Po chvíli začal cítit velký vděk a pokoru. Intuitivně poklekl v rajské zahradě do trávy, sepnul ruce a sklonil hlavu až k zemi s pocitem, že někdo někomu děkuje a je vděčný, že už není peklo ani cesta k němu. Člen Mise ve hmotě zastupoval čin toho, kdo vděk projevil v duchovních světech. Jím snímaná energie byla tak silná, že ve hmotném světě poklekl na planetě do trávy.

Společně jsme vnímali energie bytostí z rajské zahrady. Kabalista doplnil svůj pocit něčího hlubokého vděku a vnímal trojí poděkování. Rajská zahrada byla prozářena Světlem, vnímali jsme přítomnost Otce na nebesích i naše propojení s Ním.

Boží Duál děkoval Otci na nebesích. Takto až k zemi (symbolicky k Malchutu) se poklonil s poděkováním Boží Duál před Otcem na nebesích. Bylo to hluboké vyjádření pokory a poděkování Otci na nebesích, že není peklo, že není cesta k peklu.

Trojí poděkování bylo za Syna Božího vpravo na pilíři stromu života, za Dceru Boží vlevo na pilíři stromu života a uprostřed za Matku planety na středovém pilíři stromu života. I Matka planety poděkovala Otci na nebesích za pomoc.

Boží Duál dostal planetu jako dědictví od Otce na nebesích. Kosmickým údělem Duálu, právoplatného dědice, bylo očistit planetu od pekla a od cesty k němu.

K otěhotnění Matky planety láskou dopomohlo spojení Syna Božího na východě a Dcery Boží na západě, a vytvoření Mostu lásky mezi nimi. Matka planety je na místě uprostřed Mostu lásky, kde jsme viděli Duchovní Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

Mír a láska se všemi!

S láskou Hana Dušková

Datum 13. 6. 2022

 

 

Most lásky

 

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace