Na počátku bylo „Světlo“.

   Byly nám ukázány tři velké magické knihy, zelená, hnědá a fialovorudá.

   Zelená kniha byla zavřená. Přední deska byla lemovaná zlatým proužkem a uprostřed byly na ní tři velké zlaté znaky v sobě prolnuté jako ozdobný monogram. Jsou to tři propojené kruhy v postavení kletby. Jsou to okruhy moci černé magické triády, černého učedníka Pavla, černého syna Jahweho a vládkyně Černého Kužele a černého učedníka Petra.

   Kniha je výtvor černého syna, černého jezdce Apokalypsy, který na základě poznatků z pravé Kabaly přetvořil její obsah a poznatky tak, aby je mohl používat v magii a ve svůj vlastní prospěch.  A tuto zelenou knihu vydává za pravou Kabalu. Proto znak tří kruhů, tří jeho magických částí, tří jeho horních černých sefirot na magickém stromu života.

   Zelená i hnědá magická kniha je tvorba černého jezdce Apokalypsy a obsahem dvou magických knih je prastaré duchovní učení lživě jím překroucené, které vydával za své dílo, za své učení. Jeho knihy se lživými obsahy, jejich magická působnost a účinnost byly staženy z bytostí, které černý jezdec Apokalypsy ovlivnil a svedl na scestí. Prosili jsme, nechť je bytostem pročištěno myšlení a vnímání.

   Na magickém stromě černého jezdce Apokalypsy je v černé sefiře, a tím v Koruně Keter, zelená kniha s temnou energií černých náčrtů, čar, kouzel a kreseb. Na pravém ocelovém sloupu magického stromu je v černé sefiře Chochmě hnědá kniha, jeho kniha Tajemství. On své magické poznatky a lži vydává za tajemství, aby ho bytosti toužily poznat. Na levém ocelovém sloupu magického stromu je v černé sefiře Bině fialovorudá kniha, starodávná Bible včetně Genesis.

   Informace z knihy Archanděla Raciela si černý jezdec chtěl také přivlastnit a přetvořit jako svoji tvorbu.

   Tři magické knihy byly zajištěny, třikrát vyškrtnuty z ákášických záznamů planety v minulosti, současnosti i do budoucnosti s černou kletbou a triádou mágů. Třikrát byla eliminována Plamenem Ducha Svatého zelená kniha i s obsahem, třikrát byla eliminována hnědá kniha i s obsahem a třikrát byla eliminována fialovorudá kniha církevní i s obsahem. Jedovatá slova z knih, nákresy i ozvěny z vyslovených textů byly staženy z celé planety a eliminovány Plamenem Ducha Svatého. Lži byly vyškrtnuty z ákášických záznamů a eliminovány s magickými kruhy, znaky a okruhy moci černého jezdce Apokalypsy ve všech vývojových etapách planety.

   Vidíme kruh a v něm mnoho mrtvých hlav démonů a arcidémonů s otevřenými bezhlasnými chřtány plné zubů dravosti. Byly zajištěny a se vším, co ze chřtánů kdy zlého vychrlily, byly eliminovány Plamenem Ducha Svatého. Eliminaci prováděla Dcera Boží.

   Viděli jsme velký kotouč matné žlučovité energie, který vyzařoval zlo. Je to černá Koruna Keter v černém světě Jecira se spodním prozařováním ze sefiry Tiferet černého světa Berija. To všechno na magickém stromě, na středovém ocelovém sloupu, a zde se staví černý jezdec do role Archanděla, my víme, že zde je on jako arcidémon.

   Ve Světle je v Koruně Keter světa Jeciry místo, kde jsou propojeny tři světy – svět Jecira, Berija a Acilut. A je to místo Mesiáše ve Světle. 

   Černý jezdec na černém stromu vstupuje z černého světa Berija do černého světa Jecira (jsou to jím vytvořené černé světy, „Co je nahoře, je i dole.“), kde využil svůj magický vliv a působil na obyvatele planety z nejvyššího místa černého světa Jecira z Koruny Keter jako falešný mesiáš. Chtěl rovněž napodobit boha Slunce Atona tak, jako se mnohokráte ve svých inkarnacích sám stavěl do postů různých bohů. Už nikdy se nepostaví do žádného postu boha, nedopíše další stránku. Kniha je zavřená, on ji otevírá na konci a listuje v ní pozpátku do minulosti. Tituly moci v minulosti dal sám sobě. Knihy s obsahem i s magickými stromy a egem černého jezdce Apokalypsy byly eliminovány i s ním Plamenem Ducha Svatého včetně symbolů jeho dravosti, tří zlatých kruhů na titulní straně knihy magické kabaly. Zlo již nepatří na tuto planetu.

   Viděli jsme kovový regál, na něm bylo mnoho plochých předmětů jako ploché černé podušky nebo obaly na listiny. Některé předměty byly vyšší jako mísy či sklenice. Někdo rukou šmátral pod černými poduškami a něco hledal. Je to černý jezdec, který ve svém nitru něco hledá pod nánosem pavučin.

   Vytáhl něco, co září. Je to listina stočená do svitku, který ukradl bytosti ze Světla. Zcizil ji přímo Otci na nebesích, když v prostorách pod Vatikánem Otec ve své hmotné inkarnaci jako Nebeský písař sepisoval pravdu o dění ve Vatikánu. Jeden svitek se černému jezdci podařilo ukrást v období své vlády, když byl papežem.

   Už v té době svitek zářil Světlem tak velkým, že se jako proud Světla „natáhl“ až do nebes.

   Černý jezdec už cítí účinnost Božích mlýnů, začíná pociťovat strach, tak teď svitek vytáhl ze svého nitra.

   Ve svitku je uvedena prvotní pravda, že na Počátku Stvoření bylo Světlo, a mágové v čele s černým jezdcem Apokalypsy zanesli do knihy Genesis, že na Počátku bylo Slovo. A tím zmátli veškeré lidstvo, které této velké lži uvěřilo a stále věří. Za překroucení historie a manipulace s prvotní informací o Světle ponese podvodník velkou odpovědnost s příslušnými následky.

   Jako podvodník svírá svitek v ruce, drží ho jako žezlo a ukazuje, že je to on, kdo vládne a řídí dějiny této planety, a že je to on, kdo drží v ruce pravdu. To je, že s ní mohl vždy manipulovat, a taky tak konal a činil.

   Černý jezdec drží v rukou pravdu – svitek ze Světla, který v minulosti ukradl. Magickým strojem času, soukolím z ozubených kol (již rezavým), jehož zvuk stále slyšíme a které funguje jako perpetuum mobile, ovládal chod celé planety. Domnívá se, že když drží v rukou pravdu, kterou ukryl, že je sám alfou a omegou, začátkem i koncem všeho dění na planetě. A když dal impulz k chodu stroji času, jedině on ho může zastavit. Tak, jako ovládal planetu, myslí si, že může na ní také ukončit život jejich obyvatel.

   Jeho závist, že Kronos mohl ovládat čas, ho vedla k tomu, aby si od velkého mága nechal zhotovit stroj času. A myšlenkou, že ovládá chod planety, že si s ní a na ní může dělat, co chce, se velmi opájel a jeho ego rostlo až do „nebe“. Myslí si, že má více, než měl Kronos – Jahwe. Ten měl „jenom“ hodinky, on má celý stroj času.

   Perpetuum mobile, magický stroj času, se nachází mimo čas a prostor ve vesmíru, v magickém prostoru. Prosili jsme Strážce vesmíru o pomoc, aby bylo zajištěno magické místo, kde se stroj času nachází, aby byl stroj zajištěn Specialisty ze Světla, vypnut, zastaven, zlikvidován a eliminován tak, jak je potřeba i s černým jezdcem Apokalypsy i s mágem, který stroj času sestrojil. Magický zvuk, který stroj času vydával, byl stažen ze vzdušeného živlu i z prostoru, kde se stroj nacházel, a byl eliminován i s ozvěnou. Bytosti, které byly zvukem dlouhodobě ovlivňovány, byly pročištěny ve všech vývojových etapách planety.

   Je vidět černý kruh, ze kterého proniká magický blesk směrem dolů k muži, který sedí v pozici jogína. To všechno je černý jezdec, on sám, falešný mesiáš i jogín. Sám snímá informace jako falešný mesiáš v černé Koruně Keter z černé Luny, se kterou je magickým bleskem propojen jako jogín.

Na počátku všeho bylo Světlo, Otec. A Otec vyslal paprsek Světla do přesně stanoveného bodu v prostoru, který byl prázdný, a bod se rozšířil a vzniklá dutina se nazývá Prvotní Korunou Keter. Tato Koruna je otvor, jehož středem prochází všechno, co má vzniknout. Všechno, co bylo, je a bude, prochází kruhovitou prázdnotou Prvotní Koruny. A skrze Korunu začal Otec tvořit světy Acilut, Beriji, Jeciru a Asiji.

   Černý jezdec Apokalypsy tuto informaci o Světle překroutil a do knihy Genesis uvedl, že na počátku bylo Slovo.

   Svatý Jan, hmotná inkarnace Syna Božího, měl otevřené vědomí, snímal informace a pravdu ze Světla, vše zapisoval do posvátných knih. Byl uvězněn na řeckém ostrově Patmos nazývaném též Řecký Jeruzalém.

   Dílo svatého Jana, dílo ze Světla, bylo černým jezdcem, klerikem v minulosti překrouceno. Vydával ho za své dílo. Světlo se nedá překroutit, je Jedno Jediné. Představa černého jezdce, že on tvoří základní sloupy církve, protože on je svatý Jan a svatý Pavel i Petr, byla i s černým jezdcem vyškrtnuta a eliminována za mužský a ženský princip Sluncem Spravedlnosti v minulosti, v současnosti až do budoucnosti ve všech vývojových etapách planety.

   Ve 4. magickém nebi, to je ve sklepeních Vatikánu, byl v minulosti ukraden svitek ze Světla, kde bylo napsáno, že na počátku bylo Světlo. Dcera Boží vyslovila prosbu k Otci, aby svitek ze Světla byl rozevřen a nechť je Pravda v něm sdělena do celého Stvoření.

   Magická věta „Na počátku bylo Slovo.“ je překroucená pravda. Tato jedovatá věta i s magickým stromem lži byla vyškrtnuta a eliminována Sluncem Spravedlnosti i Bleskem Božím s mágem, který pravdu překroutil a tím ovlivnil životy bytostí na planetě, jejich duchovní vývoj a zbrzdil vývoj celé planety ke Světlu. V knize Genesis je uvedena lež, kterou církev předkládala a stále předkládá bytostem jako pravdu.

   Apoštol Jan v době Ježíše Krista byla inkarnace Dcery Boží, byla to Marie Magdalena, čili ženský princip. Ježíš Kristus byl mužský princip. Oba principy a jejich inkarnace byly nařčeny mágy a kleriky, že ony vyslovily magickou větu, že na počátku bylo Slovo. Toto magické nařčení mužského a ženského principu, Ježíše Krista a Marie Magdaleny, bylo zrušeno, staženo z celé planety a eliminováno. Později totéž bylo podsunuto o proroku Janu z Patmosu, že tuto větu vyslovil. I tuto lež jsme eliminovali.

   Dcera Boží vyslovila do celého Stvoření pravdu ze Světla a modlitbu Marie Magdaleny a Matky planety.

   „Na počátku bylo Světlo, a to Světlo bylo u Boha, a to Světlo bylo Bůh, a to Světlo vstoupilo v příbytky lidí a tma Ho nepohltila, neudusila, neuhasila.“

   „Na počátku bylo Světlo, a to Světlo bylo u Boha, a to Světlo je vším.

   Ámen.“

   S láskou Hana Dušková

   Datum 30. 5. 2022

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace