3/ Černá triáda Jahwe, Ungoliant a jejich černý syn – prvotní zlo

První vzpoura nepravých agregorů byla uskutečněna v Toku času až po vzniku elfí říše. Nepravé agregory na jednotlivé planety dosadil Jahwe a všichni jsou jeho částmi.

Autorka knih Poselství v době, kdy s mágy ve skupinách pracovala, věděla, že jsou částmi Jahweho. Dostali tehdy od Otce Milost Boží zastávat posty agregorů. V současnosti nám byla odhalena pravda, jak to bylo ve skutečnosti s prvním útokem na Strážce vesmíru. Veškerá činnost nepravých agregorů, ať zjevena či skryta, byla namířena proti Světlu. Vše činili a konali podle vůle Jahweho, odpadlého Syna Božího.

Hluboko v Toku času v místě, kde začali fungovat nepraví agregoři, vidíme v černém prostoru velký kvádr podobný křemenu. Toto je prvotní blok, kdy začali mágové blokovat bytostem Cestu k Otci. U bloku začala vznikat jehla, která začala putovat Tokem času. Pohyb jehly Tokem času je magická vůle Jahweho. Jehla je symbolem jeho černého syna. Jehlou byly vplétány do celého Toku času a do myšlení bytostí magické myšlenky ve formě dlouhých vláken pavučiny.

Na velkém kvádru sedí pavoučice. Do své první čakry nasává Jahweho vůli a ze svých útrob spřádá vlákno, které potom ústí do ucha jehly. Kvádr naplněn vůlí Jahweho je magickým zdrojem pro Ungoliant. Ungoliant nasávající vůli Jahweho je v tomto případě formou (matkou temnoty). Kvádr je lesklý, má všude zrcadlit vůli Jahweho (otce temnoty).

Vidíme pavoučici tkát pomocí pavučinových vláken sefirotický magický strom, na kterém sefiroty jsou kolébkami pro zrod částí Jahweho, v tomto případě nepravých agregorů. Jahwe vložil do šesti magických sefirot (tři rudé koule na levém sloupu, tři rudé koule na pravém sloupu magického stromu života) černý zárodek, a tak se zrodilo šest nepravých agregorů. Sedmý jako hlavní nepravý agregor je černý syn.

V rudých koulích byly na levém sloupu symboly „X“ a v koulích na pravém sloupu vždy dvě svislé čáry. Jehla byla nachystána na smrtelný útok proti hlavnímu agregorovi v asijatickém hmotném světě. Špička jehly byla namířena přímo do hlavy. Vlákno jehly se mělo sedmkrát obmotat kolem jeho hlavy. Smyčka vytvořená z vlákna měla zaškrtit krk a hlavu odtrhnout od těla. Místo hlavy měla být nasazena černá Koruna. Cílem útoku vedeného pod taktovkou falešného Hospodina bylo zlikvidovat hlavního agregora planety. Černý syn povolal nepravé agregory k „Druhé vzpouře agregorů“.

V Toku času nám byla ukázána místa, kudy prošla jehla s vláknem Ungoliant, kde zanechala své otisky, očka, smyčky, kříže… V jednom místě hluboko v minulosti vznikla v Toku času lež o Adamovi a Evě, že se provinili a byli podle mágů vyhnáni z ráje. Magickým vlivem černého vlákna pavoučice byla historie lidstva velmi negativně ovlivněna.

Životní cestu bytostem ovlivňovala i církev. Bytosti chodí do kostela se modlit. Jejich modlitby i s modlícími se bytostmi jsou symbolicky uvězněny v chrámu magie. V blízkosti kostelů je mnoho bytostí ze Světla. Modlící se bytosti je mohou vidět. Světlé bytosti byly trnem v oku církvi. Jejich přítomnost však byla Milostí Boží pro všechny bytosti. Pravda uvězněná ve Vatikánu září, je nezničitelná i přes snahu Ungoliant pravdy svými pavučinami udusit.

S láskou jsme poděkovali za všechny potřebné informace, abychom pochopili podstatu zla, která je zde od počátku Toku času. Strážce vesmíru stojí v Toku času, bude nám ku pomoci při eliminaci magické vůle a magické tvorby Jahweho, Ungoliant a černého syna.

Černá triáda byla vyškrtnuta z ákášických záznamů celého Stvoření s magickým stromem triády i s jednotlivými stromy života mágů. Prosili jsme o pomoc Vardu, Manwëho, bytosti z Vesmírné konfederace a Rady Nejvyššího principu lásky a Stvoření a vlastní láskou jsme eliminovali magický strom Jahweho, Ungoliant i černého syna se vším jedovatým, magickým a zlým.

Láskou všech láskyplných bytostí byl eliminován magický kvádr, na kterém sedí Jahweho ženský princip pavoučice, která nasává jeho vůli a z této energie tká pavoučí vlákno jako přadeno osudu. Vlákno osudu bylo vyškrtnuto z ákášických záznamů se vším jedovatým a zlým a s pavoučicí bylo eliminováno. Byla eliminována jehla s černým synem a všechna pavoučí vlákna utkaná Ungoliant, byla eliminována Jahweho magická vůle, a to v celém rozsahu Toku času z minulosti až do současnosti.

Vlákno se po prosbách v celém Toku času rozpadlo. Zbytky těchto konstrukcí včetně taktovky Jahweho i jeho vůle byly eliminovány láskou a Plamenem Ducha Svatého.

Celý magický strom s černými sefirotami, černou Korunou a černým mozkem byl vyškrtnut z ákášických záznamů a eliminován láskou Strážce vesmíru, Manwëho a Vardy, a to s veškerou účinností a působností Jahweho, Ungoliant a černého syna. Byly eliminovány jejich magické stromy, jedovatá hadí síla, ocelové kelipoty, magické mozky i jejich nafouklá ega.

Všech sedm nepravých agregorů bylo odseknuto od stromu života Adama Kadmona i od stromu života na každé příslušné planetě Mečem Spravedlnosti. Byli odseknuti od stromu života naší planety a vyškrtnuti z ákášických záznamů veškerých planet, kde byla jejich magická účinnost a působnost. Magické znaky na sefirotách byly zrušeny, jejich negativní programy byly staženy a s nimi eliminovány.

Posty ze Světla patří pravým agregorům dle rozhodnutí Božího. Mágové se prezentovali celému Stvoření, že jsou to oni, kdo pracovali pro lidstvo a správný vývoj planet. Hodnotit nepravé agregory i v případě, když pracovali v Misi Bílý Kužel a Misi lásky, může jen Pán karmy, Otec na nebesích.

Jahwe, Ungoliant, černý syn a nepraví agregoři byli odseknuti od stromu života živlů, vývojových řad, civilizací…

Jahwe chtěl být magickým duchem národa na každé planetě. Usídlil se v Chochmě, kde je místo ducha národa. Tyto jeho ambice a posty i s magickou sefirou byly vyškrtnuty z ákášických záznamů příslušných planet a eliminovány.

Jahwe chtěl být ve všem a všude. Co je u Otce nahoře, on si vytvářel dole.

Velká černá bytost jako jedno velké černé ego byla složena ze všech třech mágů. Černá bytost byla eliminována za každý magický post (Jahwe, Ungoliant, černý syn) včetně magického proudu černoty a magických značek paragrafů, který se z ní jako černota uvolňoval.

Mágové zastupující ve hmotě nepravé agregory byli vyškrtnuti z ákášických záznamů, odvoláni a vykázáni do oblasti neřádu či do černé koule, kam patří a náleží.

Útoky nepravých agregorů vedené na hlavního agregora byly zrušeny, staženy a eliminovány. Jejich nenávist vzrůstala od první vzpoury, nikdy nepřijali skutečnost, že nástupkyně autorky Poselství byla pověřena vedením Misí.

Nástupkyně vyslovila, že všem těmto nepravých agregorům odpouští a jako Strážce vesmíru a hlavní agregor jim odpustila „Druhou vzpouru agregorů“.

Ungoliant svým vláknem osudu sešila dohromady dva muže (dvě části svého černého syna) a tím byl vytvořen základ pro homosexualitu, v tomto případě gayů. Ungoliant tak narušila přirozenost mužského a ženského principu. Dvě ženy, které měly přirozeně patřit k mužům, byly odtlačeny od mužů a zároveň od sebe, ve Stvoření se měly ženy cítit jako ztracené duše. A tak někdy našly k sobě cestu jako lesbičky.

Magická vůle triády měla způsobit posílení mužského principu a oslabení ženského principu. Byla stažena z obou principů a eliminována Sluncem Spravedlnosti a naší láskou. Prosili jsme za osvobození a zharmonizování mužských a ženských principů.

Post papeže je pevně spjat s postem nepravého hlavního agregora, černého syna. Jasnovidec sv. Malachiáš (Proroctví o papežích) mohl snímat, že v době, kdy budou zrušeny posty nepravých agregorů, bude zrušen i post posledního papeže.

Vše, co souvisí s církví a s funkcí papeže, postů církve, peklem i zastrašováním, bylo eliminováno. Semena zastrašování peklem byla vyjmuta z bytostí a eliminována. Lži o spasení a odpuštění byly staženy ze všech bytostí a eliminovány Sluncem Spravedlnosti. Nechť všechno, co je uschováno v tajných sejfech Vatikánu, je vyjmuto na Světlo Boží a zpřístupněno všem lidem, aby byla pravda o církvi a jejich praktikách zjevena a zpřístupněna veškerým lidem a všem ve Stvoření. Bytosti byly osvíceny Duchem Svatým, aby si uvědomily, že nepotřebují ke svému propojení se Stvořitelem prostředníka. Nechť post papeže, pokud má být zrušen, je zrušen a eliminován.

Zjevený velký tlustý bílý červ je symbolem církve, nahlodával jako klerici a papežové pravdu v lidech. Byl vyškrtnut i s církví z ákášických záznamů, přetnut Mečem Spravedlnosti a eliminován se vším, co tento červ představuje.

Post nepravého Hospodina byl i s agresorem stažen a eliminován.

Praví agregoři na jednotlivých planetách jsou části čistého Duálu. Vývoj na planetách usměrňovali, aby dobro převažovalo nad zlem. Strážce vesmíru vše sledoval, viděl práci pravých agregorů, dobro muselo být v převaze, jinak by nastala stagnace ve vývoji lidstva.

Celý Tok času i celé Stvoření bylo očištěno Ohněm lásky. Prosili jsme, aby láska Otce i naše vše očistila. Všem bytostem bylo požehnáno ve věcech dobrých, Varda rozžehla Světlo v celém Stvoření. Prosili jsme Radu Nejvyšších a Vesmírnou konfederaci o požehnání pro celé Stvoření a aby naše láska i láska všech ve Světle pomohla bytostem na planetě na Cestě k Otci.

Děkujeme za Milosti Boží, že můžeme pracovat na eliminaci a likvidaci magické tvorby. Děj se vůle Boží.

Energie hlavního agregora se rozšířila do velké výšky a v podobě Svatého Grálu jako světle modrá energie stoupala k Otci na nebesa. V těchto místech jsme viděli zářivou Duhu.

Odevzdáme se do rukou Božích a děkujeme.

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace