Projevení Boží vůle

Vnímali jsme děj, jak se z vesmírné struktury a energie Správkyně bytí zformovala velká bytost. Je to urozená a vznešená bytost, je to podstata života, vnímáme ji ve vesmírné struktuře jako čistou energii. Z jejího čela a hrudi vystupuje zářivé Světlo a energie k uzdravení. Ukázala nám ve struktuře přirozeného lesa, že pod povrchem, který není přirozený pro toto prostředí (někde je magický povrch), je připraven nový život, který je omezen. Pod magickým povrchem, doslova blokem, je zářivá energie života zjevená v semeni nachystaném ke klíčení. Něco brání klíčku života, aby se přirozeně rozvinul v život v něm ukrytý. Zjevená bytost se zářivou energií je Paní lesa.

Připomenutí informací z 8. dílu „Milosti Boží“ a „Pán prstenů, Návrat krále“. Marie Magdalena: „Lidé si myslí, že Pán přišel spasit svět, ale On nepřišel spasit svět. Pomazaný přišel jako síla Ohně a Světla, aby svět zcela rozvrátil a nechal jej shořet, dokud v něm nezůstane pouze PRAVDA.“

„Dokonáno jest!“ „Ježíš Kristus svůj úkol splnil!“ Éra Christellia, éra Ježíše Krista, byla naplněna (rok 2012).

Nastoupila Éra Sofillia, éra Marie Magdaleny, Dcery Boží (rok 2012) a nyní i Vardy, Nositelky Svatého Grálu a Správkyně bytí.

V Tolkienově knize „Pán prstenů, Návrat krále“ pronesl Gandalf v době, kdy temnota pohlcovala elfí říši a vše vypadalo jako beznadějné, tuto větu: „Nám nepřísluší zvládnout všechny temné síly světa a všechny zvraty historie. Musíme ale udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme vrženi, vykořeňovat zlo na polích, které známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi. Jaké počasí budou mít, o tom nerozhodneme.“

Vůle černého syna, Saurona, jezdce Apokalypsy a současné inkarnace je černá, je magická. Zjevily se černé koule jako zkumulovaná hutná temná vůle, která ovlivňuje dění v Toku času a ovládá i černé mátohy. Je vidět plocha podobná horizontu, ze které se něco snaží prodrat nahoru. Magická černá vůle vzlíná vzhůru a snaží se zasáhnout a pošpinit kořeny stromu života Adama Kadmona. Na dně sefiry Malchut v asijatickém světě, v jejím nejspodnějším místě, je vrstva černé hmoty, na jejímž povrchu se vytvořil škraloup, který svojí plochou připomíná horizont. V sefiře Malchut je strom Malchutu (každá sefira má svůj vlastní strom života) a jeho kořeny jsou ohroženy černou hmotou, dotýkají se jí.

Magická vůle černého syna, Saurona, černého jezdce Apokalypsy, byla silná v minulosti a její důsledky pociťujeme i v současnosti, i když nyní již agresor nemá takovou magickou sílu na vyvolávání a uplatňování své vůle tak agresivně jako v minulosti. V Mordoru v elfí říši byly černé bytosti z koncentrovaného zla, nyní jsou to šedé mátohy sotva se pohybující a ztrácející lidskou podobu. V Malchutu se zpod tuhého škraloupu snaží probublat magická vůle napovrch. Na škraloupu vidíme puchýře a jen sem tam některý praskne, a černá vůle se vyvalí do prostoru sefiry Malchut. A je použita k útokům proti nám, ovládání mátoh…

Na rozhraní dvou ploch vidíme naklíčené semeno.

Obraz ukázal černého jezdce Apokalypsy, jak stojí oběma nohama v černé hmotě se škraloupem na povrchu. Levou nohu ponechal v černé hmotě, pravou nohu zdvihnul a naklíčené semeno, symbol života, které by chtělo růst a žít, okamžitě pravou nohou (mužský princip) zadupal do škraloupu. A tak to činí agresor i v současnosti. V Toku času zůstalo silné a koncentrované zlo. Když v minulosti dupl nohou, zůstal otisk jeho velké nohy na planetě jako černá stopa. Byla hluboká, vyplněná v zemském živlu černotou, podobná kráteru sopky. Čím více se blížíme v Toku času k současnosti, je stopa méně zřetelná, není již tak hluboká, jde jen o černý otisk nohy na planetě.

Správkyně bytí má na starosti vše, co může rozkvést do krásy, nést plody a znovu vykvést v příštích dnech. A toto vše agresor neustále ničí.

My máme vykořeňovat to, co vidíme, zlo na polích… Bytostem připravujeme lepší dny, lepší budoucnost.

Černá magická vůle agresora brání naplnění a rozvinutí se darů ze Světla, které jsou lidem snášeny a propůjčeny z Acilutu.

Současná inkarnace agresora, černého jezdce Apokalypsy, černého syna a Saurona v jedné osobě a v mnoha inkarnacích v Toku času, je jen „služebníkem“ větší temnoty, kterou byl Jahwe a vládkyně Černého Kuželu.

Nám nepřísluší zničit všechny magické síly, jednak na to nemáme v tomto životě množství potřebné energie, protože v Toku času jde o velké množství temné energie, a jednak správný vývoj probíhá neustále na základě působení protikladů.

Viděli jsme černý pokřivený stromek ve tvaru bonsaje. Stromek je obrácený, jeho kořeny jsou v prostoru sefiry Malchut a koruna se dotýká spodní části sefiry. Puchýř na škraloupu může pocházet z deroucího se černého kořene na jeho povrch. Dříve koruna černého stromu agresora směřovala dolů do temnot a na ocelovém sloupu do magické Keter. Nyní je černý strom již tak zdeformovaný a malý, že je v sefiře Malchut i s kořeny a korunou, a to ve vrstvě černé hmoty na dně sefiry Malchut. Je obrácený. Koruna se dotýká dna Malchutu a kořeny jsou přitlačeny ke spodní části škraloupu černé hmoty.

Černý zdeformovaný strom je strom magické vůle všech inkarnací agresora od Saurona až po současnost. Je to černý strom magické vůle služebníka.

Magická černá vůle všech tří agresorů (Jahweho, vládkyně i Saurona a dalších jeho inkarnací) se promítla do podoby magické struktury, kterou vnímáme jako spirálu, pavučinu, negativní zdroje…, a která ovlivňuje Adama Kadmona v asijatickém i jeciratickém světě a tím bytosti na naší planetě, byla zajištěna a izolována. Černý strom magické vůle s černou hmotou se škraloupem a vším, co nepatří do sefiry Malchut a co špinilo a magicky ovlivňovalo sefiru Malchut, bylo zajištěno a vyškrtnuto z ákášických záznamů planety. Správkyně bytí byla připravena Plamenem Ducha Svatého s pomocí Jitřního Anděla a Strážce vesmíru eliminovat veškerou magickou špínu, hmotu a magickou tvorbu, která již v sefiře Malchut nemá co dělat.

V tom jsme uslyšeli pokyn Otce: „Odstupte! Teď odstupte, bude projevena Boží vůle!“

Odstoupili jsme do takové vzdálenosti, jak bylo potřeba, aby byla projevena Boží vůle. Zářivé Světlo z Acilutu rychlostí Blesku sestoupilo shora po středovém pilíři i po obou pilířích do Malchutu. A to Světlo je Boží vůle. Boží vůle se projevila rychlostí v podobě Blesku Božího od Koruny Keter skrze všechny sefiroty až do Malchutu, že to vypadalo jako celistvé Světlo sestupující po třech pilířích.

Boží vůle očistila a vyplnila všechny sefiroty Adama Kadmona. Magickou černou vůli mohla eliminovat jen vůle Boží.

„Děj se vůle Tvá, Otče na nebesích!“

„Bylo odebráno, co bylo dáno,“ vyslovil Otec k dění, kterému jsme byli svědky. To je, že Otec odebral vůli, kterou dal jako svobodnou vůli Svému Synu Jahwemu, který ji v celém Toku času zneužíval, špinil a používal k magické a násilnické tvorbě.

V celé historii Stvoření, v celém Toku času, nebyla nikdy Jahwemu odebrána Boží vůle, až nyní. Obraz ukázal velkého mága s Boží vůlí, a když mu byla odebrána, změnil se v dementní bytost.

Jahwe celou dobu využíval sílu Boží vůle k ovládání bytostí, a každým skutkem proti duchovním zákonům zneužíval Boží vůli ve svůj prospěch a v prospěch upevnění své moci. Boží vůli nepřetvářel, to nedokázal, neustále ji však zneužíval.

Proto bylo odebráno, co bylo dáno.

Dotazovali jsme se, zda všem inkarnovaným částem Jahweho, vládkyně a Saurona byla také odebrána ve hmotném světě Boží vůle. Měli jsme to potvrzeno. Až se události promítnou do hmotného světa, budou z těchto bytostí bytosti slabé duchem. Kdy a jak se to stane, o tom my nerozhodujeme. Nerozhodujeme, jaké budou mít počasí ke svým životům (vybíjení karem).

Co však víme, je, že nastoupila účinnost Božích mlýnů.

„Jsme svobodné!“ To vyslovily bytosti, jejichž život teď může začít klíčit a růst. Děkujeme všem bytostem, které byly ve špíně a trpěly pod škraloupem, kde jim byl brzděn život a jeho rozkvět. Děkujeme, že vytrvaly, žehnáme jim, aby mohly růst v Boží vůli Otce na nebesích.

Na mnoha místech planety se probudí život, v pouštích, na vyprahlých místech, v místech po otiscích utrpení…

Vidíme Paní lesa a Světlo v ní. Je ve stromu Adama Kadmona v místě proudící mízy. Je podstatou života Adama Kadmona, podstatou života lidství a veškerého dění na planetě.

Všechno jedno jest – Otec a Matka, Adam Kadmon, Matka planety, Nositelka Svatého Grálu, Správkyně bytí, Paní lesa… toto vše je život a Boží vůle.

Stojíme před Paní lesa a přijímáme do svého bytí vše, co je nám nabízeno, přijímáme podstatu života a děkujeme. Tím přijímáme do svého nitra a bytí Boží vůli.

Správkyně bytí přijala podstatu života do svého bytí, to je do celého Stvoření. Vše, co je Otcem nabízeno, přijala včetně Boží vůle a poděkovala za celé Stvoření.

Struktura vesmíru je prozářena a tím i naše planeta. Láskyplné nápisy jsou v prostoru kolem planety a podstata života prostoupila a vyplnila celou planetu, novou vývojovou osmičku a celý vesmír.

V obraze současného světa vidíme, jak od podstaty života a bytí odpadávají ti mágové, kteří neunesou tyto čisté energie naplněné Boží vůlí, odcházejí, odpadají, vyvracejí se… Odpadlíci byli zajištěni, odvedeni, jejich magická tvorba byla Plamenem Ducha Svatého eliminována v celém Toku času. A Blesk Boží sestupující po pilířích a sefirotách eliminoval vše magické, co nám bylo zjevováno. A děj se s odpadlíky vůle Boží. Někteří se chaoticky chytají za hlavu.

Nastal čas, aby všude byla přítomna jen Boží vůle.

Jsme ohromeni probíhajícími a nám zjevenými událostmi. Byl nám ukázán projev Boží vůle, je nastartován čas obměny bytí.

Můžeme postupovat ve svém vývoji do vyšší úrovně. Postup se týká mnoha bytostí na planetě, přibylo více stupňů (schodů), po kterých mohou bytosti v 5. sféře vystupovat výše ve svém duchovním zrání a vzdělávání.

Došlo ke změně náplně jednotlivých stupňů pro duchovní postup v 5. sféře. Na 1. stupni leží 7 dílů zelených knih „Poselství“. Na 2. stupni byly položeny modré knihy 8., 9. a 10. dílu „Poselství“ a knihy pana Shimona Haleviho. Studium bylo patrně pro čtenáře moc náročné, a tak zde došlo ke změně. Na 2. stupni zůstaly knihy pana Haleviho a na 3. stupni je 8. díl „Poselství“, na 4. stupni je 9. díl „Poselství“ a na 5. stupni je 10. díl „Poselství“ (modré knihy).

Na 6. stupni bytosti mohou odpočívat a mají čas ke vstřebání, pochopení a zažití získaných informací, kterých se jim dostalo studiem duchovních knih.

Na 7. stupni jsou k dispozici informace z připravovávaného 11. dílu „Poselství“. Dovršuje se čas jeho zpracování.

Poděkovali jsme Otci, že je vše správně vedeno a načasováno, a že je bytostem poskytnut i potřebný čas k odpočinku. Děkujeme.

S láskou Hana Dušková

Datum 17. 9. 2023

 

 
Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace