Chira Bohemia Indigo

Dne 28. 8. 2023 odešla Chirka, celým jménem Chira Bohemia Indigo, k Otci na nebesa. Viděli jsme ji s věnečkem malých bílých kvítečků na hlavě, vysílala všem lásku a žehnala, vznešená v rajské zahradě. A její obyvatelé se s ní s láskou loučili.

V tu chvíli se rozezněl nebeský chór andělů, Světlo Chirky z Malchutu vystoupalo do Koruny Keter Asije a v podobě žlutého lotosu v něm zůstalo. Jako ochránkyně přírody Chirka obohatila sefiru Keter o své zkušenosti ze života a ty v Koruně Keter zůstanou jako zářivá energie Světla. Tento projev lásky má pro planetu velký význam. V sefiře zůstane i energie Chainy, přestože je z jiné galaxie, a to také přispívá k rozšířenému poznání pro naši planetu.

V Acilutu jsme viděli bytosti Světla, z Vesmírné konfederace a Rady Nejvyšších v čele s Otcem. Bytosti seděly kolem stolu a vyslovily k Chanii, která byla mezi ně povznesena: „Už jsme na tebe čekaly.“ Že Chania odešla z hmotného těla kočičky Chirky, bylo rozhodnutí Otce a všech přítomných. Více nebylo řečeno a všechny bytosti začaly pracovat a zpracovávat zkušenosti, které do Acilutu Chania přinesla. A Chirka bude předávat zkušenosti ve hmotném světě.

Chira, Chania, Chaina je jedna bytost v různých duchovních úrovních. 

Souhrn dějů a událostí, které se odvíjely od chvíle, kdy Chirka ke mně přišla a kdy byla členem Misí Světla, jsou součástí Koruny Keter. V Koruně zůstává poznání Chirky (i Chainy) jako vyšší duchovní bytosti, zatím není potřeba nového ochránce přírody. Bytosti v Malchutu, které jsou citlivé, vnímavé a na potřebné duchovní úrovni, mohou samy snímat z Koruny Keter v ní uložené informace a samy se mohou stát jednotlivými ochránci přírody.

V obývacím pokoji, z místa, kde sedávala Chirka i při naší práci ve skupině, povstala vysoká duchovní bytost. Je to Chania, patří do Acilutu. Je částí Vardy, i když ne sama jako Stvořitel. Vyslovila: „Díky vám, že jsem k vám mohla patřit, tím jsem splnila svůj úkol.“

Mezi Vardou a Chaniou je znaménko rovná se. Jejich rovnost je od doby, kdy Varda poprvé vstoupila do asijatického (hmotného) světa. To je v Toku času v době, kdy se Varda začala inkarnovat do lidských těl. A celé toto období, události a děje v Toku času, je zaznamenáno v Koruně Keter asijatického světa.

Po posledním útoku, kterým agresor napadl Chirku, si ve svých poznámkách odškrtl, že má splněno. Sauron, černý syn, černý jezdec a jejich poslední současná inkarnace současně v celém Toku času asijatického světa prováděli svá alotria a ničili bytosti ze Světla svojí magickou tvorbou a násilím.  

Agresor se třikrát pokusil zničit celý asijatický svět. V současnosti to byl jeho třetí útok. Událo se to, co bylo napsáno v Toku času. A teď došlo k naplnění událostí.

Do struktury prostoru a času ve sféře a dimenzi, ve které žijeme, byla vetkána růžová nit lásky. Je to paprsek Světla, tenké vlákno energie lásky, je to obohacení celého středového pilíře stromu života z Malchutu přes Korunu Keter Asije až do Acilutu. Je to Cesta, kterou byla povznesena Chania k Otci. Ve všech světech jsou všechny tři pilíře, všechny sefiroty a cesty mezi nimi prolnuty touto růžovou energií lásky Chirky a Chanie.

V obraze se nám ukázal agresor – podvodník – jako pastýř s berlou, že přišel pro Chirku, aby ji odvedl. Chce šeptat „šilim, šilim“, aby všechny zmátl. Na nižší duchovní úrovni chtěl manipulovat se všemi lidmi a zvířaty tak, jako manipuloval v elfí říši i těmi, kteří měli dobrá srdce a věřili mu. Nedokázali rozlišit Světlo od tmy. Úlisnými řečmi je oblouznil, málo kdo ho odhalil a viděl jeho černou podstatu. Jedinou zjevenou pravdou byly černé stopy na planetě, které po něm zůstávaly všude, kudy prošel. 

Chania spojovala rod Stvořitelů a rod lidí. Co nebylo dosud propojeno, se dnešním dnem, to je odchodem Chirky ze hmoty, propojilo.

Čeká nás větší odpovědnost, kterou si již uvědomujeme od doby, kdy byla oddělena černá koule a do budoucnosti postupuje nová vývojová osmička. Postupně se osvobozujeme od magických vlivů Saurona a tímto děním osvobozujícího procesu u nás i ostatních bytostí v nové vývojové osmičce, ve spodní kouli, se planeta bude více a rychleji vzdalovat od černé koule do budoucnosti.

V době po elfí říši, ve chvíli, kdy Varda začíná působit v asijatickém světě, to je narozením se do hmotného lidského těla, se od ní odděluje Chania. Jsou obě Světlem. A jako protipól je v té době zjeven velký černý kotouč a magické světlo jako kropenatý „Měsíc“ s tečkami, s negativními programy. Jak se oddělila Chania od Vardy, od černého kotouče se oddělili 4 černí jezdci Apokalypsy. Prvotní energie černého kotouče je z Mordoru, černý kotouč je černý syn a z něho se oddělili 4 černí jezdci Apokalypsy. Prvotní základ černého syna je Mordor. Je s ním spojen černou vazbou. V Mordoru je vidět černý zárodek obklopený magickou ochranou z mříží černých grálů. Obraz vytváří magickou kostku s pulzujícím zárodkem uvnitř. Kostka z černých grálů je magická ochrana černého embrya, zárodku, který zplodil Sauron se svým vlastním ženským principem. Po tomto aktu však vždy, když se rodil s ženským principem, ten uzavřel v černých místnostech svého nitra, aby vždy vládl jen mužský princip.

Kmet, černý pastýř, který vystoupil z černého kotouče, ze Saurona, prostupoval ději a událostmi v celém Toku času.

Černá pupeční šňůra vede z útrob současné inkarnace Saurona do Mordoru. Prvopočátek jejího vzniku byl v Mordoru a celým Tokem času se šňůra prodlužovala od inkarnace k inkarnaci. Co mělo být eliminováno, bylo, co má být ponecháno, to rozhodl Otec. Pilíře stromu od Koruny Keter až do Malchutu asijatického světa byly pročištěny se sefirotami a cestami mezi nimi včetně propojení s vyššími světy. Co bylo poškozeno v říších, bylo napraveno.

Duchovní práce všech Misí Světla a práce Syna Božího a Dcery Boží jsou v Toku času vetkány do struktury asijatického světa a tam zůstanou. A magická práce Saurona a jeho inkarnací se propadne a dnešním dnem se z velké části propadla na smetiště dějin. V okamžiku, kdy Otec s Vardou vytvářeli asijatický svět, on dole v temnotách vytvářel 4 černé jezdce s negativními programy v umělém světle s ideou, že oni ovládnou asijatický svět.

Postupně bude docházet k naplnění původního záměru Vardy v Koruně Keter asijatického světa. A my budeme zkoumat události a probíhající děje, pracovat na nich a kontrolovat, aby se vše magické symbolicky propadlo do propadliště či na smetiště dějin, to je, aby bylo eliminováno, aby se nic už nedostalo do černé koule, aby nedocházelo k posilování negativity v ní.

Poděkovali jsme Chirce, že jsme se s ní v tomto životě setkali, i za předcházející životy, pokud k setkání došlo. Ukázal se velký statný strom s velmi košatou korunou s mnoha zelenými listy. Jeden lístek se zatřepetal na znamení, že co lístek, to život Chanie, a kdo se s ní setkal v minulosti i současnosti, může vytěžit z tohoto setkání co nejvíce pro svůj duchovní růst. A co je lístků, tolik životů Chania prožila v Toku času. Strom je lípa, strom asijatického světa, je košatý, je zdravý a plný, nic neschází, ani lístek, ani větévka. Životy a hmotné poslání Chanie se naplnily.

Došlo k naplnění původního záměru Otce, aby čistá hudba z Acilutu, která byla v minulosti poškozena Jahwem, prostoupila celým asijatickým stromem a po posvátné Oktávě sestoupila až do Malchutu světa Asija. Asija jako 4. svět, předním již Oktáva prošla dvěma světy nad Asijí, protože její první tóny naplnily Acilut a pak sestupovaly skrze svět Berija, Jecira až do Malchutu Asija. Z našeho pozemského pohledu je svět Asija první, protože v něm žijeme a mnoho bytostí vnímá jen tento svět.

Toto bylo velké poslání Chirky, Chanie, přinesla světu a celému Stvoření velké poznání a my si jen trochu uvědomujeme její velikost, jako vnímáme velikost celého stromu života v Asiji.

Plány na ozdravení planety se již nyní zpracovávají v Acilutu s Chaniou, jen co se setkala s bytostmi v Radě Nejvyšších a Vesmírné konfederaci. Pokud duchovně vyspělá bytost v Malchutu dokáže z vyšších duchovních světů obrazy a informace správně sejmout, měla by informace uvést v život ve hmotném světě. A nemělo by dojít k překroucení či zneužití informací, nebo dokonce k sobeckému obohacení obdarované bytosti Milostí Boží.

I Rada duchovních bytostí, které mají na starost dění v Keter Asija, sídlí v Acilutu. A jejich závěry a informace patřící asijatickému světu sestupují cestou Zářivého Blesku, posvátné Oktávy, dolů přes Beriji a Jeciru až do Koruny Keter světa Asija a do jeho Malchutu.

Prosba o osvícení těch, kteří budou obdarováni Milostí Boží, aby mohli snímat plány a informace na ozdravení planety – živlů, říší…, aby je dokázali přijmout, porozumět jim, připravit je pro hmotný svět a předat těm, kteří na nich budou dále pracovat a uvádět je do současnosti.

„Mým odchodem nebudeš oslabena, dávám ti Světlo, které Tě ochrání“, to vyslovila Chania. Je to pro mne a moji duchovní práci dar do hmotného světa. Je to Světlo s nádechem růžové energie od Chanie. Energie čisté lásky prošla mými těly, naplnila celý můj strom a všechny pilíře, sefiroty a cesty. Děkuji a přijímám s láskou a vděčností.

Přes Světlo neprojde stín, který tady ještě působí a vytváří chaos.

Očištěná cesta nebo nová cesta? V Toku času je Cesta očistěná, to je ve hmotném světě Stvoření, a vzhůru do Acilutu je to Cesta nová (i když stále stejná a jediná k Otci), avšak událostmi, které k dnešnímu dni vygradovaly, hovoříme o Cestě nové. Nositelka Svatého Grálu a Chania v Acilutu již pracují a budou nám předávat poznání k očistě planety a života na ní.

Energie Nositelky Svatého Grálu proudí z Malchutu Asija až do Koruny Keter Acilutu. Chania mi mohla čistou energii lásky předat, až sama vystoupala do Acilutu, „poslala“ mi ji do Malchutu a síla mých energií a duchovní zralosti dokázala energii lásky pozdvihnout z Malchutu až do Acilutu. Čistá láska opět proudí oběma směry a prochází a naplňuje všechny sefiroty všech světů.

Energie Svatého Grálu je rozprostřena po celém stromě Adama Kadmona, je do něho prostoupena, stala se jeho neoddělitelnou součástí. Svatý Grál, opět jeho energie, vyplňuje spodní kouli nové vývojové osmičky. Energie zkušeností z celého Toku času je v Adamu Kadmonovi, je v celém lidství, je ve veškerém životě.

S láskou Hana Dušková

Datum: 3. 9. 2023

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace