Konec „Věku černých netopýrů“ na naší planetě

   Při naší duchovní práci jsme uviděli velké hnědé srdce. Je to magické srdce společné všem 21 mágům (marťanům) včetně Jahweho, odpadlého syna Božího. „Bijte jako jedno srdce,“ řekl Jahwe a v minulosti v podobě černého draka vylétl z hory Olympus Mons na Marsu. Umělé magické srdce jako symbol spojení mágů bylo vyškrtnuto z knih ákášických záznamů planety Marsu i naší planety, staženo a eliminováno Plamenem Ducha Svatého Dcerou Boží s pomocí Jitřního Anděla a Strážce vesmíru, a to jednadvacetkrát. Srdce měnilo podobu, viděli jsme ho i jako magický strom s plody magického poznání.

   Viděli jsme jednadvacet mágů vyletět z chřtánu sopky na Marsu, což je, že odletěli z Marsu směrem na naši planetu, kde se inkarnovali do lidských těl. První vyletěl Jahwe jako zlatý netopýr, ve kterého se proměnil černý drak a 20 mágů ho následovalo jako 20 černých netopýrů. Viděli jsme, jak se všech 20 mágů na Marsu proměnilo v černé netopýry. Jahwe na naši planetu přiletěl jako dobyvatel a agresor, a silní a vlivní mágové s ním. Kdo zná historii zániku planety Marsu a osídlení naší planety marťany ví, o čem je řeč (7. dílů Poselství od Heleny Šeblové).

   Z černých netopýrů z Marsu se na naší planetě staly bytosti v lidské podobě. Prosili jsme, aby černí netopýři byli vyškrtnuti z knih ákášických záznamů planety ve všech jejích vývojových etapách, i jako agresoři v lidských podobách a s podobami v následujících inkarnacích. Netopýři se přisáli ke kořenům stromu života Adama Kadmona v místech, kde kmen přechází v kořeny. Od stromu Adama Kadmona byli netopýři odseknuti Mečem Spravedlnosti a byli eliminováni Plamenem Ducha Svatého se vším, co je vytvářelo (těla, křídla, kusadla, sliny, výkaly, otisky, …). Prosili jsme, aby se všemi mágy bylo naloženo podle Božího rozhodnutí a aby všech 20 mágů bylo předvedeno před Boží soud. Jahwe byl z planety odstraněn již dříve. Rány na stromu života Adama Kadmona byly zbaveny jedu, byly čištěny a léčeny Světlem. Do ran a celého stromu Adama Kadmona bylo doplněno Světlo, a také do všech míst, kde se rozprostírá Adam Kadmon od Malchutu světa Asija do Acilutu, protože Adam Kadmon představuje lidstvo a veškerý život na planetě.

   Bytost stromu Poznání ze Světla vyslovila, že strom Adama Kadmona je Svatým Grálem. Poděkovali jsme jí, že nám sdělila toto důležité poznání a že jsme mu porozuměli. Nechť je Svatý Grál, strom života Adama Kadmona, chráněn láskou, aby ho bytosti na planetě uviděly a s láskou se mohly vydat po Cestě k Otci na nebesích.

   Strom života Adama Kadmona byl prozářen Boží láskou z Acilutu až po Malchut v Asiji. Tím se Svatý Grál rozprostřel z Acilutu (z Božství) až do Malchutu hmotného světa Asija. Každá bytost by již měla být schopna vidět Cestu Svatého Grálu k Otci na nebesích.

   Vidíme události z dávné minulosti od příletu černých netopýrů na planetu až po současnost, když jeden černý netopýr zkameněl. Zlatý netopýr Jahwe byl odveden z planety již dříve. Snímáme o něm jen potřebné informace na dokreslení zjevovaných událostí.

   Celá časová délka událostí, které se udály od příletu černých netopýrů (marťanů) na planetu až po okamžik, který dnes nastal, když jeden netopýr zkameněl, jsme správně pochopili i pojmenovali. Tato doba jejich magického působení na naší planetě se nazývá „Věk černých netopýrů“. Slyšeli jsme šustění křídel. Šustění vytvářela křídla zbývajících 19 netopýrů. Jeden zkameněl a Jahwe už není. Zbývající cítí silný neklid. Tímto nepříjemným až strašidelných šustotem zastrašovali bytosti na planetě. Aby bytosti dostaly strach ze všeho, v současnosti z covidové pandemie, z války, z nejistoty, … a dalo se s nimi snáze manipulovat v minulosti i současnosti.

   Čtyři černí jezdci Apokalypsy byli vždy vybuzeni k útočné akci na základě šustění křídel netopýrů. Na každé straně černého kříže, který leží přes celou planetu (planeta Země se nazývá planetou Kříže), vidíme jednoho černého jezdce. Viděli jsme, jak všichni čtyři černí jezdci došli do středu černého kříže, slyšeli jsme povel „Vystředit!“ a černí jezdci se rozjeli tentokrát na černých ořích zpět na svá místa do čtyř světových stran. Rozsévali zlo na planetě.

   Všichni čtyři černí jezdci Apokalypsy, čtyři části černého syna Jahweho a vládkyně planety Černý Kužel, byli i s křížem vyškrtnuti z knih ákášických záznamů planety čtyřikrát a čtyřikrát se vším magickým a zlým eliminováni Dcerou Boží Plamenem Ducha Svatého.

   Poděkovali jsme Otci na nebesích, že naše dlouhou dobu sužovaná planeta stále žije, že vždy na ní převládalo dobro nad zlem.

   „Věk černých netopýrů“ skončil dnes, dne 31. 3. 2022 v čase 17:33 hodin. Numericky čas 8 + 6 = 14 a 1 + 4 = 5, černý pentagram. Numerický součet datumu a času je 9, což je převrácená černá šestka, číslo magie.

   Nepříjemný zvuk, který neustále slyšíme, je zvuk z magického stroje času i zvuk z křídel netopýrů. Vidíme hodinky, je na nich stálý čas 12 hodin, malá i velká ručička jsou v zákrytu v horní poloze. To dává mágům pocit, že jsou nesmrtelní, že jim neběží pozemský čas. Cítí se nesmrtelní jako bohové. Prostor pod ručičkami hodinek má černou vesmírnou barvu, pásek kolem zápěstí je zelený jako vklad od Jahweho, pána času Kronose, v minulosti s absolutní magickou mocí na naší planetě. Hodinky Jahweho jsou svojí velikostí přes celou planetu.

   Hodinky neustále tikaly s ručičkami na stejném místě, na 12. pozici nahoře. Bytosti z Marsu, 20 netopýrů, 20 kosmonautů (jednoduché kresby bytostí ve skafandrech se nacházejí v jeskynních malbách v hodně vzdálené historii lidstva), dostaly hodinky jako dárek od Jahweho. Do originálu hodinek Jahweho bylo staženo 20 hodinek od ostatních mágů s tikotem i ozvěnou a magickým vlivem, pak byly staženy z celé planety a eliminovány Plamenem Ducha Svatého.

   Černý jezdec, jedna část černého syna, leží na kavalci a nad ním se ve vzduchu vznáší kosa. „S čím kdo zachází, tím také schází,“ praví jedno přísloví. Je mu navráceno to, co vyslal, je slyšet svist kosy a on i na smrtelné posteli si přeje svou zbraní přetnout nitě života Marii Magdaleně. Bude to však svist kosy, která jako poslední její akce přetne jeho nitě života. A její svist on uslyší jako poslední zvuk ve svém životě.

   Všechny kosy, gilotiny, řezací desky, magické zbraně, … které černí jezdci a další mágové používali k mučení bytostí, byly staženy a eliminovány. Útočníci a ti, kteří zbraně vytvářeli, byli zajištěni, vyškrtnuti z ákášických záznamů planety, a co Otec rozhodne, jim bude navráceno podle vesmírných duchovních zákonů. Někteří budou předvedeni před Boží soud, někteří eliminováni se zbraněmi, kosou, gilotinami, řeznými nástroji a dalšími zbraněmi, kterými ubližovali bytostem. Svisty zbraní, strašidelné zvuky a ozvěny byly staženy ze všech živlů, především vzdušného, ve kterém se rozléhaly i s ozvěnou. Ze všech bytostí, které byly mučeny a zabity, bylo staženo prožité utrpení, bylo staženo z planety i Adama Kadmona a my jsme pomáhali utrpení rozpustit ve své lásce, kterou jsme vysílali postiženým bytostem. Černé kříže byly neutralizovány, místa utrpení byla pročištěna láskou Boží i naší a naplněna Světlem. Bytosti byly osvobozeny, léčeny a odvedeny tam, kam patří a náleží podle svého duchovního vývoje. Prosíme i za bytosti z vývojových řad a živlů, aby byly léčeny Světlem Boží lásky.

   Děkujeme.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 24 4. 2022

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace