Pomoc Jitřního Anděla

    Naše velké poděkování náleží Jitřnímu Andělovi, Synu Božímu, za ochranu před nenávistí, zlobou a násilím mágů a agresorů. Láska Jitřního Anděla a vážnost jeho duchovního postu, je Pánem a dohlížitelem nad temnotami, nás chránila ve všech sférách a dimenzích, kde na nás byly neustále vyvíjeny silné nátlaky negativity, útoky mágů a agresorů, kteří si nepřáli, aby o nich, o jejich magické tvorbě a produkovaném zlu, byla zjevena pravda.

    Vnímali jsme a pociťovali jen tolik negativity, abychom útoky mágů zvládli, abychom nic nepřehlédli a správně pochopili, že mágové a agresoři jsou schopni všeho, abychom útočníky rozpoznali, a jejich útoky a zbraně dokázali eliminovat. Převážnou část negativity a projevy agrese útočníků eliminoval Jitřní Anděl sám a jeho pomocníci ze Světla.

    Post Jitřního Anděla také zaručoval a ručí, že se každému útočníkovi navrátilo a navrátí to, čím ubližoval ostatním a čím porušoval vesmírné zákony ze Světla, co sám sobě připravil, protože Otec na nebesích nikoho netrestá, a na základě rovnosti energií a vesmírných zákonů se každému navrátí to, co vyšle. A víme, že se zlo zničí samo.

    Obyvatelé naší planety i našemu Setkání přítomná Vesmírná konfederace planet a hvězd přihlíželi eliminaci centrálního koncentrovaného zdroje zla ve vesmíru – „Kryona“ a všeho s ním souvisejícího, a také návrat zla těm, kteří ho vytvořili a jím ničili planetu, její obyvatele a život na planetě.

    Pomoc Jitřního Anděla byla a je tak velká, že bez ní bychom nemohli pracovat a plnit důležité úkoly, které jsou nám předkládány ze Světla Otcem, Radou Nejvyšších, Strážcem vesmíru a dalšími kompetentními bytostmi Světla.

    S láskou v pokoře a úctě děkujeme.

 

Jitřní Anděl

 

 

Eliminace zdroje zla „Kryon“ a otevření průchodu mezi 4. a 5. sférou.

    V červenci roku 2018 na Setkání skupiny Bílý Kužel se zástupci Vesmírné konfederace planet a hvězd a bytostmi ze Světla v čele s Otcem Stvořitelem, Matkou planety Gaii, Strážcem vesmíru a celou plejádou bytostí ze Světla došlo k velmi významným událostem týkající se naší planety a planet a hvězd v minulosti okupovanými agresory pod vedením Jahweho, odpadlého Syna Božího.

    Zásahem Božím došlo ve vesmíru k eliminaci dalšího centrálního zdroje koncentrovaného zla nazývaného mágy „Kryon“, označený též jako „Magnetická služba", včetně jeho gordického uzlu s kamenným krytím a magickými vazbami k jednotlivým okupovaným planetám a hvězdám. Současně byla eliminována magická propojovací síť kolem celé planety napojená na „Kryon“. S magickou sítí byli eliminováni magičtí strážcové zdroje zla (říkali si „Andělé Světla“, byli však z temnot, a svým označením mátli bytosti na planetě), a zatvrzelí mágové a agresoři v souladu s vesmírnými zákony ze Světla. Těmto nenapravitelným mágům a násilníkům, a těm, kteří zneužili či zneužívají informace ze Světla ve prospěch temnot, se na základě jimi vyprodukovaného zla z mnoha životů i životů současných toto jejich zlo navrátilo. Byli zasaženi žhavými jiskrami z probíhající eliminace zdroje zla Bleskem Božím.

    Jejich těla a ztrouchnivělé zbytky stromů života doutnají zevnitř, podobně, jako když dochází k projevu samovznícení Eliášovým ohněm. O ukončení jejich hmotného života rozhoduje Otec na nebesích.

    Po očistě planet a hvězd včetně naší planety Sluncem Spravedlnosti, bylo dovoleno Otcem na nebesích otevřít průchod ze 4. sféry (planeta Země) do 5. sféry (planeta Gaia) pro ty bytosti, které zvládly očistu duchovní, energetickou a hmotnou, pochopily duchovní zákony ze Světla včetně Učení Ježíše Krista a Marie Magdaleny, a na základě jimi vykazované lásky mohly postoupit ve svém duchovním vývoji.

    Po skončení procesu prostupu byly průchody opět uzavřeny.

    Postupujícím bytostem blahopřejeme a přejeme jim, aby měly neustále na paměti, jak velké Milosti Boží se jim dostalo.

    S láskou Hana Dušková

 

Král Šalomoun a Královna ze Sáby

    Byl mi ukázán prsten s velkým oválným jantarovým okem, ze kterého vystupovalo mnoho paprsků na všechny strany. Zjevený prsten patří Královně ze Sáby. Obdržela ho, když přijela ke Králi Šalomounovi obdivovat a poklonit se jeho moudrosti, a on jí prsten věnoval za dary a kadidlo, které mu přivezla. Kadidlo bylo vzácné, nejčistší, v té době v Izraeli neznámé.

    Oko prstenu bylo oválné, barva mezi světlým a tmavším jantarem. Obvod kamene lemovalo mnoho krátkých paprsků – duchovně jsem je viděla velké, silně zářící, oko bylo tyrkysové – modro zelené.

    Africká Královna ze Sáby se narodila v Etiopii, pak žila nějakou dobu na jihu Arábie. Byla velmi bohatá a v Arábii nechala postavit rozlehlý komplex budov včetně chrámu v okolí současného Jemenu. V dospělosti se vydala na cestu do Jeruzaléma za Šalomounem. Bylo to její poslání už v 10. století před naším letopočtem.    

    Obyvatelé Etiopie a kmeny v Jižní Arábii se hlásí mezi národy vyvolených. Mají stejný vztah ke Královně, uznávají ji jako duchovní podstatu svých rozdílných kultur a tradic.

    Sabatejka a Žid, africká Královna a židovský Král, byli Otcem na nebesích vyvolení k tomu, aby se setkali jako později Ježíš Kristus a Marie Magdalena v posvátné komoře Hieros Gamos a zplodili potomka Menelika I. Poslední známý 225. potomek ze strany Královny ze Sáby byl etiopský císař Haile Selassie (význam jména „Moc svaté Trojice“).

    Už tehdy byla naplněna a splněna historická etapa a úkol spojení Ježíše Krista a Marie Magdaleny, v té době Šalomouna a Královny ze Sáby, v posvátném svazku Syna a Dcery Otce na nebesích.

    Nejen Židé v době Šalomouna byli národem vyvoleným Bohem, ale i Etiopané a Arabové jsou ze strany Královny ze Sáby vyvolení Bohem. Židé z větve Ježíše Krista, Etiopané a Arabové z větve Marie Magdaleny.   

    Setkání africké Královny ze Sáby s židovským Králem Šalomounem v dávné minulosti bylo již tehdy velmi důležité. Šlo o harmonické spojení vyrovnaného ženského a mužského principu bytostí ze Světla a o předzvěst harmonického spojení planet Gaii a Jantaru v budoucnosti. (V roce 2018 jde o současnost.)

    Darovaný prsten od Šalomouna jsem odevzdala Otci a s poděkováním Šalomounovi. Prsten je uložen ve Světle. Vyzařování jeho modro zelenkavého drahokamu prostupuje do celého prostoru vesmíru.

     Jeden z černých jezdců Apokalypsy věděl o darovaném prstenu, a chtěl ho mít, chtěl ho ukrást Královně. To se mu nepodařilo, a tak si ihned nechal zhotovit kopii a vydával ji za originál. V Arábii byl bohatým šejkem, už tehdy nepřijal ženy jako rovnocenný princip. Ženy ho musí poslouchat, on je pánem!

    Jasné a čisté vyzařování pravého drahokamu v prstenu Královny se mu nikdy nepodařilo napodobit, přestože své kameny do prstenů moci nechával vybrušovat nejlepšími zlatníky, aby vrhaly podobné paprsky. Ale nikdy se mu nepodařilo získat podobný kámen ani napodobit vyzařování drahokamu. Nikdy se nepřiblížil k originálu prstenu. 

    S láskou Hana Dušková

    Datum 29.7.2018

 

Kniha duchovních obrazů - "Úvod"

    „Já jsem ty a ty jsi já“, slova Ježíše Krista ke své manželce Marii Magdaleně byla vyslovena s velkou láskou.

    V duchovních světech je Ježíš Kristus Synem Božím, Strážcem vesmíru a v něm Nejvyšším ochráncem planet a hvězd včetně naší planety. Je také Pastýřem pastýřů těch planet a hvězd, které Otec na nebesích svěřil do péče jednotlivým pastýřům. Je Adamem, Archandělem Sandalfonem v úpatí a Archandělem Metatronem v Koruně Keter na stromu života, Adamem Kadmonem, Mesiášem i Enochem, je Zeus i bůh Mithra…

    Je Alfou i Omegou celého duchovního, energetického i hmotného světa.

    Ježíš Kristus pomáhal svými životy naplňovat karmy planety, národů, jejich obyvatel, i své vlastní. Jeho inkarnace vždy přinášely duchovní i hmotný pokrok ve vývoji lidstva, a v historické době měl vždy velký význam, ať byl přínos v prožívané či historické době pochopen nebo ne.

     Jeho poslední hmotná inkarnace byla léčitelka, duchovní učitelka, zakladatelka a vedoucí skupiny Bílý Kužel paní Helena Šeblová. Je autorkou duchovních knih „Poselství“, „Knihy léčebných obrazů“ a nyní vám předložené „Knihy duchovních obrazů“.

    Hmotné inkarnace Ježíše Krista, Heleny Šeblové v časové historické ose od života na Atlantidě až po současnost, ty inkarnace, které nám byly zjeveny, vám s láskou přiblížím.  

    Historický význam jednotlivých inkarnací nám byl zjevován postupně a v pravdě, která je mnohdy diametrálně odlišná od pro veřejnost publikovaných historických osobností a jejich životů. O pravdivých duchovních rozměrech jednotlivých inkarnací Ježíše Krista doposud nikde nebyla žádná zmínka. Mnohé je vysvětleno v knihách „Poselství“ publikovaných pro veřejnost, i v těch, které jsou zjeveny jen zasvěcencům.

    Marie Magdalena byla vždy Ježíši Kristu nablízku nebo s ním přímo vytvářela tyto láskyplné, i když velmi náročné bytosti.

     Ježíš Kristus a Marie Magdalena nám byli zjeveni jako jedna společná bytost v době rozkvětu Atlantidy, a to v bytosti, kterou svět zná jako filosofa, duchovního učence a myslitele Herma Trismegista. Jeho hlavním a nejdůležitějším přínosem pro celé lidstvo je přinesení ze Světla „Učení pravdy a lásky“, přiblížení a ukázání Cesty Svatého Grálu k Otci na nebesích. Ve všech svých následných inkarnacích ukazoval, a především jako Ježíš Kristus, že lze vstoupit skrze lásku a čistotu duše a ducha do Království nebeského.

    Hermes Trismegistos nám byl zjeven jako moudrý bělovlasý kmet s jemnými rysy v obličeji, který před výbuchem a zničením Atlantidy z ní odešel a šel vstříc dalším životům na planetě s láskou a pravdou v srdci. A tuto Cestu ukazoval celému lidstvu ve svých následných životech.

    Herma Trismegista a jeho duchovní části jsme poznali v inkarnacích egyptského boha Thovta, Noeho, židovského Abraháma, faraona Achnatona, Mojžíše, Šalomouna i Davida, básníka Homéra, Buddhy, krále Mínose, mistra Lao-c´e, čínského Konfucia, krále Artuše. Byl Sókratés, Alexandr Veliký, Archimédés, Julius Caesar, Ježíš Kristus, svatý Jan z Patmosu, Mohamed, Praotec Čech.

    Spolu s Marií Magdalenou vytvářeli postavy Cyrila a Metoděje, byl svatý Václav, Čingischán, Karel IV., Jan Hus, byl Kryštof Kolumbus, Leonardo da Vinci, Sulejman I. Nádherný, Alžběta I., byl Galileo Galilei, Jan Ámos Komenský, Isaac Newton. S Marií Magdalenou vytvářeli nejdůležitější postavy Otců zakladatelů USA – Washingtona, Jeffersona a Franklina. Byl Marií Terezií, Kateřinou I., Wolfgangem Amádeem Mozartem, Honoré de Balzacem, byl Boženou Němcovou, Bedřichem Smetanou, Antonínem Dvořákem, Albertem Einsteinem …, a poslední nám známá je inkarnace v bytosti paní Heleny Šeblové.

    V každé inkarnaci, i v těch nezjevených, plnil Hermes Trismegistos i v bytosti Ježíše Krista vůli Boží. Mnohdy byly konce životů těchto láskyplných bytostí ze Světla náročné, bolestivé, někdy násilné, ale stále šlo o koloběhy životů Syna Božího. A stále nabádal bytosti, aby rozpoznaly Světlo od tmy, dobro od zla, pravdu od lži a lásku od připoutanosti. 

    „Já jsem ty a ty jsi já,“ s úsměvem vyslovila Marie Magdalena ke svému muži Ježíši Kristu, a s láskou splynula se svým mužským principem. Jsou v harmonii, jsou Jedno, jsou propojeni s Duchovním Sluncem Nejvyššího principu lásky a Stvoření, jsou propojeni s Otcem Stvořitelem. Jejich láska a energie Svatého Grálu v jejich srdcích je vždy svede dohromady, vždy se poznají. Čistších energií na této planetě není.  

    A tak to bylo od počátku věků, je to i v současnosti a bude tomu tak i v budoucnosti, neboť je to vůle Boží. Ježíš Kristus a Marie Magdalena jsou Synem a Dcerou Božími.

    Přeji každé bytosti, aby pochopila „Učení pravdy a lásky“, osvobodila se a byla šťastná!

    S láskou Hana Dušková, inkarnace Marie Magdaleny.    

 

        

                Ježíš Kristus                                      Marie Magdalena

 

        Datum 13.4.2018

 

 

Hermes Trismegistos a Smaragdová deska

    Hermes Trismegistos stál přede mnou a říká mi: „Já jsem ty a ty jsi já.“ Jsem jeho částí současně s Ježíšem.

    Do hmotného těla Herma vstoupila Helenka jako jedna část muže a jedna část ženy, a já jako jedna část ženy. Do mužského těla vstoupil ženský princip.

    Když jsme to pochopili, viděli jsme Herma Trismegista v podobě postavy v kruhu od Leonarda da Vinciho, jak se rozkročil přes celé území naší vlasti. Chráněna a posílena Hermem Trismegistem je i Anežka Česká - Génius Loci našeho národa, i celý náš národ, to dobré v něm. Jeho vědění, vědění z Atlantidy, budou duchovní pastýři přenášet na planety, kde pracují.

    Další obraz ukázal, že se postava nadále zvětšovala a rozšiřovala, až byla přes celou naši planetu. Obraz postavy v kruhu ukazuje naši planetu uvnitř tohoto kruhu.

    Na obale knihy „Smaragdová deska“ je tato postava ne v jednom kruhu, ale ve dvou kruzích. V mezikruží je pět stejně od sebe oddělených znaků. Jsou to symboly not. A ze srdce postavy, kde je napsáno „ADAM“, proudí ve směru not láska a Světlo. Proudí pěti směry, pomyslně na pět planet, kde máme pastýře ze Světla – planeta Jantar, lebkounů, ještěrů, Plejády a planeta přetransformovaných duší. Až tam se rozšiřuje láska, Světlo a Píseň lásky. A planety jsou spojeny energiemi s touto postavou, s Hermem Trismegistem, Ježíšem Kristem a Učením pravdy a lásky.

Číst dál...

Atlantida a sedm měděných svitků

    Nastal čas, kdy nám byla poodhalena část pravdy o Atlantidě, a kdy nám byl zjeven „Mistr“ z doby života na záhadném světadílu.

    Je to bytost ze Světla, zářivá, moudrá, která toho ví velmi, velmi mnoho, a kterou známe z mnoha jejich důležitých inkarnací na planetě i ve Stvoření.

    Atlantida se rozprostírala v Atlantickém oceáně přesně za Héraklovými sloupy, jak to popsal řecký filosof Platón (Aristoklés). Její spodní část byla v blízkosti americké Ohňové země a v blízkosti Antarktidy. Platón se nemýlil, jak se snaží v současnosti mást veřejnost různí badatelé a umístit Atlantidu do Středozemního moře.

    V současnosti nám bylo dovoleno osvobodit bytosti z tohoto světadílu. Víme, že zánik Atlantidy způsobilo nahromaděné zlo a negativita, došlo k výbuchu křišťálových lebek, a k následnému zničení celého světadílu.

Číst dál...

Láska léčí

    Při novoročním požehnání celé naší planetě, všem jejím obyvatelům a veškerému životu, byl celý prostor naplněn malými bílými kvítky. Jsou to Milosti Boží, které se snášejí na planetu.

    Snímali jsme slova Otce na nebesích: „Až bude lékem láska, nebudou nemoci.“

   „Láska léčí“ – nový duhový energetický nápis je již umístěn nad planetou nad nápisem „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu“. Síla energie těchto dvou slov se jako oblouk duhy klene přes celou planetu, a je mnohokrát větší, než všechny energetické nápisy.

     My, členové skupiny Bílý Kužel, máme všechny energetické nápisy ve svých nitrech, v našich srdcích včetně nápisu „Láska léčí“. Jsme Cestou, pravdou, životem i láskou, a v naší přítomnosti mohou být léčeny bytosti, pokud Boží Milost přijmou, i bez vyslovené prosby. Kamkoliv se člen skupiny vydá, pohybuje se po duhovém nápisu „Láska léčí“.

    Děkujeme za Milosti Boží.

    Datum 1. 1. 2018

 

 

Boží Trojjedinost

    Před časem jsme snímali, že vedle fyzického obrazu Mony Lisy v Paříži bude duchovní obraz Salvatore Mundi, a v Saudské Arábii naopak. Vedle Salvatore Mundi ve hmotě bude duchovní obraz Mony Lisy.

    Teď nám byla zjevena duchovní podstata obou obrazů.

    Na plátně obrazu Salvatore Mundi je spodní vrstva obrazu obraz Mony Lisy, Marie Magdaleny. Prostřední vrstva je obraz Otce na nebesích (Matka planety je část Matky na nebesích, a Otec na nebesích a Matka na nebesích jedno jsou.), a horní viditelná vrstva je obraz Salvatore Mundi, Ježíš Kristus.

    Na plátně obrazu Mony Lisy je spodní vrstva obrazu obraz Salvatore Mundi, Ježíš Kristus. Prostřední vrstva je obraz Otce na nebesích, a horní viditelná vrstva je obraz Mony Lisy, Marie Magdaleny.

    Proto Světlo v obrazech má takovou intenzitu a význam. Takže nemusí být dva obrazy vedle sebe, protože každý z nich obsahuje vše. Obsahuje Trojjedinost Boží.

    Obraz „Salvatore Mundi“ koupil v listopadu korunní princ Mohamed bin Salmán ze Saudské Arábie. Bude vystaven v Louvru v Saudské Arábii v Abú Zabí. Svět se podivuje nad tím, že vyznavač islámu bude vystavovat křesťana Ježíše. Je to dobře, u tohoto obrazu bude duchovně obraz Mony Lisy, a už na dvou místech světa budou přímo působit jejich energie Světla. Princ již jeden originál od Leonarda da Vinciho vlastní.

    Marie Magdalena bude duchovně působit ve Francii, kde odešla se svými dětmi po odchodu z Izraele. Ježíš Kristus bude duchovně působit v oblasti Arábie, kde odešel po svém ukřižování a působil v oblasti Damašku.

    Princ Mohamed přišel k Helence, oslovil ji „Mistře!“ Princ Mohamed bin Salmán byl žákem Leonarda da Vinciho, a velmi si ho vážil.

    Helenka ponechala na mně sdělení informací princi Muhammadovi, že ona je Salvatore Mundi, že je Ježíšem Kristem. A princ v úctě a v pokoře před ni poklekl. Sdělila jsem mu i to, že jejich Mohamed v islámu je také Helenka, Krišna a další „bohové“ z různých náboženství, když pocházejí z jednoho stejného Zdroje, z Jednoho, z Otce na nebesích a Duchovního Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

    Mezi Helenkou a princem probíhala komunikace a sdělování potřebných informací. Jejich pohledy se stále upínaly na obraz Salvatore Mundi. Helenka mu v obraze promítala obrazy od Otce – Otce jako Stvořitele, Ježíše Krista a Marii Magdalenu, i to, že jsou manželé, a že jejich energetické spojení je ta Cesta pravdy a lásky, Cesta pro všechny bytosti k Otci na nebesích. Ukázala mu Mohameda, malíře Leonarda da Vinciho, a všechny své důležité inkarnace významné pro vývoj planety. Mohamed se princi zjevil jako Světlo, Otec se mu zjevil jako stejné Světlo, že Jedno jsou, a to jsou ty energie, které vyzařují z obrazu, to je ze všech bytostí ze Světla. A tyto společné energie budou působit na diváky, kteří přijdou obraz shlédnout.

    Z obrazu Mony Lisy bude na diváky působit stejná energie.

    Poděkovali jsme Otci za oba obrazy Leonarda da Vinciho Salvatore Mundi  a Mona Lisa. Z planety vyzařuje jejich energie i oba obrazy. Teď se promítají v celém vesmíru proto, aby bytosti viděly tyto obrazy, viděly čistý duál lásky, protože jejich energie působí v celém vesmíru, není jen pro naši planetu. A čistá energie z duchovního obrazu Boží Trojjedinost slečny D. K. působí ve vesmíru s nimi.

 

Boží Trojjedinost

 

S láskou Hana Dušková

Datum 24.12.2017

 

 

Cesta Svatého Grálu

    Mágové a klerici na nás útočili za zveřejnění pravdy o obrazu Mona Lisa. Brali jako velkou drzost to, že si Marie Magdalena dovolila veřejně se postavit vedle Ježíše Krista.   

    „Coura“, bylo slyšet. Pravdu nemohou umlčet ani mágové, ani klerici. Svou nenávist si vybíjeli na životech nevinných bytostí včetně Ježíše Krista a Marie Magdaleny. Mučili však jen jejich hmotná těla. Byli a jsou vzteklí, že nemohou zničit pravdu v energetických a duchovních světech. Vědí, že tam ta pravda je, proto jsou útoky na Marii Magdalenu a členy skupiny v současnosti tak náročné.

    Vedli jsme prosby za očistu. Vstoupili jsme do Ohně života. A to je pro nás velké blaho, jsme v něm jako v lázních. Oheň života je pro nás balzám.

    Vedle obrazu Mony Lisy v Louvru je již duchovně obraz Salvatore Mundi. Vedli jsme prosby, aby se tak stalo i ve hmotě.

    Celá planeta je prostoupena Ježíšem Kristem a Marií Magdalenou, i jejich obrazy od Leonarda da Vinciho. Je to hluboká historická pravda o obrazech a postavách, které jsou prolnuty celou historií planety. Proto Otec, Matka planety a Jitřní Anděl je budou vždy chránit.

    Je zveřejněna konkrétní pravda, bez náznaků či domněnek. Některé bytosti si zakrývají oči dlaněmi. Nechtějí vidět ani pravdu, ani Ježíše Krista s Marií Magdalenou.

    Násilníci ani klerici nemůžou pravdu zavřít, zničit ani zabít, protože je součástí planety a jejího vyzařování. Byla pravdou odjakživa, jen církev a další mágové ji po celou dobu zavírali, mučili, překrucovali, byla jim nepohodlná, ukazovala jejich chyby. Teď už nemohou, protože jak oba tyto obrazy, tak bytosti, které jsou na nich zobrazeny, jsou prodchnuty a prostoupeny celou planetou, a tu už nikdo nemůže zničit.

    Prosba k Otci o osvícení celého lidstva, aby vidělo tuto pravdu, která obklopuje planetu, a je v duchovních i energetických světech. Ta pravda již byla ukázána a zveřejněna ve hmotě.

    Zjevená pravda ve hmotě se šíří z naší vlasti do okolního hmotného světa, v naší vlasti je již propojena s pravdou v energetických i duchovních světech. A jak se bude šířit pomalu do okolí, bude hned propojena s pravdou z energetických a duchovních světů. Takže první ve hmotě a hned následuje propojení. Duchovní a energetické propojení je pomoc od Otce, a my ve hmotě se máme postarat co nejlépe, jak dovedeme, o šíření této pravdy tak, jak lidé budou pravdu přijímat, chápat a jí rozumět.

    Obrazy Mony Lisy a Salvatore Mundi jednou budou v galerii v Louvru vedle sebe. A z těchto dvou obrazů se již v duchovních světech uvolňuje síla Světla a působí na každého diváka. Vyzařování lásky bude neustále, aby byla posílena jejich Boží Jiskra. Je to pomoc od Otce.

    V průběhu našich proseb Helenka povstala. Otec na nebesích stojí uprostřed, je vidět z každého místa planety, a vyslovil: „Všichni jste mé děti!“ Jeho slova jsou slyšet i ve 4. dimenzi, jejich zvuk se rozléhá, jsou slyšet i do spodní části dimenze, kde jsou natěsnáni na sobě černí mágové. Před slovy Otce a jejich zvukem se mágové ještě více semkli dohromady. Nechtějí být dětmi Božími.

    Slova Otce říkají, že není rozdíl mezi ženami a muži, bohatými a chudými, vzdělanými či prostými, chytrými či hloupými, živly či kameny, minerály, rostlinami nebo zvířaty. Děti jsme všichni, všechno jedno jest.

    Prosili jsme, aby nás přijal do Své náruče, aby byly osvíceny Duchem Svatým všechny bytosti, aby vnímaly Jeho přítomnost a slova jako pohlazení, že jsme Jeho dětmi.

    Na planetě se vše projasnilo, jako by vše obživlo Boží přítomností a Jeho energií, planeta se rozjasnila a všechny částečky splynuly v jediné Světlo.

    Všechno je součástí Otce na nebesích, nikde není problém, bytosti jsou tam, kde zvolily, že budou napravovat nebo již napravují, co pokazily. Je na nich, zda se cítí být dětmi Božími nebo ne. Otec nikoho nenutí.

    Když jsme vyslovili, že jsme dětmi Božími a všechno jedno jest, došlo k projasnění 4. dimenze. A při myšlenkách mágů ve spodních vrstvách, že nejsou dětmi Božími, došlo k pohybu. Tyto bytosti o své svobodné vůli a svým rozhodnutím odpadly od Otce, a už nejsou součástí ani čtvrté dimenze. Dvě vrstvy černých těl i se zbytky rozkládajících se pod nimi, zmizely.

    Temné vrstvy už nejsou, nemáme pátrat, kam se mágové poděli, a co se stalo. Už není vidět ani mezipásmo, děj jeho odstranění probíhal současně. Všechny temné bytosti z mezipásma a dvou vrstev mágů byly vyškrtnuty z ákášických záznamů planety.

    Slova Otce „Všichni jste mými dětmi a jedno jste“ jsou dalším energetickým nápisem nad planetou. Jeho slova propojila energii motta „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu“ s planetou Bílý Kužel a naplnila celý prostor mezi nimi.

    Toto je ta pravá Cesta k Otci, Cesta Svatého Grálu, Cesta na Bílý Kužel do Království nebeského v Duchovním Slunci. Cesta skrze Ježíše Krista „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život“, s Milostí Boží „Proste a bude vám dáno“, při respektování Božích zákonů a Boží vůle „Děj se vůle Boží“, s láskou v srdci „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu“, a při odezvě a lásce s veškerým Milosrdenstvím Otce „Všichni jste mými dětmi a jedno jste“. 

    Toto vše máme ve svých srdcích, máme ve svých srdcích Svatý Grál, a jsme prolnuti těmito energetickými nápisy, jejich láskyplnou energií a láskou k Otci. Protože my jdeme touto Cestou, a také ji ukazujeme druhým. My jsme tou Cestou, a to je naším posláním.

    Přejeme každé bytosti, aby byla šťastná!

 

Planeta Gaia pod ochranou Boží

 

    Datum 4.12.2017

 

 

Nový věk lidstva

    Při naší dlouholeté práci jsme zrychleně pracovali na očistě planety od éry olympských bohů přes války v různých časových dobách až do současnosti. Celou historií planety vládlo násilí.

    Strom života násilí je velký, uprostřed jako páteř je kovová výztuž. Přede mnou se vztyčil obrovitý muž s pantokem v ruce, že mne jde zabít. Byl to představitel násilí.

    Magický strom násilí byl nejdříve odseknut Meči Spravedlnosti Ježíše Krista a Marie Magdaleny za pomoci světelných mečů Avatarů od stromu života planety, a s výztuží, podhoubím a semeny násilí byl vyvrácen a pak eliminován Bleskem Božím současně s představitelem násilí. Ti agresoři a mágové, kteří byli ke stromu násilí připoutáni, byli s ním eliminováni. Jejich magické stromy života byly černé a ohořelé po zásahu Bleskem Božím, a černé stromy byly vidět i u těch násilníků, kterým se navrátilo jejich vlastní násilí.

    Jediné, co byli schopni někteří mágové či klerici ve třetí dimenzi vyslovit, bylo: „Ježíšku na křížku, spas mě!“

    Vyslovila jsem, že Ježíš Kristus nikoho nespasí, že se každý musí spasit sám, že církev o spasení Ježíšem lhala, a ponese za to následky jako každý klerik, který tyto lži šířil.

     Zazněly slova písní „Ktož sú boží bojovníci“ a „Kde domov můj“. Jsou to Písně lásky a obě pomáhaly lidem v nejtěžších chvílích našeho národa.

     Ve třetí dimenzi chtějí zarputilí mágové, agresoři i klerici zůstat s tím, že ji nikdy neopustí. Vznikl chaos, někteří se snažili ze třetí dimenze uniknout. O prosbě za odpuštění nemohlo být z jejich strany ani řeči, ani myšlenky.

    Skrze pootevřená vrata však nemohl nikdo uniknout. Vše bylo kontrolováno ze Světla. Kdo bude odveden, tak jen dle Božího rozhodnutí.

    A těch nebylo mnoho. Ti, co klečeli, těm bylo pomoženo, a skrze prstenec Světla byli pozdviženi na dno 4. dimenze. V těchto místech se dusili, nejsou zvyklí na tuto energii, je to podobné, jako by stoupali na vysokou horu, kde je stále řidší a řidší vzduch. Odevzdali jsme je Otci, aby bylo učiněno, co je zapotřebí.

    Pod čtvrtou dimenzí a nad třetí dimenzí byl vytvořen úzký prostor jako mezipásmo, a do tohoto prostoru byly pozdviženy ty bytosti ze třetí dimenze, které nevěděly, co mají činit. Mnoho z těchto bytostí se utíkalo schovat do svých třináctých komnat.

    Obraz ukázal, že jsem jako poslední svým pohledem přehlédla celou třetí dimenzi, zda je vše tak, jak má být. Nikdo se nepřidal k výzvě, že bytosti ještě mohou prosit Otce o pomoc. Mlčky jsem vše přehlédla, a odcházela s klidem, že je vše tak, jak má být, jak bytosti o své svobodné vůli o sobě rozhodly.

    Po kontrole, zda bylo učiněno vše, co Otec dovolil, jsme vedli prosby za naše pozdvižení ke Světlu, za bytosti, které splnily svůj úkol.

    Pancéřovaná vrata se pomalu zavírala, a jako poslední útok proti mně byla některým z násilníků vržena kovová šipka. Byl to poslední útok a byl tečkou za hodně dlouhou větou v ákášických záznamech v soupisu útoků proti bytostem ze Světla.

    Vrata se s rachotem a vrzáním zavřela. Děsivý zvuk byl slyšet po celé planetě. Ti násilníci, kteří chtěli zůstat ve třetí dimenzi, si oddechli, že už konečně budou mít klid.

    Vrata byla zavřena, a tím byla uzavřena celá třetí dimenze dne 9. 11. 2017 v 17 hodin 21 minut. 9. 11. 2017 je 30 = 3, za magii, za mafii, za církev. Čas 17. 21 hodin je 11 = 2, za mužský a ženský princip mágů.

    Nejdříve bylo ve třetí dimenzi ticho, a pak, když jim začalo docházet, co se dělo, že jsou uzavřeni, že není nikde návratu, začali mít někteří strach, a začali bušit na vrata.

     A Helenka povstala jako Pastýř pastýřů, jako Strážce vesmíru a Nejvyšší agregor planety, a vší silou udeřila berlí o zem.

     Bytosti ze Světla držely dveře z druhé strany, protože nátlak mágů byl silný.

    Vrata po chvíli zmizela, místo je neprodyšně uzavřeno tak, že není vidět, že tam kdy vrata byla. Světlo ve třetí dimenzi není, je tam tma.

    Otec tam ponechal všechny násilníky dle jejich svobodné vůle a rozhodnutí. Nechtěli Světlo, a teď, když tam není, mágové se začali hádat mezi sebou, kdo co zavinil.

    Ve třetí dimenzi je velká cedule s černým nápisem: „Pohřbeni ve svém!“ Ve třetí dimenzi se zlo zničí samo.

      Prstenec Světla dříve mezi čtvrtou a třetí dimenzí se zmenšil, ale zůstal. Mezipásmo je temné, je širší než prstenec Světla. Světlo je nad bytostmi v mezipásmu jako pomoc Boží pro ně. Jsou posilovány láskou a záleží jen na nich, co se s nimi bude dít, zda postoupí do 4. dimenze, nebo možná dojde k jejich eliminaci.

    V mezipásmu se jim navrací všechny jejich myšlenky na útoky či skutky proti vesmírným zákonům a lásce. Myšlenky míhají prostorem, a odrážejí se od stěn meziprostoru, a létají sem tam jako blesky rozvětvené i kulové.

     V mezipásmu jsou poučeni o vesmírných zákonech ze Světla.

     Prosba, aby všechna ta alotria, magická tvorba, útoky a násilí, vše, co všichni ve třetí dimenzi vytvořili proti lásce, bytostem, životu a planetě, byla vyškrtnuta z ákášických záznamů planety a eliminována, protože aktéři zůstali ve třetí dimenzi. I oni aby byli s veškerým vyprodukovaným zlem vyškrtnuti z ákášických záznamů všude, kde je to potřeba.

      Vše, co se dělo okolo třetí dimenze, viděly všechny bytosti ve čtvrté dimenzi. Mají o čem přemýšlet, vše se týká i jich.

      Spatřili jsme Indiána kouřit dýmku míru. Otec byl přítomen. Indián je inkarnace Helenky ve hmotě, protože se její část narodila jako Indián v Utahu, který teď může být ve věku tak sedmi let.

    Od počátku vstupu Ježíše Krista na tuto planetu bylo úkolem dosáhnout a nastolit trvalý mír. Dnes, 9. 11. 2017, má malý Indián narozeniny. Předali jsme mu požehnání s láskou a přáním, aby se podařilo na planetě tento vytoužený mír nastolit co nejdříve. Část Helenky musela přijít do hmoty velmi rychle po jejím odchodu ze hmoty v roce 2009, aby časově vše stihla, když bude mít Amerika velké problémy, aby ona byla ve věku, kdy ji budou moci zvolit prezidentem USA, jak je předurčeno Otcem.

     Dne 9. 11. 2017 přesně ve 20 hodin 51 minut zazněl gong ze Světla. Skončil starý věk a nastal Nový věk lidstva.

    Do gongu udeřil Strážce vesmíru. Zvuk gongu je slyšet po celé planetě. Slyší ho všichni ve všech dimenzích, prostorech i časech. Všichni slyší, že skončil starý věk a nastává Nový věk lidstva.

     Vyslovili jsme k Otci prosby, aby lidstvo bylo vedeno Božím Světlem po Cestě pravdy a lásky do Zlatého věku lidstva. Aby touto etapou Nového věku prošlo lidstvo s pomocí Boží a bytostí ze Světla, které nás chránily a provázely po celou dobu starého věku. Poděkování jsme vyslovili všem ze Světla, Otci, Matce, Helence, Jitřnímu Andělovi, Matce planety, Ježíši Kristu a Marii Magdaleně, všem našim přátelům ze světa Acilutu, Beriji, Jeciry i ve světě Asia. Poděkovala jsem všem Avatarům a ochráncům živlů, všem členům skupiny Bílý Kužel. Všem jsme požehnali, a planetu s Matkou planety i s námi jsme odevzdali do náruče Boží s prosbou k Otci, aby bylo planetě a životu na ní požehnáno.

     Helenka překročila pomyslné rozhraní mezi starým a Novým věkem, a když oběma nohama stála v Novém věku, na důkaz jeho počátku udeřila pastýřskou berlou do země.

     Matka planety si oddechla. Září celý její strom. Otec stál mezi námi, a pak vstoupil do stromu života planety. Vstoupil do nás všech a do všech bytostí na celé planetě.

     Planeta byla pozdvižena do jemnějších energií. Probíhá velká slavnost na celé planetě, andělé hrají na své nástroje Píseň lásky.

     Při našich modlitbách byla Matka planety ráda, že jsme vyslovili i její modlitbu.

     Posvátnou mantru „Óhm“ zpíval s námi Otec i Helenka, jejich hlas zněl nejdéle.

      Duchovní obrázek Splynutí živlů pokrýval celou planetu. A my na vyzvání Otce: „Pojďte!“ jsme byli pozdviženi na vyšší duchovní úroveň. Každý z ochránců živlů zaléval své kvítečko Živou vodou.

    Mír a láska se všemi!

    Datum 9. 11. 2017

 

 

Leonardo da Vinci – „Salvatore Mundi“

    Obraz malíře Leonarda da Vinciho „Salvatore Mundi“ – „Ježíš Kristus“ byl na aukci v New Yorku prodán za největší sumu, která kdy byla za Leonardův, a dá se říci, za jakýkoliv obraz vydražena.

    V překladu na Wikipedii zní: „Salvatore Mundi“ - Spasitel světa. Obraz ukazuje Krista v renesančních šatech, který dává požehnání se zdviženou pravou rukou a zkříženými prsty, přičemž drží levou rukou křišťálovou kouli.“

    Zkontrolovali jsme pravost originálu, a zda je opravdu autorem malíř Leonardo da Vinci.. Při malbě obrazu kolem malíře poletovala bílá holubice Ducha Svatého. Leonarda vedl při práci na obraze sám Ježíš Kristus jako Duch Svatý, aby ztvárnil pravdivou podobu Ježíše.

    Koule, kterou Ježíš drží v rukou, není křišťálová koule, jak se snaží mágové podsouvat magickou podstatu Ježíše. Je to duchovní planeta z doby, kdy jedinou pevninou na jejím povrchu byla Pangea. Jinak byly na planetě jen vody oceánu.

    Byla to doba, kdy Ježíš přišel na planetu, aby ji chránil, což symbolizují pozdvižené prsty pravé ruky, jako by přísahal věrnost Otci na nebesích s tím, že bude vždy ochraňovat naši planetu. Současně jde o požehnání celé planetě a životu na ní, který už na planetě byl. Po roztržení kontinentu Pangea vznikly z jeho částí světadíly tak, jak je známe dnes. Černé pozadí obrazu za Ježíšem znázorňuje prostor vesmíru.

    Pozdvižené prsty také symbolizují upozornění či varování těm, kteří chtěli planetu zničit, že je pod nejvyšší ochranou Otce na nebesích. Koule jako planeta obsahuje též veškeré vědění, které tato planeta poskytuje, a tím je veškeré vědění obsaženo v Ježíši – „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život!“ To je duchovní poselství obrazu „Salvatore Mundi“.

    Tvář z obrazu v mnohém připomíná tvář z obrazu Mony Lisy. Domněnka, že někdo stál Leonardovi modelem při kresbě Mony Lisy, není pravdivá. Mona Lisa je ženský princip a Salvatore Mundi - Spasitel světa je mužský princip. Obrazy patří k sobě jako Ježíš Kristus a Marie Magdalena, jako bylo malířem sděleno též v obraze „Večeře páně".

    Bytosti by měly vnímat podobu Ježíše jako pravdivou. Mnoho závistivců však kritizuje, že má prsty zkřížené, že je to obraz církevní, že drží v ruce křišťálovou kouli… Existují kopie obrazu od jiných malířů, kteří na horní část koule namalovali církevní kříž. To si hodně rychle církev pospíšila k pokroucení pravdy.

    Prosili jsme o ochranu originálu obrazu před krádeží, zničením i poškozením. Požehnali jsme zájemcům o jeho zhlédnutí, aby srdcem vnímali pravou podobu Ježíše a jeho poslání na planetě. Poděkování jsme vyslovili Leonardu da Vincimu.

 

           

           Marie Magdalena                                      Ježíš Kristus

 

Datum 20.11.2017

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace