Velikonoční svátky roku 2022 – První Večeře lásky

   Dlouholetým úkolem vedoucí Mise Světla bylo očistit Adama Kadmona ve hmotném asijatickém světě. Úkol je splněn dne 7. 4. 2022, numerologické číslo 8 symbolicky ukazuje na pokračující vývoj planety směrem ke Světlu za střídající se vedoucí role mužského a ženského principu, Ježíše Krista a Marie Magdaleny.

   Vedoucí Mise poděkovala za pomoc bytostem ze Světla a všem členům Mise za podporu a duchovní práci v Misi Bílý Kužel, v Misi lásky a v Misi Světla. A všem těm obyvatelům planety, kteří ji podporovali a posilovali láskou.

   Mnohé bytosti nejsou schopny přijmout ještě pod doznívajícím vlivem Železného věku a nadvlády mužského principu pravdu, že vedoucí Mise se jako Adam Kadmon a Dcera Boží dokázala postavit i peklu, to je postavit se před nejvyšší a nejtěžší kalibry mágů pro záchranu lidstva a pravdy, a eliminovat jejich magickou tvorbu a jimi vyprodukované zlo. Mágové nechtějí slyšet o sobě pravdu a hlavně ne od ženy, a proto stále útočí a snaží se zvrátit směr vývoje planety ke Světlu do starých kolejí magie a nadvlády mužů nad ženami.

   Lidé vytěsnili ze svého vědomí duchovní zákony ze Světla. Kdyby se rozpomněli, že musí všichni zaplatit do posledního haléře za své chybné činy a skutky, snad by přestali páchat zlo a snažili se napravit své chyby a omyly, a tím by naplnili smysl svého života na planetě.

   V současnosti je stále pro mnohé bytosti přijatelnější uznávat vedoucí postavení muže, byť mága, v roli falešného léčitele, magického učitele či falešného spasitele (a těch je na planetě ještě mnoho) než ženu Marii Magdalenu (Světlo) z důvodu, že nemají v sobě vyrovnaný mužský a ženský princip. Nepochopily rovnost mezi mužem a ženou, nevypořádaly se samy s ukončením Železného věku a nadvlády mužů nad ženami.

   Energii Marie Magdaleny dnes 14. 4. 2022 vnímáme jasněji a přesněji. Poprvé jsme podobnou energii vnímali v prosinci minulého roku u dítěte ze Světla, které se mělo narodit do hmotného světa. Minulý týden jsme stejnou energii viděli u očištěného Adama Kadmona v asijatickém světě. V obou případech je energie těžko vyjádřitelná slovy. Energii jsme vnímali jako dokonalou, nezaměnitelnou, zářivě zlatavou strukturu v cestách mezi sefirotami na stromě života Adama Kadmona. Energie prozářila celý jeho strom, jako by byla ona celým tímto stromem. Energii vnímáme ve více rozměrném obraze tak, že pro lidský (hmotný) trojrozměrný svět je neuchopitelná a nelze ji předat písemnou formou. Bude na samotném čtenáři, aby tuto očištěnou energii Adama Kadmona dokázal vnímat a prožít.

   Dnes tento zářivý obraz nezaměnitelné struktury a energie vidíme potřetí, tentokrát u Marie Magdaleny. Vidíme čiré energie vyzařování Marie Magdaleny, které mají jasně modrou barvu navíc prozářenou onou zářivou vícerozměrnou energií Otce na nebesích a Adama Kadmona.

   Toto je pravá energie Marie Magdaleny, kterou mají bytosti vidět a cítit.

Ona je ta Cesta, pravda i život. Není pokračovatelkou Cesty Ježíše Krista, vždy byla, je a bude tou Cestou, pravdou i životem. Ona je Alfou i Omegou veškerého života tak, jak Alfou a Omegou byl v období Christellia Ježíš Kristus. Oba jedno jsou.

   V dalším obraze vidíme Ježíše Krista a Marii Magdalenu jako ženicha a nevěstu.

   Marie Magdalena postupně z Malchutu asijatického světa vystoupala po středovém pilíři stromu Adama Kadmona do Koruny Keter v Asiji, kde na ni čekal Ježíš Kristus. Stejný proces probíhal ve světě Jecira, kdy z Malchutu v Jeciře vystoupala až do Koruny Keter Jeciry, kde i zde na ni čekal Ježíš Kristus. Potřetí, což je v současnosti dnes 14. 4. 2022 v 17:17 hodin vystoupala Marie Magdalena z Malchutu světa Berija do Koruny Keter Beriji, kde na ni opět čekal Ježíš Kristus. Ve všech těchto třech světech obraz ukázal nevěstu, která následovala ženicha. Kabalistický význam týkající se symbolu ženicha v Keter a nevěsty v Malchutu.

   Může se v tomto případě říci, že Koruna Keter pro ně vždy znamenala Hieros Gamos, posvátnou komoru, posvátnou místnost, Chrám lásky pro jejich splynutí.

   V Koruně Keter Beriji se Marie Magdalena projevila jako Metatron (Enoch – zasvěcený, oddaný, ohnivá bytost v hlavě Stvoření). Jde o nejvyšší možnou dosaženou duchovní úroveň bytosti, která je v tomtéž životě inkarnovaná ve hmotném světě. Z kabalistického pohledu vedoucí Mise Světla dosáhla sedmého nebe.

   Měli jsme potvrzeno, že se budou na planetu inkarnovat bytosti z berijatického světa, které se ve hmotném světě Asija budou podílet na budoucnosti planety. Tyto bytosti prošly mnoha inkarnacemi a svým čistým duchovním vývojem se navrátily zpět do Duchovního Slunce, odkud se budou inkarnovat do hmotného světa a plnit úkoly v souladu s Boží vůlí.

   Marie Magdalena povstala, její energie vyplnila celou planetu.

  Dnešním dnem, velikonoční Zelený čtvrtek, si v Misi Světla připomínáme události v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety. Naplánovaná večeře Ježíše Krista s jeho učedníky vešla ve známost jako Večeře Páně. Většina učedníků tenkrát Ježíše Krista a jeho Učení zradila. Věrná Ježíši i jeho Učení zůstala pouze Marie Magdalena.

   V současnosti skončila éra Železného věku, nadvlády mužského principu nad ženským principem. V průběhu uplynulých dvou tisíce let byl v popředí dění Ježíš Kristus v období Christellia, který ukazoval bytostem Cestu do Království nebeského. Teď probíhá období Sofillia, období Dcery Boží, Marie Magdaleny, Sofie. Někteří lidé jdou po Cestě Ježíše Krista a Marie Magdaleny a někteří naopak jdou svou vlastní magickou cestou. Svobodná vůle je vždy respektována.

   Jsme součástí historických událostí, snažíme se přinášet o nich pravdivá svědectví. Jednou nastane čas a naše činnost z duchovních světů, kde pracujeme, se přenese do hmotného světa. Naše Píseň lásky se projeví ve hmotném světě, až nastane čas.

   Marie Magdalena z Malchutu světa Asija vystoupala symbolicky po Jákobově žebříku do Koruny Keter světa Berija, odkud působí a pomáhá lidem na planetě jako Archanděl Metatron.

   Všichni členové Mise Světla sdruženi kolem Marie Magdaleny jsou nyní těmi pravými Apoštoly lásky.

   Dnes, poprvé v historii lidstva, žena uskutečnila První Večeři lásky. Muselo uběhnout více jak 2000 let, aby bytosti dospěly k této duchovní události.

   Marie Magdalena i jako Demétér nabídla všem členům Mise Světla, každému Apoštolovi, posvátný chléb. Podělili jsme se s tímto posvátným pokrmem s bytostmi na celé planetě. Současně každé bytosti nabídla Živou vodu. Prosila, aby tuto vodu a chléb přijali všichni obyvatelé planety. Živá voda a požehnaný chléb je hlavní duchovní i hmotnou stravou pro všechny bytosti.

   V průběhu našich závěrečných modliteb byl do ákášických záznamů planety zapsán a zanesen energetický obraz průběhu První Večeře lásky.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 20. 4. 2022

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace