Zákony Univerza a čtyři Stvořitelé Světla u vzniku našeho vesmíru

Shimon Halevi: Čtyři zákony Univerza

Adam Kadmon je stvořen k obrazu Božímu a vyjadřuje deset prvotních přívlastků Božství (deset sefirot) a čtyři hlavní zákony, které vládnou Univerzu.

Prvním z těchto zákonů je, že Vše je Jedno.

Druhým zákonem je činnost Božské Trojice.

Třetím zákonem je posloupnost určena Velkou Oktávou sahající od hlavy až k prstům u nohou univerzálního člověka.

Čtvrtým zákonem je, že v Posvátné Oktávě mezi vrchním „Do“ Koruny a spodním „Do“ Království jsou čtyři světy, z nichž každý je oblastí, která sama obsahuje vlastní sekundární strom života.

 

Tolkienova kniha „Silmarillion“ je plná symbolů skrývající informace, které nám pomohou pochopit společně s naším Učením ze Světla a kabalou vznik a vývoj našeho vesmíru.

V době, kdy ještě nebylo Stvoření, Otec Stvořitelům vyjevil mocné téma a oni měli v souzvuku hrát Velkou Hudbu. Místem, kde se tento úvodní děj odehrává, je svět Acilut. Stvořitele v Acilutu známe čtyři: Syn Boží, Dcera Boží, Jitřní Anděl a Jahwe.

Jahwe (Melkor) začal vplétat do Hudby své vlastní myšlenky, změnil Hudbu navzdory Otci. Po skončení Hudby jim Otec ukázal, co hráli, dal jim zrak tam, kde byl jen zvuk. V obraze, který Stvořitelé viděli, byly zjeveny i vlastní myšlenky Jahweho.

Z knihy se dovídáme, že Jahwe byl sourozenec Syna Božího. Dostal od Otce velkou moc a podíl na darech a poznání všech ostatních Stvořitelů, ale používal je ke zlým záměrům a vyplýtval svou sílu v násilí a tyranii a povstal ve své moci. Prahl totiž po Stvoření a po všem, co je v něm, toužil po kralování Syna Božího a po nadvládě nad říšemi sobě rovných. Chtěl vládnout nejen celému Stvoření, ale také Acilutu, kde by zaujal místo Syna Božího. Začal touhou po Světle, ale když jej nemohl vlastnit on sám, sestoupil ohněm a zlobou do velikého požáru dolů do Tmy (Tma = Gehenna).

Jeho největším služebníkem byl černý syn, černý jezdec Apokalypsy (Sauron). Ve všech činech, velkých dílech a klamech Jahweho měl černý syn svůj díl. Byl jen o to méně zlý než jeho pán, že dlouho sloužil jinému a ne sobě. Později povstal černý syn jako stín a přízrak Jahweho a ubíral se za ním touž zhoubnou stezkou do Prázdna.

 

"Se Synem Božím (Manwem) bydlí Dcera Boží (Varda), Paní hvězd, jenž zná všechny kouty Stvoření. Její krása je příliš velká na to, aby byla sdělena slovy lidí, v její tváři totiž stále žije Stvořitelovo Světlo. Světlo je její moc i její radost. Přišla z hlubin Univerza (z Koruny Keter Acilutu) na pomoc Synu Božímu. Znala Jahweho ještě před provozováním Hudby, odmítla ho, a on ji nenáviděl a bál se jí víc než všech ostatních, které stvořil Otec.

Když má Syn Boží po boku Dceru Boží a rozhlédne se, vidí dál než všechny jiné oči, mlhou a tmou a přes nekonečné míle moří. A když je Dcera Boží se Synem Božím, slyší jasněji než všechny jiné uši zvuk hlasů, jež volají od západu na východ (Most lásky), ale též z kopců a z údolí a z temných míst, která Jahwe vytvořil ve Stvoření."

 

V Acilutu sídlí Stvořitelé, kteří prostupují do světa Berija a spolupracují s Archanděly na přípravě Stvoření.

Odpadlý Syn Boží nebyl svržen Otcem z Acilutu, že by ho Otec sám vyhnal, avšak síla Božího vyzařování, kterým Otec naplnil Acilut byla tak velká, že energie Jahweho, kterou pošpinil už svými negativními myšlenkami a falešnou hudbou, protože chtěl mít své vlastní Světlo a ovládnout s ním celý Acilut, se neslučovala s energií Boží a Světlem. Vznikla disharmonie a Jahweho energie odpadla do nižších sfér, hluboko až do Gehenny. Gehenna je dílo Jahweho a v těchto místech si začal tvořit svůj magický svět s myšlenkou „Co je nahoře, je i dole“.

V Acilutu Jahwe viděl, že jeho bratr Ježíš jako Stvořitel pracuje v Acilutu v páru se svým ženským principem. Jitřní Anděl a Jahwe v Acilutu neměli své ženské principy. A tak Jahwe, když odpadl do Gehenny, si vytvořil svůj ženský princip. A tuto ženu v dalším vývoji dosadil na planetu Černý Kužel jako vládkyni, která mu porodila černého syna, černého jezdce Apokalypsy.

Jitřní Anděl pracuje ve Stvoření celistvý, nerozdělen na mužský a ženský princip.

Od počátku věků byla většina bytostí ve svých minulých životech pod vlivem Jahweho a později černého syna, černého jezdce Apokalypsy, a dalších stoupenců Jahweho.

Svět Acilut je nyní absolutně čistý, svět Berija je také čistý.

Stvořitelé Dcera Boží a Syn Boží se sami rozhodli sestoupit do nižších světů na pomoc dětem Otce, aby viděly, jak vypadá harmonický mužský a ženský princip, a ukázat jim Cestu zpět k Otci do Království nebeského. Sestoupili skrze všechny světy až do světa Asija. Jitřní Anděl je ve všech světech ochraňuje.

Mnoho černých bytostí stojí v kruhu, jsou spojeny černým lanem, které vede do temnot. Jsou to věrní služebníci černého jezdce Apokalypsy na vrcholových mocenských postech vždy nějakého územního celku.

Tři propojené ocelové černé koule a spojené s černou tyčí symbolizují černého jezdce Apokalypsy s jeho egoistickou myšlenou, že on je Trojjedinost Boží, a černá tyč vede k němu samotnému jako „stvořiteli“. To on naplnil svými magickými myšlenkami celý svět Jecira, svět myšlenek.

Z pohledu Universa Dcera Boží ví, co dělá i v případě, když někdy bydlí s černým jezdcem. Pro černého jezdce to byla vždy Milost Boží, aby pochopil a viděl své činy ve Světle Dcery Boží. I v tomto životě přichází Syn Boží na pomoc, aby společně s Dcerou Boží viděli a slyšeli víc než ostatní oči a uši, aby viděli přes mlhu a tmu a slyšeli zvuky ze západu z kopců a údolí, z míst, která vytvořil Jahwe a jeho služebník černý jezdec.

Ve světech Asija a Jecira vidíme velké útoky na Dceru Boží. Útoky vysvětlují sílu nenávisti Jahweho a černého jezdce vůči Dceři Boží od prvopočátku až do současnosti.

Hieros Gamos je Posvátná Komora, ve které bydlí spolu Dcera Boží a Syn Boží.

Dcera Boží vedla prosby a eliminovala nenávist s černým stromem života a semeny nenávisti vyvržené agresory na bytosti ze Světla od minulosti až do současnosti.

 

Ohnivá cesta, cesta zmaru, vytvořená nenávistí a vztekem po pádu Jahweho do Gehenny, zůstala ve Stvoření a černý jezdec po ní mohl vystupovat vzhůru až do míst spodní tváře světa Berija skrze horní tvář světa Jecira. Ohnivá cesta vedla vedle aktivního pilíře stromu života Adama Kadmona přes všechny světy, živly, říše a přes celou planetu. Byla vyškrtnuta z ákášických záznamů celého Stvoření. Dcera Boží eliminovala celou ohnivou (pekelnou) cestu zmaru i s Gehennou Plamenem Ducha Svatého z Acilutu skrze celé Stvoření. Všechny světy byly zbaveny magického vlivu ohnivé cesty a pročištěny i s bytostmi na planetě. Všechna místa po eliminaci cesty zmaru byla pročištěna a naplněna láskou a Světlem.

Vládkyně Černého Kuželu, jen její jedna část, ve které zůstala Boží Jiskra, pracuje na eliminaci své magické tvorby.

Demiurg pocházel z Gehenny a byl původně stvořen stejně jako černá vládkyně. Měli od Otce Milost Boží, dostali Boží Jiskru, aby žili v asijatickém světě a měli možnost napravit své chyby a omyly.

Černý jezdec Apokalypsy, černý syn jako přízrak a stín Jahweho, byl eliminován s peklem, Gehennou a jeho zlem. Vše bylo vyškrtnuto z ákášických záznamů planety v minulosti i současnosti. Stín byl stažen z celé planety, ze všech vývojových řad s jeho dechem smrti, zvuky i pohledy smrti, s kostlivcem i hromadou černoty, která z něho zbyla. Dcera Boží vše eliminovala Plamenem Ducha Svatého.

 

Bůh přírody Mithra a Syn Boží jsou Stvořitelé, také Dcera Boží a ochránkyně přírody Demétér jsou Stvořitelé. Vidíme je jako proud Světla proudící z Acilutu přes Beriji, Jeciru až do Asije, do sídla přírody.

Pravé původní Učení kabaly i Talmudu a pravé Učení lásky ze Světla v každé historické době bylo zbaveno magického vlivu černého jezdce a jeho zneužití.

 

Byla nám ukázána černá kniha s barevnými obrázky se dvěma černými pruhy uprostřed. Je to magické učení Jahweho, tajemství, na které černý jezdec lákal bytosti na cestu zmaru, sám po ní jde. Černé pruhy lemují tuto cestu, cestu ohnivou, cestu zmaru Jahweho. Magická kniha byla vyškrtnuta z ákášických záznamů planety s obsahem i s lemy ohnivé cesty a eliminována Ohněm života i s otisky. Všechna místa na planetě byla pročištěná Ohněm života a Sluncem Spravedlnosti ve všech světech, sférách i živlech.

Černé pruhy byly omotány jako magické spirály kolem stromu Adama Kadmona  a Matky planety a byly zakotveny v kořenech jejich stromů. Pruhy a magické spirály se zakotvením v kořenech stromu byly vyoperovány, staženy a eliminovány i s otisky. Stromy Adama Kadmona i Matky planety byly pročištěny a léčeny.

 

Dcera Boží a Syn Boží budou opět bydlet v  „Hieros Gamos“, v Posvátné Komoře a dohromady budou ještě lépe vidět a ještě lépe slyšet.

Ve zjeveném obraze tančí Dcera Boží a Syn Božího tanec lásky s radostí nad naším pochopením a vedenými prosbami. Hudba je sladěná, tanec je v souladu s Hudbou. Dcera Boží a Syn Boží jsou Boží Oktávou v Acilutu, která z něho sestupuje až do Asije Malchutu.

Poděkovali jsme Otci za vhledy do daleké minulosti a do světa Božství.

S láskou Hana Dušková

Datum 11. 9. 2022

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace