9. díl Poselství - "Sofillium"

Vážení čtenáři, bratři a sestry,

k dispozici je ke stažení 9.díl "Sofillium".

http://www.poselstvilasky.cz/cz/knihy-poselstvi-lasky/ke-stazeni/file/30-sofilium-9dil?start=6

 

Vatikánský chlebiček štěstí

Po naší vlasti se opět aktivně rozšiřuje kvásek, ze kterého lze upéci pokrm. Základní těsto pochází z Vatikánu a jednotlivé části kvásku jsou šířeny do mnoha zemí přes církevní diecéze mezi věřící a zájemce o získání něčeho mimořádného. Akce je  šířena pod názvem „Vatikánský chlebíček štěstí“. Jde však o intriky církve. Kvásek i základní těsto jsou infikovány duchovními parazity. Kódy pravdy ze Světla je možné si tuto informaci ověřit ve Světle.

S láskou

Hana Dušková

Děti Marie Magdaleny a Ježíše Krista

„Doporučuji přečíst si knihu „Poselství Da Vinciho kódu“, autor René Chandelle.  Hlavni premisa: „Marie Magdalena byla manželkou Ježíše. Když byl Ježíš ukřižován, těhotná Magdalena utekla do Francie, aby unikla pronásledování. V zemi, která jí poskytla útočiště, porodila dceru Sáru. Tato rodová linie zrodila merovejskou dynastii. Vatikán udělal všechno pro to, aby tuto pravdu utajil, ale Kristovi potomci měli a mají své spojence v templářích a Převorství sionském.“

My víme, že Marie Magdalena měla s Ježíšem tři děti, a s těmi jsem přišla do Galie provázena Ježíšovým bratrem Jakubem.

Číst dál...

Svatý Mikuláš

Stať o svatém Mikuláši je z 10. dílu „Poselství“ – „Hvězda Míru“.

„ Každoročně dne 6. 12. má svátek Mikuláš. Současný den byl letos, v roce 2013, ve znamení čertů. Všude se vyráběli, všude se „vystrkovali“ více jak Mikuláš nebo anděl. Viděla jsem v televizi, jak vyráběli maskéři podobu čerta, byl to doslova ďábel. Hrozné.

Myšlenka o Mikuláši je dobrá, byl to biskup, který rozdával radost, andělé také, ale čert tam nemá být. V současnosti si čerty žádaly hlavně bytosti ze 4. dimenze.

Číst dál...

Symbol vánoc - vánoční stromek

Jmelí je považováno za symbol vánoc. Je to však parazitující rostlina na listnatých stromech. Tudíž parazité jsou symbolem vánoc. Důvodem bylo znehodnocení času Ježíšova narození. Trsy jmelí se kupují a donášejí do domácností přirozené a pozlacené i s jedovatými bílými bobulemi. Co bylo dovoleno jsme s parazity a jedovatou myšlenou o jmelí a vánocích eliminovali. Zárodky parazitujících rostlin byly staženy a eliminovány, rány na poškozených stromech byly čištěny a léčeny Světlem.

Symbolem vánoc by měla být láska, klid, mír a harmonie!

Jehličnaté stromky, které se řežou a prodávají jako vánoční stromky, s tím souhlasí. Jde o dovolený a potřebný průřez v lesních porostech, aby ostatní okolní stromy měly prostor pro správný růst. Přinesení vánočního stromku do domovů je dar od Otce na nebesích. Bytost stromu je přítomna v té části stromu, která je odřezána a přinesena domů. Posiluje obyvatele domácnosti svojí láskou. Oni se u ní a u vánočního stromku scházejí, zpívají koledy, dělají si radost dárky, je vánoční atmosféra … Tak přispívají bytosti z říše rostlin k láskyplné atmosféře mezi členy rodiny a na náměstích i pracovištích mezi spoluobčany.

Lidé se snaží být v těchto vánočních chvílích láskyplní tak, jako v celém čase Adventu. Poděkovali jsme všem těmto bytostem stromů s poděkováním Otci a prosbou, až nastane čas konce vánoc a ve hmotě budou stromky likvidovány, aby bytosti stromů byly odvedeny do těch dimenzí, kam patří. I toto je dar od Otce, jedna z Jeho Milostí. Jsme vděčni, že nám byl význam vánočních stromků objasněn.

Prosili jsme do celého Stvoření, aby nejen o vánocích a Adventu byli lidé k sobě láskyplní, aby byli láskyplní neustále, protože láska by měla být přirozeností každé bytosti tak, jako souznění a harmonie. Až to bude, tak zde bude planeta šťastných lidí.

S láskou

Hana Dušková

9.12.2013

Adventní Milosti Boží

Marie Magdalena jasným hlasem vyslovila do celého Stvoření: „Na základě informací od Otce a se svolením Božím sděluji všem obyvatelům planety, že jsou v čase adventním udělovány Milosti Boží. Kdo bude prosit a ve svém nitru, ve svém Chrámu lásky, se bude obracet k Otci na nebesích, bude každému pomoženo dle rozhodnutí Božího. Žehnám vám všem spolu s Ježíšem Kristem ve jménu Nejvyššího principu lásky a Stvoření ve věcech dobrých.“

S láskou

Hana Dušková

2.12.2013

Sféry a dimenze

Dotaz:

"Co je v páté sféře a páté dimenzi pátá dimenze?"

 

Odpověď:

"Každá sféra má své dimenze.

Máme nebo známe sféry od nulté – to je vývojově planeta s názvem Gongo, do dnešní 5. sféry s názvem Gaia až do 23. sféry v oblasti Božství – to je to, co zatím známe.

Dimenze, které jsou součástí planety, a které zatím známe – nerostná, rostlinná, zvířecí, lidská a lidských duchů.

Rozměry zatím známe: výška, délka, šířka, čas a prostor.

Smysly zatím známe a máme rozvinuté – hmat, čich, sluch, zrak, chuť, intuici a vědění - poznání."

S láskou

Hana Dušková

18.10.2013

Zavádějící informace na některých webových stránkách

Dotaz:

"Dobrý den. Chtěl bych jen upozornit na jisté drobné nesrovnalosti v datumu  úmrtí na stránkách www.bozilaska.cz. Nevím, zda-li jsou to stránky skupiny Bílý Kužel, či jiného příznivce pravdy a lásky.

Dále pak v těchto větách:

Úkol mise byl v roce 2007 splněn a planeta Země postoupila do 5. sféry a 4. dimenze.Tato mise dokončila úspěšně své poslání 10. listopadu 2005 a splnila slib,  který Otci dala.

Prosím o uvedení těchto informací na pravou míru, aby nedocházelo u  
čtenářů k dojmu nevěrohodnosti ještě dříve než se začtou do těchto  
úžasných knih.

S láskou a pravdou Petr."

Odpověď:

Skupina Bílý Kužel vedená duchovní učitelkou, autorkou „Poselství“, Helenou Šeblovou, se distancuje od stránek www.bozilaska.cz a těch webových stránek,  jejich autora nebo autorů, kde jsou zveřejňované pasáže z knih „Poselství“ případně celé knihy ke stažení, a to bez souhlasu majitele stránek www.poselstvilasky.cz a bez souhlasu autorky a jejich dědiců.

Každá bytost má svobodnou vůli a je přitom plně zodpovědna za to, co kolem sebe šíří a jakou pravdu předkládá ostatním.

Bytosti s inverzním vnímáním a bytosti duchovně mrtvé dostávají na vyžádání „kódy pravdy“ od jejich vůdců z temnot, protože „Co je nahoře, je i dole“, a je na čtenáři, aby to rozpoznal.

Na webových stránkách www.bozilaska.cz a také v diskuzi na stránkách www.humanitysteam.cz jsou uvedeny mnohdy chybné časové údaje a zavádějící informace nepřinášející žádný duchovní pokrok, a je na každém čtenáři a hledajícím pravdu, aby dokázal čistou pravdu rozpoznat od pravdy překroucené. Pravda  byla po mnoho tisíciletí špiněna, překrucována, ničena a místo ní byly předkládány lži a ty „pravdy“, které vyhovovaly těm bytostem, které se pravé pravdy bály. Přejeme každé bytosti osvícení, aby dokázala rozpoznat pravdu od lži, dobro od zla, pravou lásku od připoutanosti a především Světlo od tmy.

S láskou Hana Dušková  

 

Modlitba Ježíše Krista

Paní Lenko, děkuji za obšírnou zprávu. Nejpodstatnější je stať „… a proveď nás pokušením, …“ a ne ta, kterou tam vmontovala církev, která zněla …a neuveď nás v pokušení…, jak se modlí miliony lidí. Energie modliteb ani k Otci nedoletěla, když nebyla modlitba správně vyslovena. Otec na nebesích nikoho v pokušení neuvádí, a my ho prosíme, aby nás každým pokušení provedl.

A další je konec modlitby, „…od počátku, nyní, až po věky věků…“, kde má být uveden symbolicky stav minulý, současný a budoucí. Toto je podstatné v celé modlitbě, proto církev udělala to, co před věky udělala. Setrvačnost je náročná, oprava a změna myšlení nezbytná. Děkuji vám za kontrolu. V některých textech se našla slova „…a neproveď nás pokušením…“, proto jsem volala SOS. 

Děkuji za překlad a přeji krásné dny. S láskou Hana

 

Modlitba Ježíše Krista

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé,

přijď království Tvé,

buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme viníkům našim

a proveď nás pokušením a zbav nás od zlého,

neboť Tvé jest království nebeské,

moc i sláva, od počátku, nyní, až po věky věků.

Ámen

Dokonáno jest

Úryvek z knihy autora Tau Malachiho „Marie Magdalena, svatá nevěsta“ :

„Marie Magdalena hovořila ke svým učedníkům a pravila: „Lidé si myslí, že Pán přišel spasit svět, ale on nepřišel spasit svět. Pomazaný přišel jako síla Ohně a Světla, aby svět zcela rozvrátil a nechal jej shořet, dokud v něm nezůstane pouze PRAVDA.“

„Dokonáno jest!“

„Ježíš Kristus svůj úkol splnil!“

„Éra Christellia je naplněna!“

Marie Magdalena

Pravda o Marii Magdaleně byla v minulosti snímána zasvěcenci a umělci ji zobrazovali ve svých dílech. Veřejně tato pravda nebyla hlásána, neboť církev hlásání pravdy trestala upálením.

Dnes už takovýto trest nehrozí, a pravda se  objevuje bez metafor. Můžeme ji nalézt například v těchto knihách:

 

Marie Magdalena                                               - Kathleen McGowanová

Kniha lásky                                                        - Kathleen McGowanová

Strážkyně Grálu – pravda o Marii Magdaleně    - Laurence Gardner

Případ Máří Magdaleny                                      - Gerald Messadié

Marie Magdalena – Svatá nevěsta                     - Tau Malachi

Utajená Magdalena                                            - Ki Longfellowová

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace