Hermes Trismegistos a Smaragdová deska

    Hermes Trismegistos stál přede mnou a říká mi: „Já jsem ty a ty jsi já.“ Jsem jeho částí současně s Ježíšem.

    Do hmotného těla Herma vstoupila Helenka jako jedna část muže a jedna část ženy, a já jako jedna část ženy. Do mužského těla vstoupil ženský princip.

    Když jsme to pochopili, viděli jsme Herma Trismegista v podobě postavy v kruhu od Leonarda da Vinciho, jak se rozkročil přes celé území naší vlasti. Chráněna a posílena Hermem Trismegistem je i Anežka Česká - Génius Loci našeho národa, i celý náš národ, to dobré v něm. Jeho vědění, vědění z Atlantidy, budou duchovní pastýři přenášet na planety, kde pracují.

    Další obraz ukázal, že se postava nadále zvětšovala a rozšiřovala, až byla přes celou naši planetu. Obraz postavy v kruhu ukazuje naši planetu uvnitř tohoto kruhu.

    Na obale knihy „Smaragdová deska“ je tato postava ne v jednom kruhu, ale ve dvou kruzích. V mezikruží je pět stejně od sebe oddělených znaků. Jsou to symboly not. A ze srdce postavy, kde je napsáno „ADAM“, proudí ve směru not láska a Světlo. Proudí pěti směry, pomyslně na pět planet, kde máme pastýře ze Světla – planeta Jantar, lebkounů, ještěrů, Plejády a planeta přetransformovaných duší. Až tam se rozšiřuje láska, Světlo a Píseň lásky. A planety jsou spojeny energiemi s touto postavou, s Hermem Trismegistem, Ježíšem Kristem a Učením pravdy a lásky.

  V některých informacích o Hermovi zaznívají pochybnosti: „Není prokázaná skutečnost o jeho existenci, a proto bývá zpochybňována.“ Jsou překlady smaragdové desky zmanipulované, nebo pravé? Mnoho mágů se snažilo, abychom neodhalili pravdu. Obraz nám ukázal muže s rozkročenýma nohama tak, jak jej nakreslil Leonardo da Vinci jako postavu v kruhu. Jeho nohy byly zalité ve skále a ruce nahoře přivázané řetězy. Takto chtěli mágové uvěznit a omezit pravdu a lásku, Světlo a Učení Herma Trismegista. Celá tisíciletí se o to snažili. Marně.

    Dějiny lidstva, spíš jejich výklad, je vždy prezentován spíše tou druhou stranou – vědci, mágy …, a když něco neznají, není jim to dovoleno poznat, tak to ještě více zamlží a překroutí. Hermes byl před námi ve své duchovní podobě, není pochyb o jeho pravosti.

    Byla nám ukázána magická zelená deska, kterou demiurg vydával za pravou smaragdovou desku. Demiurg si vytvořil svoje smaragdové desky, použil k tomu magický krystal. Jeho krystal nás hodně rušil. Doposud je na něho napojeno ještě mnoho mágů. Nepravé zelené desky vyzařují tutéž špinavou a magickou energii, jako zelený krystal demiurga. Jeho magické záření už v Atlantidě mělo špinit a blokovat Učení, a teď i nás, abychom nesnímali pravdu.

    Demiurg všude prohlašuje, že je zasvěcenec z Atlantidy, nositel křišťálové lebky a nositel moudrosti. Před davem lidí, svých přívrženců, se zjevil ve svém velikášství a nafouklém egu, a burácejícím hlasem ze záhrobí vykřikl: „Jsem Hermes, tak pravím já!“ Teď už ho nikdo neslyšel.

    Hermes se setkal s demiurgem, a ten mu probodl srdce. Je to alegorie na vědomé pronásledování Učení pravdy a lásky, a tím i Syna Božího, Ježíše Krista, v následných inkarnacích, a pronásledování bytostí vyznávajících jeho Učení.

    V Atlantidě přebujelé zlo se zformovalo do centrálního zdroje. Jak se zachovalo „Učení pravdy a lásky“, tak zůstal zachován i tento centrální zdroj zla, aby vývoj obyvatel planety opět probíhal na základě vývoje protikladů. Jinak by tu zlo už vůbec nebylo. 

    Demiurg měl u sebe klíče k okovům, kterými Herma, Pravdu a Světlo, přikoval ke skále. Klíče mu byly odebrány, okovy byly odemknuty, staženy s řetězy a eliminovány.  Skály symbolizují předsudky magie, mafie i církve, jejich tvrdost a násilí. Hermes Trismegistos, Pravda a Světlo byly osvobozeny, rány byly čištěny naší láskou, nerovnosti v tělech i stromu života byly vyrovnány. Když jsme se chystali eliminovat skálu jako symbol tvrdosti, skála si posteskla, že je přeci živá. Měla pravdu. V místě, kde byl Hermes přikován, vyzařovala z něho láska, skála žila a jeho napájela vodou (horniny v sobě uchovávají mnoho vody, jsou zásobárnou sladké vody na zemi). Byla to zpívající skála.

    Omluvila jsem se nerostné říši a skále, že jsem ji „hodila do jednoho pytle“ s předsudky a tvrdostí mágů. Byly jí vyčištěny rány po hřebech, kterými byl Hermes do skály zakotven. Bytost z nerostné říše byla šťastná, když byla s ním, že mohla pomoci. Z míst u Herma z ní vytékala čistá voda, ta ho napájela, a Hermes měl vše, co k přežití potřeboval.

    Originály mnohých svitků opravdu shořely v alexandrijské knihovně. Smaragdové desky nesly název ne po zeleném krystalu demiurga, ale že jsou vzácné, že Učení je vzácné jako velmi drahý a čistý drahokam smaragd.

    Pravá smaragdová deska, kniha a Učení Herma Trismegista jsou očištěny, a jejich barva je táž, jako mají naše knihy „Poselství“.

    Informace z knihy Milana Nakonečného „Smaragdová deska Herma Trismegista“:

    „Třebaže byl Hermes jen člověk, pronikl až k pravdě. Přinesl nám Poselství z Atlantidy. Když evropský středověk objevil řecky psané hermetické spisy, považoval je často za nejhlubší pramen moudrosti. A mnozí filosofové je považovali za zdroj veškeré filosofie, mnozí za přiblížení skrytých divů, které Bůh vložil do přírody.

    O původu Smaragdové desky je šířeno mnoho legend – že desku našla Abrahámova žena Sára v jedné jeskyni u Hebronu v rukou Herma po jeho smrti několik století po potopě světa - že ji při válečných tažení našel Alexandr Veliký v Hermově hrobě - někdo tvrdí, že byla nalezena v Cheopsově pyramidě.

    Prehistorie je pravděpodobně v Egyptě, kde z jeho důstojných chrámů, z královských pokladnic, temných hrobů a skrýší jsou vynášeny spisy a knihy obsahující tajemné vědění, které pochází od bohů, především od Herma.

    Kniha byla napsána v řečtině, mohla být však napsána v Egyptě řeckými osadníky, jasné je jen to, že originál nebyl nikdy nalezen, a že se vždy jednalo jen o překlady.

    Některá moudra ze Smaragdové desky.

    „Tělo musí být povzneseno k duchu přírody a duch spojen s tělem tak, aby mohl žít s ním v jednotě a v dobrém míru.“

    „Nelze vstoupit na nebesa do božství, ale lze z toho, co je dole, seznat to, co je nahoře. Lze pochopit Stvořitele ze stvořeného.“

    „Vidím sebe ve všem a všechno ve mně, já jsem v moři a moře je ve mně, já jsem ve stromech a stromy jsou ve mně.“

    „Nahoře nebeské, dole pozemské, dílo je dokonáno prostřednictvím mužského a ženského.“

    „Pravé a posvátné umění nespočívá v dělání zlata, nýbrž v poznání Boha a svého vlastního já.“

    „Hermetismus uvádí člověka do jeho vnitřního „božského světa“, aby v něm nalezl ono „Světlo na cestu“, které mu umožní duchovní znovuzrození.“

    „Tím nejjemnějším z hmoty je vzduch, jemnější než vzduch je duše, jemnější než duše je duch, jemnější než duch je Bůh.“

    Hermes se v rozhovoru se svou vlastní duší učil poznávat cesty, jimiž by lidé mohli být zachráněni před svým pádem, a vštěpuje jim slova moudrosti a napájí je vodou nebes.

    Hermes Trismegistos byl právem nazýván „otcem filosofů“. Byl pramenem poznání a zasvěcení i Pythagora a Platóna. Smaragdová deska je syntézou pramoudrosti.

    Hermovi je připisováno množství spisů, jejich některé části tvoří sbírku Corpus Hermeticum, respektive  Poimandres – což znamená Pastýř. Smaragdová deska obsahuje tajemství v rovině fyzické, metalurgické i psychické a spirituální, a tím vyjadřuje a legitimuje Hermovo nejvlastnější dílo a poslání jako „průvodce duší“.

    Hermes Trismegistos – třikrát mocný =Thovt, Henoch a Hermes – to se historici domnívají, že byl Hermes.

    Hermes Trismegistos je egyptský bůh moudrosti Thovt (zobrazován jako posvátný pták ibis nebo člověk s hlavou ibise), Židům známý jako Enoch (Henoch - Druhý posel Boží), v řecké mytologii je římským Merkurem (Merkurius). U starých Egypťanů je to průvodce při vážení mrtvých duší v Osirově soudní síni, je pokládán za vynálezce písma, za boha vědění, za autora mnoha spisů.

    Dostalo se mu přízviska „Třikrát mocný“, protože byl největší ze všech filosofů, nejvyšší ze všech kněží a největší ze všech králů.

    Hermovy knihy obsahují celou vědu Egypťanů, především jejich filosofii, lékařské a jiné poznatky.

    Jeho dílo obsahovalo údajně čtyřicet dva knih a tyto knihy byly ztraceny při požáru alexandrijské knihovny.

    Hermetismus je učení Herma Trismegista. Obsahuje trojici posvátných věd: magii (v dobrém slova smyslu), alchymii a astrologii. Jeho hebrejskou verzí je Kabala, jeho křesťanskou verzí je rosekruciánství.“

    Komu by toto vše přináleželo? Jedině Synu Božímu. Učení pravdy a lásky Ježíše Krista vychází z Učení Herma Trismegista, protože jde stále o stejnou a jedinou pravdu ze Světla.

    Proto je planeta v kruhu s rozkročeným Hermem Trismegistem, protože pravda, jeho Učení a poznání patří všem, patří celé planetě. A Píseň lásky, poznání a vědění se šíří do celého Stvoření.

    Hermes Trismegistos se nám ukázal ve své podobě z doby Atlantidy jako starší muž s bílými vlasy a s jemnými, skoro ženskými rysy ve tváři. Má pastýřskou hůl v rukou, stojí na zelené trávě, hladina oceánu je klidná. Otočil se od Atlantidy, tam jeho poslání skončilo, a vykročil vstříc dalším pokračujícím životům na planetě. 

    Vedli jsme prosby za očistu Učení z předcházející doby, od překrucovaných pravd a doplňování údajů a dějů, které do Učení nepatří. Jedině pravé Učení se šíří dál. Poděkovali jsme Hermovi, že přinesl Učení z Atlantidy.

    Hermes Trismegistos přinesl Učení pravdy a lásky z Atlantidy, Ježíš Kristus je pokračovatelem Učení, v současnosti je to Marie Magdalena a my s ní.

    Vedli jsme prosby za celé lidstvo, aby na planetě vnímalo pravdu a Cestu k Otci skrze energii Svatého Grálu, aby pochopilo, že Světlo je vším a proudí k nám z nebes od Otce neustále.

 

Hermes Trismegistos

 

    Hana Dušková 18.2.2018

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace