Kniha duchovních obrazů - "Úvod"

    „Já jsem ty a ty jsi já“, slova Ježíše Krista ke své manželce Marii Magdaleně byla vyslovena s velkou láskou.

    V duchovních světech je Ježíš Kristus Synem Božím, Strážcem vesmíru a v něm Nejvyšším ochráncem planet a hvězd včetně naší planety. Je také Pastýřem pastýřů těch planet a hvězd, které Otec na nebesích svěřil do péče jednotlivým pastýřům. Je Adamem, Archandělem Sandalfonem v úpatí a Archandělem Metatronem v Koruně Keter na stromu života, Adamem Kadmonem, Mesiášem i Enochem, je Zeus i bůh Mithra…

    Je Alfou i Omegou celého duchovního, energetického i hmotného světa.

    Ježíš Kristus pomáhal svými životy naplňovat karmy planety, národů, jejich obyvatel, i své vlastní. Jeho inkarnace vždy přinášely duchovní i hmotný pokrok ve vývoji lidstva, a v historické době měl vždy velký význam, ať byl přínos v prožívané či historické době pochopen nebo ne.

     Jeho poslední hmotná inkarnace byla léčitelka, duchovní učitelka, zakladatelka a vedoucí skupiny Bílý Kužel paní Helena Šeblová. Je autorkou duchovních knih „Poselství“, „Knihy léčebných obrazů“ a nyní vám předložené „Knihy duchovních obrazů“.

    Hmotné inkarnace Ježíše Krista, Heleny Šeblové v časové historické ose od života na Atlantidě až po současnost, ty inkarnace, které nám byly zjeveny, vám s láskou přiblížím.  

    Historický význam jednotlivých inkarnací nám byl zjevován postupně a v pravdě, která je mnohdy diametrálně odlišná od pro veřejnost publikovaných historických osobností a jejich životů. O pravdivých duchovních rozměrech jednotlivých inkarnací Ježíše Krista doposud nikde nebyla žádná zmínka. Mnohé je vysvětleno v knihách „Poselství“ publikovaných pro veřejnost, i v těch, které jsou zjeveny jen zasvěcencům.

    Marie Magdalena byla vždy Ježíši Kristu nablízku nebo s ním přímo vytvářela tyto láskyplné, i když velmi náročné bytosti.

     Ježíš Kristus a Marie Magdalena nám byli zjeveni jako jedna společná bytost v době rozkvětu Atlantidy, a to v bytosti, kterou svět zná jako filosofa, duchovního učence a myslitele Herma Trismegista. Jeho hlavním a nejdůležitějším přínosem pro celé lidstvo je přinesení ze Světla „Učení pravdy a lásky“, přiblížení a ukázání Cesty Svatého Grálu k Otci na nebesích. Ve všech svých následných inkarnacích ukazoval, a především jako Ježíš Kristus, že lze vstoupit skrze lásku a čistotu duše a ducha do Království nebeského.

    Hermes Trismegistos nám byl zjeven jako moudrý bělovlasý kmet s jemnými rysy v obličeji, který před výbuchem a zničením Atlantidy z ní odešel a šel vstříc dalším životům na planetě s láskou a pravdou v srdci. A tuto Cestu ukazoval celému lidstvu ve svých následných životech.

    Herma Trismegista a jeho duchovní části jsme poznali v inkarnacích egyptského boha Thovta, Noeho, židovského Abraháma, faraona Achnatona, Mojžíše, Šalomouna i Davida, básníka Homéra, Buddhy, krále Mínose, mistra Lao-c´e, čínského Konfucia, krále Artuše. Byl Sókratés, Alexandr Veliký, Archimédés, Julius Caesar, Ježíš Kristus, svatý Jan z Patmosu, Mohamed, Praotec Čech.

    Spolu s Marií Magdalenou vytvářeli postavy Cyrila a Metoděje, byl svatý Václav, Čingischán, Karel IV., Jan Hus, byl Kryštof Kolumbus, Leonardo da Vinci, Sulejman I. Nádherný, Alžběta I., byl Galileo Galilei, Jan Ámos Komenský, Isaac Newton. S Marií Magdalenou vytvářeli nejdůležitější postavy Otců zakladatelů USA – Washingtona, Jeffersona a Franklina. Byl Marií Terezií, Kateřinou I., Wolfgangem Amádeem Mozartem, Honoré de Balzacem, byl Boženou Němcovou, Bedřichem Smetanou, Antonínem Dvořákem, Albertem Einsteinem …, a poslední nám známá je inkarnace v bytosti paní Heleny Šeblové.

    V každé inkarnaci, i v těch nezjevených, plnil Hermes Trismegistos i v bytosti Ježíše Krista vůli Boží. Mnohdy byly konce životů těchto láskyplných bytostí ze Světla náročné, bolestivé, někdy násilné, ale stále šlo o koloběhy životů Syna Božího. A stále nabádal bytosti, aby rozpoznaly Světlo od tmy, dobro od zla, pravdu od lži a lásku od připoutanosti. 

    „Já jsem ty a ty jsi já,“ s úsměvem vyslovila Marie Magdalena ke svému muži Ježíši Kristu, a s láskou splynula se svým mužským principem. Jsou v harmonii, jsou Jedno, jsou propojeni s Duchovním Sluncem Nejvyššího principu lásky a Stvoření, jsou propojeni s Otcem Stvořitelem. Jejich láska a energie Svatého Grálu v jejich srdcích je vždy svede dohromady, vždy se poznají. Čistších energií na této planetě není.  

    A tak to bylo od počátku věků, je to i v současnosti a bude tomu tak i v budoucnosti, neboť je to vůle Boží. Ježíš Kristus a Marie Magdalena jsou Synem a Dcerou Božími.

    Přeji každé bytosti, aby pochopila „Učení pravdy a lásky“, osvobodila se a byla šťastná!

    S láskou Hana Dušková, inkarnace Marie Magdaleny.    

 

        

                Ježíš Kristus                                      Marie Magdalena

 

        Datum 13.4.2018

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace